Kaupunginhallituksen päätöksiä 6.4.2020

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti etäyhteyksillä maanantaina 6. huhtikuuta.

Linkki esityslistaan

§ 118 Metsä-Sairilan vedenpuhdistamon operointipalveluiden kilpailutus – ennakkomateriaali

Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa Mikkelin vesilaitoksen käynnistämään hankintamenettelyn yhteistyössä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon, aluepuhdistamoiden ja pumppaamojen operointi- ja kunnossapitopalveluista sekä kehittämiskumppanin valinnasta kilpailullisella neuvottelumenettelyllä.

Keskustelun aikana Jarno Strengell (sd.) esitti, että EU-hankintailmoitus, erityisalat OSALLISTUMISPYYNTÖ 292412 lisätään seuraava lause: Sopimus sisältää nykyisten vedenpuhdistamojen, aluevesilaitosten sekä pumppaamojen operointi- ja kunnossapitopalveluiden Mikkelin kaupungin henkilöstön liikkeenluovutuksen uuden operointi- ja kunnossapitopalvelut tuottavan toimijan palvelukseen kahden vuoden liikkeenluovutuksella, niiltä osin kuin työtehtävä siirtyy uuden toimijan tehtäväksi.

Koskaan kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen, joka on samansisältöinen kuin muutosesitys.

§ 119 Kaupunginhallituksen lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle 01490/19/5201 – Alusten kiinnityslaiturin pystyttäminen Pökkäänlahdelle

Kaupunginhallitus päätti antaa liitteen lausunnon Vaasan hallinto-oikeudelle.

§ 120 Kaupunginhallituksen lausunto sisäministeriölle pelastustoimen alueiden muuttamisesta vastaamaan maakuntajakoa

Kaupunginhallitus päätti antaa liitteen lausunnon sisäministeriölle.

§ 121 Tontin 491-2-6-100 vuokraaminen / Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Kaupunginhallitus päätti vuokrata tontin 491-2-6-100 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle siten, että elinkustannusindeksiin sidottu tontin vuosivuokra on päätöksentekohetkellä (elinkustannusindeksin pisteluvun 1976 tasossa) 49 150 euroa ja tontin vuokra-aika on 9.4.2020 – 8.4.2070.

§ 122 Yövesi-Louhivesi rantaosayleiskaavan muutos tila Somee 491-546-1-142 / Varkaantaipale

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Yövesi-Luohivesi-rantaosayleiskaavan muutoksen koskien tilaa Somee 491-546-1-142 (Varkaantaipale). 

§ 123 Koronavirusepidemian tilannekatsaus ja toimenpiteistä päättäminen

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen ja tehdyn viranhaltijapäätöksen. Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystä niin, että kaupunginhallitus päättää:

– yritysten toimintaedellytyksiä tuetaan muun muassa vuokrien maksuajan muutoksilla ja vuokrahuojennuksilla konserniin linjatun yhtenevän ohjeistuksen mukaisesti

sekä merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan päätöksen 6.4.2020, yksityisten päiväkotien palvelusetelin, esiopetusmaksun ja asiakasmaksun hyvittäminen koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta johtuen.

Hyväksyttiin.

§ 124 Mikkelin kaupungin toimielimien kokoustaminen koronavirustilanteen aikana

Kaupunginhallitus täydensi päätöstään 23.3.2020 § 96 niin, että lautakunnat ja liikelaitosten johtokunnat voivat kokoontua oman kokoussuunnitelman mukaisesti sähköisinä kokouksina. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että toimielimet voivat järjestää iltakouluja ja vastaavia, jos ne järjestetään sähköisinä kokouksina.

Lisätiedot
Arto Seppälä
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
arto.seppala@mikkeli.fi
044 7942208