Kaupungin virastotaloon esitetään toimenpiteitä sisäilman parantamiseksi

Mikkelin kaupungin virastotalon (Maaherrankatu 9–11) työryhmä kokoontui kolmannen kerran 12.2.2018.

Työryhmässä päätetään toimenpiteistä, kuten työpaikkakäynnistä, rakennuksessa tehtävistä selvityksistä ja tutkimuksista, korjaustoimenpiteistä ja seurantatoimenpiteistä. Ryhmä seuraa myös toimenpiteiden toteutusta ja vastaa säännöllisestä ja ajantasaisesta viestinnästä.

Sisäilmakyselyn tuloksia

Virastotalon käyttäjille tehtyyn sisäilmakyselyyn vastasi 111 henkilöä. Virastotalolla työskentelee säännöllisesti yhteensä 198 henkilöä, joten vastausprosentti oli 56 %.

Kyselyn perusteella käyttäjät kokevat erinäisiä ärsytysoireita. Näitä ovat muun muassa silmien ärsytys (44 % vastanneista), nenän ärsytys (33 % vastanneista), kurkkuvaiva (32 % vastanneista). 36 % vastanneista ei ole kokenut kyselyssä listattuja sisäilmaoireita. 49 % ei ole kokenut virastotalolla kokemiaan oireita aiemmin muualla (kotona tai toisissa työskentelytiloissa).

Olosuhteisiin liittyvistä havainnoista esille nousivat seuraavat: tunkkainen ilma (52 % vastanneista), riittämätön ilmanvaihto (40 % vastanneista), veto (29 % vastanneista), liian matala huonelämpötila (28 % vastanneista), kuiva ilma (26 % vastanneista), muut epämiellyttävät hajut (26 % vastanneista), homeen tai maakellarin haju (25 % vastanneista).

Työterveyshuollon kannanotto sisäilmakyselyn tuloksiin

Työterveyshuollon arvion perusteella virastotalolla oireita koetaan jonkin verran enemmän kuin verrokkiaineistoissa. Yleensä sisäilmaongelmattomissa rakennuksissa oireita ilmoittavien osuus on jäänyt alle kahdenkymmenen prosentin.  Oireiden kirjosta ei voida suoraan sanoa, mikä tekijä oireet aiheuttaa. Ärsytystyylisten oireiden taustalla voivat olla muun muassa VOC-yhdisteet eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet tai kuidut.

Olosuhdehavainnoissa korostuvat ilmanvaihdon ongelmiin viittaavat havainnot, lähinnä riittämätön ilmanvaihto. Myös poikkeavia hajuja koettiin paljon, mikä voi viitata VOC-päästöihin rakenteista. Maakellarin ja homeenhajun lähtökohdat on pyrittävä selvittämään, koska näiden taustalla voi olla mikrobilähteitä.

Sisäilmakyselyn perusteella virastotalolla työntekijöillä on sisäilmasta johtuvia oireita tavallista enemmän. Suurin osa oireista vaikuttaa olevan ärsytystyylisiä, jotka häviävät altistuksen loppuessa. Oireiden aiheuttajat tulisi selvittää ja poistaa rakennusteknisin ratkaisuin.

Vilhonkadun toisen kerroksen siiven korjaus

Työryhmä esitti kaupungin tilapalveluille kysymyksen parhaillaan korjauksen alla olevasta Vilhonkadun 2. kerroksen siiven tulevasta käyttötarkoituksesta. Tilapalvelut linjasi, että siipeä tullaan käyttämään tulevaisuudessa virastotalolla oireilevien sijoittamiseen sekä tulevien korjausten väistötilana.

Sisäilmakyselyn perusteella kohdekohtainen sisäilmaryhmä esittää seuraavia toimia:

 • Vilhonkadun puolen 2. kerroksessa tehtävät sisäilmakorjaukset tulee tehdä lähitulevaisuudessa koko taloon samassa laajuudessa ilmanvaihtokorjausten yhteydessä vaiheittain.
   
 • Kaupungin tulee osoittaa riittävät määrärahat korjauksien mahdollistamiseksi, nyt investointiohjelmassa olevat varaukset eivät ole riittäviä (määrärahat kohdennettu ilmanvaihtokorjauksiin). Tällä hetkellä 2. kerroksessa tehtävien korjausten kokonaishinta on tilapalveluilta saadun tiedon mukaan hieman alle 500 000 euroa.
   
 • Käyttäjien kokemat poikkeavat aistinvaraiset havainnot tulee selvittää riittävän yksityiskohtaisesti. Muun muassa vaurioon viittaavissa tapauksissa hajun lähde tulee selvittää riittävin tutkimuksin. Tutkimusten perusteella tulee kyetä kohdentamaan lähde, sen aiheuttaja ja laajuus.
   
 • Osastojen välisiä palo-ovia on pidettävä suljettuna paloturvallisuusohjeiden mukaisesti. Menettelyllä pyritään poistamaan niin sanottu hormiefekti, joka osaltaan heikentää ilman laatua ylemmissä kerroksissa. Lisäksi menettelyllä saadaan vähennettyä melua.
   
 • Esimiesten tulee selvittää ennen työhuoneiden käyttöönottoa, monelleko henkilölle työhuone on ilmanvaihdollisesti mitoitettu. Henkilömäärää ei saa ylittää.
   
 • Tiloista tulee poistaa kaikki ylimääräinen, ei toimistohuoneeseen kuuluva irtain kaupungin sisäilmatyöryhmän linjauksen mukaisesti. Ylimääräinen irtain heikentää tilojen siivottavuutta ja sitä kautta myös sisäilman laatua. Käyttäjän oma irtain voi toimia myös joissakin tapauksissa epäpuhtauslähteenä.
   
 • Ilmanvaihtoa tehostetaan talviaikana tavallisesta poikkeavasti kokeilujakson ajan. Kokeilujakso alkaa 15. maaliskuuta ja kestää kaksi viikkoa. Käyttäjiltä tullaan keräämään otannalla käyttäjäkokemukset kokeilujaksosta eri osista virastotaloa. Kokeilujakson perusteella suositellaan jatkotoimia.

Oireiden esiintyessä noudatetaan kaupungin sisäilmatoimintamallia.