Kaupunginhallituksen päätöksiä 25.5.2020

kaupunginhallituksen huone ja nuija

§ 185 Asiakirjoista ja tiedon antamisesta sekä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista suoritteista perittävät maksut
Kaupunginhallitus hyväksyi liitteen mukaisesti asiakirjoista ja tiedon antamisesta sekä Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista suoritteista perittävien maksujen taksan noudatettavaksi 1.7.2020 alkaen, kumoten 1.1.2013 voimaanastuneen asiakirjoista perittävien lunastusten ja lähetysmaksujen hinnaston. Lisäksi kaupunginhallitus siirtää hallintosäännön 8 luvun 81 §:n mukaista asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen perusteiden ja euromäärien päättämistä koskevaa toimivaltaa lautakunnille ja liikelaitosten johtokunnille niin, että ne voivat asettaa kaupunginhallituksen päättämää taksaa täydentäviä omia hinnastoja, joita sovelletaan toimielimen päättämässä laajuudessa niiden tehtävään kuuluvalla palvelualueella. Lautakunnat ja liikelaitosten johtokunnat eivät kuitenkaan voi enää siirtää tätä toimivaltaa edelleen.

§ 186 Talous- ja tulevaisuusohjelma
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi talous- ja tulevaisuusohjelman valmistelutilanteen ja antoi jatkovalmisteluohjeet.

§ 187 Kehittämishankkeiden rahoitus 2020
Merkitään, että Kirsi Olkkonen ilmoitti olevansa esteellinen hankkeessa GeoNaCu Saimaa – Anttolan luonnonkeskuksen, Ristiinan Astuvansalmen kalliotaidekeskuksen ja Saimaa Geoparkin kehittäminen (Suomen Kalliotaideyhdistys ry:n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että Jyrki Koivikko ilmoitti olevansa esteellinen hankkeessa asiantuntijapalvelu Kalevankankaan kehittämisalustan kehittämisedellytysten kartoittamisesta ja kehittämistoimenpiteistä 2020 (XAMK:n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että Timo Halonen ja Seija Kuikka ilmoittivat olevansa esteellisiä hankkeessa Memoriaali – Aineistojen digitaalisen vastaanoton, käytettävyyden ja verkkopalvelujen kehittäminen Memory Campuksessa (Muisti-säätiön hallituksen jäseniä) ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin. Tässä kohtaa esittelijänä toimi hallintojohtaja Ari Liikanen.

Kaupunginhallitus päätti myöntää kuntarahoitusta vuodelle 2020 kustannuspaikalta 1412 (kehittämishankkeet).

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin hankkeet
Ruralia-instituutin tutkimusjohtaja 2017-2022 –hanke / Paikallinen muutosjoustavuus (resilienssi) ja digitaalinen transformaatio –teema, enintään 25.000 €
Kestävä kansainvälinen historiamatkailu, Kustaa III – Sprengtporten – Katariina II, enintään 7.500 €

Kansalliskirjaston / Digitointi- ja konservointikeskuksen hankkeet
DAM – digitaalinen avoin muisti, enintään 15.000 €

Lappeenrannan teknillisen yliopiston hankkeet
Uudet kiertotalouspohjaiset menetelmät jätekeskusten ja teollisuusalueiden hulevesien käsittelyyn, enintään 8.700 €
Uudet kokonaisvaltaiset toimintamallit biokaasun tuotannon materiaalitehokkuuden ja lopputuotteiden kierrätyslannoitevalmistepotentiaalin parantamisessa, enintään 4.200 €
LieteKierto, enintään 2.000 €

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n hankkeet
Asiantuntijapalvelu Kalevankankaan kehittämisalustan kehittämisedellytysten kartoittamisesta ja kehittämistoimenpiteistä 2020, enintään 80.000 €

Kuntaliiton hankkeet 2020
Kuntalais- ja kuntapäättäjätutkimukset 2020, enintään 2.500 €

Veej’jakaja ry:n hankkeet
Vee’jakaja ry:n vuoden 2020 leader-kuntarahoitus, enintään 42.000 €

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n hankkeet
VisitSaimaa2 – Lakeland Finland 2019-2021, enintään 80.000 €
Juvan Vehmaan ja Mikkelin Visulahden logistiikkakeskuksen selvityshanke, enintään 18.660 €
Memoriaali – Aineistojen digitaalisen vastaanoton, käytettävyyden ja verkkopalvelujen kehittäminen Memory Campuksessa, enintään 7.562 €
Digitoinnin osaajakoulutus, enintään 3.016 €
BEM – Blue Economy Mikkeli, enintään 12.265 €
GeoNaCu Saimaa – Anttolan luonnonkeskuksen, Ristiinan Astuvansalmen kalliotaidekeskuksen ja Saimaa Geoparkin kehittäminen, enintään 44.000 €
Kestävä kansainvälinen historiamatkailu, Kustaa III – Sprengtporten – Katariina II, enintään 2.000 €

Rahoituksen ehtona on hankkeiden muun rahoituksen toteutuminen suunnitellusti.

§ 188 Koronavirusepidemian tilannekatsaus ja toimenpiteistä päättäminen
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen.

Kaupunginhallitus keskusteli monille kaupunkilaisille tärkeiden liikuntapaikkojen avaamisesta. Kaupunginhallitus totesi, että häiriötilanteiden johtoryhmä on linjannut liikuntapaikkojen avautumisesta asteittain valtioneuvoston ohjeiden mukaisesti.

§ 189 LISÄPYKÄLÄ: Etelä-Savon Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.5.2020
Kyse on konserni- ja elinvoimajaoston toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Jaosto ei kuitenkaan ole koronapandemian aikana pitänyt kokouksia. Kaupungin hallintosäännön mukaisesti konserni- ja elinvoimajaosto toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa, mistä johtuen kaupunginhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen jaoston toimivaltaan kuuluvan asian.

Kaupunginhallitus merkitsi Etelä-Savon Energia Oy:n yhtiökokouksen ajankohdan tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Annettiin ohjeeksi valita ESE:n hallitukseen Ville Kakkosen tilalle Nalle Velling. Ville Kakkonen on itse pyytänyt eroa ESE:n hallituksen jäsenyydestä tultuaan valituksi Metsäsairila Oy:n toimitusjohtajaksi.