Kaupunginhallituksen päätöksiä 8.6.2020

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2020

§ Esityslista

§ 193 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 194 Jätevedenpuhdistuslaitoksen rakentamisen tilannekuva

Merkittiin tiedoksi ja esitetään kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi katsauksen jätevedenpuhdistuslaitoksen rakentamisesta. 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Merkittiin, että vesiliikelaitoksen johtaja Reijo Turkki selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 195 Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan (Kaukola) kortteli 1, tontti 211 / Graniittitalo

Merkittiin, että Minna Pöntinen ilmoitti olevansa esteellinen (isännöitsijä kaava-alueella) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus hyväksyi alustavasti 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin osaa 1, tonttia 211 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (Ristimäenkatu 5), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus, Museovirasto, Savonlinnan maakuntamuseo, Etelä-Savon Energia Oy, Mikkeli-Seura ry, teleoperaattorit sekä Mikkelin kaupungin osalta vesilaitos, museot, rakennusvalvonta ja infra-aluepalvelut.

Merkittiin, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 196 Asemakaavan muutos 7. kaupunginosa (Emola) ja 8. kaupunginosan (Rokkala) / Meijerinpuisto

Kaupunginhallitus hyväksyi alustavasti 7. kaupunginosan (Emola) kortteleita 24 ja 44 sekä puisto- että vesialueita ja 8. kaupunginosan (Rokkala) vesialueita koskevan asemakaavanmuutosehdotuksen (Meijerinpuisto) asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Museovirasto, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy ja teleoperaattorit.

Merkittiin, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 197 Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa (Lähemäki) / Pajakatu

Kaupunginhallituksen päätösehdotuksena oli, että kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Mikkelin kaupungin 9. kaupunginosan (Lähemäki) kortteleita 16 ja 123 (osa) sekä katu-, puisto-, pysäköinti-, ja suojaviheralueita koskevat asemakaavan muutosluonnokset sekä asettaa ne julkisesti nähtäville, sekä pyytää niistä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Savonlinnan maakuntamuseo,  Lähemäki-Peitsari Seura ry, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut sekä Mikkelin kaupungin osalta vesilaitos, museot, Infra-aluepalvelut, maaomaisuus-, rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.

Keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Soile Kuitusen kannattamana, että vain vaihtoehto 1 lähtee lausuntokierrokselle. Kaavan muutosalueen välittömässä läheisyydessä on omakotitaloaluetta, joten yksityisyyden, viihtyvyyden ja esteettisyyden johdosta alueelle sopii paremmin alle neljä kerroksiset kerrostalot. Kyseisen alueen vanhan Juvantien varressa (Peitsarinkuja / Suntionkuja) on vain kolmekerroksisia kerrostaloja, joten kaavamuutosalueelle sopii paremmin alle neljäkerroksiset talot, jolloin alueen kokonaisuus pysyy selkeänä.

Äänestettiin.
Pohjaesitys JAA 8 ääntä: Arto Seppälä, Mali Soininen, Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa, Kirsi Olkkonen, Minna Pöntinen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen
Jarno Strengellin vastaesitys EI 3 ääntä: Jarno Strengell, Soile Kuitunen ja Jukka Pöyry

Pohjaesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi. Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen, joka on sama kuin esitys.

Merkittiin, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 198 Kaupungin ja Kiinteistö Oy Laitisenkulman välisen maankäyttösopimuksen muuttaminen

Kaupunginhallitus päätti muuttaa kaupungin ja Kiinteistö oy Laitisenkulman välistä 27.4.2005 allekirjoitettua maankäyttösopimusta siten, että sopimuksen 1. kohdan 6. kappaleessa mainittu 15 vuoden määräaika muutetaan 20 vuoden määräajaksi.

§ 199 Mikkelin kaupungin osallistuminen Itäradan hankeyhtiövalmisteluun osallistuminen

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki osallistuu Itäradan suunnitteluhankeyhtiön perustamista koskeviin liikenne- ja viestintäministeriön johtamiin neuvotteluihin.

§ 200 Kaupunginhallituksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esittelijä muutti esitystään niin, että maininta sotemaakunnasta poistetaan lausunnosta. Muutos hyväksyttiin yksimielisesti.

Keskustelun aikana Arto Seppälä esitti Jarno Strengellin ja Soile Kuitusen kannattamana, että lausuntoon muutetaan lakimuutoksen voimaantuloajaksi 1.8.2021 alkaen.

Keskustelun aikana Minna Pöntinen esitti Kirsi Olkkosen kannattamana, että lausuntoon muutetaan lakimuutoksen voimaantuloajaksi 1.8.2022 alkaen.

Äänestettiin.

Pöntisen esitys JAA 4 ääntä: Minna Pöntinen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Kirsi Olkkonen
Seppälän esitys EI 3 ääntä: Soile Kuitunen, Jarno Strengell, Arto Seppälä
TYHJÄ 4 ääntä: Jyrki Koivikko, Mali Soininen, Armi Salo-Oksa ja Jukka Pöyry
Pöntisen esitys voitti, jonka jälkeen äänestettiin pohjaesityksen ja Pöntisen esityksen välillä.

Pohjaesitys JAA: 6 ääntä: Armi Salo-Oksa, Jyrki Koivikko, Pekka Pöyry, Jukka Pöyry, Mali Soininen ja Petri Pekonen
Pöntisen esitys EI 5 ääntä: Arto Seppälä, Soile Kuitunen, Jarno Strengell, Kirsi Olkkonen ja Minna Pöntinen

Pohjaesitys on tullut päätökseksi.

§ 201 Esitys ryhmäperhepäiväkoti Otsolan lakkauttamisesta ja muuttamisesta Otavan päiväkodin ryhmäksi

Kaupunginhallitukselle päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että ryhmäperhepäiväkoti Otsola lakkautetaan 31.7.2020 ja perustetaan entisestä ryhmäperhepäiväkotiryhmästä Otsolan päiväkodin ryhmä 1.8.2020 alkaen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 202 Johtamisjärjestelmän uudistaminen asumisen ja toimintaympäristön sekä sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueilla

Kaupunginhallitus päätti:

Perustaa seuraavat uudet virat: Nuoriso-, liikunta- ja kirjastopäällikön virat sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle sekä maankäyttöjohtajan, kaupunginarkkitehdin, kaavoitus- ja kiinteistöinsinöörin sekä asemakaavapäällikön virat asumisen- ja toimintaympäristön palvelualueelle. Virat perustetaan 1.7.2020 lukien yllä olevilla kelpoisuusvaatimuksilla, nimikkeillä ja tehtäväkohtaisilla palkoilla.

Lakkauttaa 1.7.2020 lukien liikunta- ja nuorisojohtajan virka (vakanssi 5051), elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtajan virka (vakanssi 9321), liikunta- ja nuorisosihteeri ( vakanssi 7859), kaupungingeodeetin (vakanssi 2081), kaavoituspäällikön (vakanssi 2070) ja tarkastusesimiehen (vakanssi 3143).

Muuttaa seuraavien virkojen nimikkeet: Asumisen- ja toimintaympäristön maaseutupäällikön nimike maaseutujohtajaksi, palvelupäällikön palvelujohtajaksi ja maankäyttöinsinöörin maankäyttöpäälliköksi, yhdyskuntatekniikaninsinöörin rakennuttamispäälliköksi sekä suunnitteluinsinöörin suunnittelupäälliköksi. Sivistyksen – ja hyvinvoinnin palvelualueen kasvatus- ja perusopetusjohtajan nimikkeen opetusjohtajaksi 1.7.2020 lukien. Lisäksi hyväksyy tehtäväkohtaiset palkat 1.7.2020 lukien.

Siirtää lain kunnallisesta viranhaltijasta § 24 mukaan sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueella nuoriso- ja vapaa-aikasihteeri Tarja Siniojan nuorisopäällikön virkaan 1.7.2020 lukien , etä- ja aikuislukion rehtorin Marja Ukkosen johtavan rehtorin virkaan 1.8.2020 lukien. Asumisen – ja toimintaympäristön palvelualueella kaupungingeodeetin Hannu Peltomaan kaavoitus -ja kiinteistöinsinöörin virkaan sekä kaavoituspäällikön Ilkka Tarkkasen kaupunginarkkitehdin virkaan 1.7.2020 lukien. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy tehtäväkohtaiset palkat.

§ 203 Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen virkamuutokset, Infra-aluepalvelut ja Tilapalvelut

Kaupunginhallitus päätti, että

kaupungin hallitus lakkauttaa Kaupunkiympäristön elinkaaripalveluiden, infra-aluepalveluiden kunnossapitomestarin (2161) sekä projekti-insinöörin (5095) virat 1.7.2020 lukien.

Infra-aluepalveluihin perustetaan yhdyskuntatekniikan valvojan virka 1.7.0202 lukien. Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulun rakennusalan insinöörin- tai teknikon tutkinto tai aikaisempi rakennusinsinöörin- tai rakennusmestarin tutkinto. Virkaan sovelletaan Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta (TS) ja palkkaryhmä III 50101011. Työaika on toimistotyöaika. Palkaksi vahvistetaan 3163,91 euroa kuukaudessa (pisteet 73, Kaupunginhallitus 15.4.2019 Liite 2 §).

Toimistorakennusmestarin virka (vakanssi 2178) muutetaan ylläpitoinsinöörin viraksi 15.6.2020 lukien. Kelpoisuusvaatimuksena soveltuva insinöörin (AMK) tai aikaisempi insinöörin tutkinto. Virkaan sovelletaan Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS)  palkkaryhmä III 50101011. Virassa noudatetaan toimistotyöaikaa. Palkkaus tehtäväkohtainen palkka 3163,91 euroa kuukaudessa (pisteet 73, Kaupunginhallitus 15.4.2019 Liite 2 §).

muuttaa rakennuttajamestarin (vakanssi 5054) virkanimikkeen rakennuttaja virkanimikkeeksi. Viran kelpoisuutena on rakennusmestarin- tai rakennustekniikan (AMK)-tutkinto tai sitä aiempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu rakennusteknikon tutkinto.

§ 204 Mikkelin kaupungin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2020 – 2021

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Mikkelin kaupungin henkilöstöä koskevan tasa-​arvo-​ ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2020-​2021.

§ 205 Tietotilinpäätös 2019

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Tietotilinpäätöksen 2019.

§ 206 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2019, tekniset korjaukset

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Mikkelin kaupungin vuoden 2019 tilinpäätökseen tehdyt tekniset korjaukset.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 207 Talous- ja tulevaisuusohjelma

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi talous-​ ja tulevaisuusohjelman tämän hetkisen valmistelutilanteen.

§ 208 Oikaisuvaatimus / periaatepäätös asemakaavan muuttamiseksi koskien 9. kaupunginosan (Lähemäki) kortteleita 97, 103 ja katu-, pysäköinti sekä virkistysalueille / Saksalan aukio

Kaupunginhallitus päätti jättää tutkimatta kaupunginhallituksen päätöksestä 11.5.2020 § 155 tehdyn oikaisuvaatimuksen.

§ 209 Oikaisuvaatimus / tontin 491-4-28-6 luovuttaminen

Mikkelin kaupunginhallitus päätti hylätä kaupunginhallituksen päätöksestä 20.4.2020 § 138 tehdyn oikaisuvaatimuksen.

§ 210 Oikaisuvaatimus, selvitys kaupungin energiaomistuksesta

Armi Salo-Oksa, Arto Seppälä, Minna Pöntinen ja Satu Taavitsainen ilmoittivat olevan esteellisiä.

Paikalla tässä pykälässä olivat Olli Miettinen, Jatta Juhola ja Nina Jussi-Pekka. Puheenjohtajana toimi Kirsi Olkkonen.

Kaupunginhallitus päättää jättää tutkimatta kaupunginhallituksen päätöksistä 11.5.2020 § 168 ja §170 tehdyn oikaisuvaatimuksen.

§ 211 Päätöksen itseoikaisu / selvitys energiaomistuksesta

Armi Salo-Oksa, Arto Seppälä ja Minna Pöntinen ilmoittivat olevan esteellisiä.
Paikalla tässä pykälässä olivat Olli Miettinen, Jatta Juhola ja Nina Jussi-Pekka. Puheenjohtajana toimi Kirsi Olkkonen.

Kaupunginhallitus päätti poistaa kaupunginhallituksen päätöksen 11.5.2020 § 170 ja ratkaisee asian uudelleen.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä asiassa toteutetut toimenpiteet ja merkitsee ne tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus nimeää jäsenet energiatyöryhmään.  Työryhmään nimettiin Soile Kuitunen, Olli Miettinen ja Risto Rouhiainen.

§ 212 Koronavirusepidemian tilannekatsaus ja toimenpiteistä päättäminen

Merkittiin tiedoksi.

§ 213 Valtuustoaloite: Mikkelistä monipaikkaisen elämisen edelläkävijä

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään lokakuussa 2020.

§ 214 Valtuustoaloite kaikkien investointien laittamiseksi uudelleen tarkasteluun koronakriisin vuoksi

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen asumisen- ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään lokakuussa 2020.

§ 215 Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsaus 2019

Merkitään tiedoksi ja esitetään kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsauksen 2019 tiedoksi.

§ 216 Mikkelin Jäähalli Oy:n varsinainen yhtiökokous 15.6.2020

Kaupunginhallitus merkitsi Mikkelin Jäähalli Oy:n yhtiökokouksen ajankohdan tiedoksi ja antaa kokousedustajalle tarvittavat ohjeet kokousta varten.