Kaupunginhallituksen päätökset 30.3.2020

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 30.3.

Linkki kokouksen esityslistaan

§ 100 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat: Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.3.2020.

Hyväksyttiin.

Keskustelun aikana Jarno Strengell (sd.) esitti, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan 19.3.2020 kokouksen kohdassa 36  § koulujen liikuntasalien maksut, eikä hyväksy liikuntasalivuorojen muuttamista maksulliseksi.

Perustelu: Aikuisten ja junioreitten yhteisharrastustunnin 10 euron tuntimaksu, tarkoittaa kahdella puolentoistatunnin viikkovuorolla 1500 euroa vuodessa eli 15 henkilön ryhmän jokaiselle harrastajalle 100 euron korotusta vuosimaksuun.

Liikuntasalivuoroja käyttää moni pienituloinen-, opiskelija-, työtön- ja yksihuoltajaperheeseen kuuluva, joille jokainen euro on tärkeä esimerkiksi lapsen harrastuksiin, vaatetukseen ja ruokailuun liittyen. Lisäksi tällä hetkellä tuhannet mikkeliläiset vanhemmat ovat koronavirustilanteen johdosta epävarmassa tilanteessa, katkeaako esimerkiksi palkanmaksu kevään 2020 aikana. Monen perheen taloudellinen epävarmuus ja kotitalouksien maksukyky heikkenee koronavirusepidemian johdosta huomattavasti vuoteen 2021 asti.

Koska kukaan ei kannattanut, esitys raukesi. Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen, joka on sama kuin hänen esityksensä.

§ 101 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän taloudesta ja toiminnasta

Merkittiin tiedoksi.

§ 102 Jätevedenpuhdistuslaitoksen rakentamisen tilannekuva

Vesiliikelaitoksen johtaja Reijo Turkki selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 103 Eron myöntäminen Anni Pylvänäiselle kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Hyväksyttiin.

§ 104 Eron myöntäminen Tea-Tuulia Roosille kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Hyväksyttiin.

§ 105 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2019

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja allekirjoittivat Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja jättivät sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti antaa valmistelijoille oikeuden tehdä toimintakertomukseen tarvittavia teknisiä korjauksia, muutoksia ja täydennyksiä. Erityisesti konsernitilinpäätöksen osalta tehdään tarkistuksia ja mikäli tilinpäätöksessä ilmenee olennaisia muutoksia, tuodaan ne erikseen kaupunginhallituksen käsittelyyn ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä. Tekniset korjaukset, muutokset ja täydennykset tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä.

§ 106 Mikkelin kaupungin vuoden 2019 henkilöstöraportti

Kaupunginhallitus päätti merkitä vuoden 2019 henkilöstöraportin tiedoksi sekä saattaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Henkilöstöjohtaja Maria Närhinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 107 Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma 2020

Kaupunginhallitus merkitsi tietoonsa saatetuksi sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman vuodelle 2020.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kutsua KPMG:n päävastuullisen sisäisen tarkastajan raportoimaan tarkastuksen tuloksista kaupunginhallitukselle syksyn 2020 aikana.

§ 108 Kaupunginhallituksen lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valituksesta, Saimaan rantaosayleiskaavan muutos, tila Iida 491-469-1-87

Kaupunginhallitus päätti antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle lausunnon Mikkelin kaupunginvaltuuston päätöksestä 9.12.2019 § 135 tehdyn valituksen johdosta. Lausunto on luettavissa täältä.

§ 109 Esitys ryhmäperhepäiväkoti Ompun lakkauttamisesta

Kaupunginjohtaja esitti, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen 19.3.2020 § 34. jolloin kaupunginhallitus kumoaa ko. päätöksen ja samalla esittää kaupunginvaltuustolle, että ryhmäperhepäiväkoti Omppu lakkautetaan 19.6.2020 alkaen.

Keskustelun aikana Petri Pekonen (kesk.) esitti Pekka Pöyryn (kesk.), Jarno Strengellin, Mali Soinisen (kok.) ja Minna Pöntisen (vihr.) kannattamana, että kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta.

Pohjaesitys JAA, 1 ääni: Jyrki Koivikko (kok.)

Pekosen vastaesitys EI, 10 ääntä: Petri Pekonen (kesk.), Pekka Pöyry (kesk.), Jarno Strengell (sd.), Mali Soininen (kok.), Minna Pöntinen (vihr.), Soile Kuitunen (sd.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Liisa Ahonen (kd.), Arto Seppälä (sd.), Armi Salo-Oksa (kok.)

Pekosen vastaesitys tuli päätökseksi. 

Jyrki Koivikko jätti eriävän mielipiteen: Kaupunginhallituksen päätös ei huomioi Mikkelin kaupungin todella vaikeaa taloustilannetta.

§ 110 Ennakkokanta Metsäsairila Oy:n toimitusjohtajavalintaan

Kaupunginhallitus ilmoittaa omistajan ennakkokantana hyväksyvänsä Metsäsairila Oy:n toimitusjohtajavalinnan.

§ 111 Paikallisiin sopimuksiin kirjattujen ehtojen ja määräysten soveltaminen 1.4.2020 jälkeen

Hyväksyttiin.

§ 112 Lisärahoitus (Ely-keskukset) asukkaiden arjen haasteiden ratkaisemiseen (koronavirusepidemia)

Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti sitoutua toimimaan uuden hankeen, työnimi ”Lisärahoitus asukkaiden arjen haasteiden ratkaisemiseen”, hakijana ja hallinnoijana. Hankkeen kustannusarvioon 250 000 euroa ja hankkeeseen ei osoiteta omarahoitusta, hankkeen flat rate -osuus on 17 %. Hanke sijoittuu sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle ja kaupungin operaattorina hankkeessa toimii Meijän Mikkeli -hanke.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että sivistysjohtajalla on oikeus hyväksyä sopimukset tuensiirroista hankerahoituksen puitteissa siten, että tukirahoitusosuudet maksetaan hankkeiden toteuttajille ensisijaisesti ESR-rahoituksen saamisen jälkeen tai etukäteen, mikäli hankkeiden toteuttajien kassavirran riittävyyden vuoksi on perusteltua.

§ 113 Koronavirusepidemian tilannekatsaus ja toimenpiteistä päättäminen

Jouni Riihelä ja Aki Kauranen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Hyväksyttiin.

Esittelijä täydensi esitystä niin, että kaupunginhallitus päättää lisäksi

  • Kaupungin yhteispalvelupalvelupisteissä (Anttola, Haukivuori, Rantakylä, Ristiina ma – pe ja Suomenniemi ma ja pe) siirrytään yhtenäiseen palveluaikaan klo 10 – 16. Aikataulumuutos alkaa keskiviikkona 1.4.2020.
  • Kaupunki järjestää perusopetuksen etäopetuksessa oleville koululaisille kouluruokapalvelun ns. ruokakassinapalveluna. Ruokakassiin koostetaan ruokapalvelun asiantuntemuksella kuukauden kuivaruoka-ainekset, joiden arvo on noin 40 euroa. Ruokakassit toimiteen oppilaiden lähikouluille, josta kassit noudetaan koteihin. Kukin koulu selvittää oppilaiden huoltajilta ruokakassitarpeen ja huhtikuun ruokakassien toimittaminen kouluille aloitetaan maanantaina 6.4.2020. Toiminta järjestetään kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelujen ja sivistystoimen yhteistyönä.
  • Kaupungin kaikkien myyntilaskujen maksuaika pidennetään 14 vuorokaudesta 30 vuorokauteen 31.3. alkaen toistaiseksi. Maksumuistutuksia ja perintää hoitavan Sarastia Kuntaperintä Oy:n kanssa on sovittu joustavasta, asiakkaiden tilanteet huomioivasta toimintatavasta koronakriisin ajaksi. Toimenpiteet ovat voimassa toukokuun loppuun saakka tai siihen saakka, kunnes valtioneuvoston asettama poikkeustila on voimassa.

§114: LISÄPYKÄLÄ: Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset                      

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 1 Palkanmaksun keskeyttäminen, 27.03.2020

Hyväksyttiin.

Lisätietoja
Arto Seppälä
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
arto.seppala@mikkeli.fi
044 7942208