Kaupunginhallituksen päätöksiä 17.8.2020

Kaupungintalon etuovi.

Kaupunginhallitus kokousti maanantaina 17. elokuuta.

Linkki kokouksen esityslistaan

§ 244 Ilmoitusasiat

Kaupunginjohtaja Timo Halonen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä kertoivat kaupunginhallitukselle toteutuneista tapaamisista Savonlinnan kaupungin sekä Sosterin edustajien kanssa Etelä-Savon maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä keskussairaaloiden työnjakoon ja toimintaan liittyen.

§ 245 Mikkelin kaupungin konserniohjeen päivittäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että konserniyhtiöiden tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten valintaa koskeva ohjeistus poistetaan konserniohjeesta.

§ 246 EcoSairilan alueen tonttien hinnoittelu

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää EcoSairilan kiertotalouden kaava-alueella noudatettavaksi uudeksi tonttien hinnoitteluksi 5 euroa neliömetriltä, mitä samanlaisena noudatetaan kaava-alueen kaikkien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiden kohdalla.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan päättämään mahdollisista poikkeamista tähän hinnoitteluun.

§ 247 Rantaosayleiskaavan muutos Korpijärvi ym. / tila Lahtela 491-417-23-1

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy tilan Lahtela 491-417-23-1 rantaosayleiskaavan muutoksen.

§ 248 Lisämäärärahaesitys, Urpolan koulun purku

Keskustelun aikana Jukka Pöyry (kd.) esitti, ettei lisämäärärahaa myönnetä, vaan asiassa tulee tehdä lisäselvityksiä THL:n asiantuntijoiden avustuksella. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Jukka Pöyry jätti eriävän mielipiteen.

Kaupunginjohtajan esitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi: Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle 200 000 euron lisämäärärahan käyttötalouteen Urpolan koulun purkuun vuodelle 2020. Purkamisen kokonaiskustannusarvio on 400 000 euroa. Loppuosuus 200 000 euroa kohdistuu vuodelle 2021 ja hyväksytään talousarviokäsittelyn yhteydessä.

§ 249 Vuoden 2020 konsernilainojen myöntäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle oikeuden myöntää konserniyhtiöille ja kaupungin liikelaitoksille konsernilainoja seitsemän miljoonaa euroa aiemmin myönnettyjen lainojen lisäksi vuonna 2020.

§ 250 Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n konsernilaina

Kaupunginhallitus päätti antaa Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle konsernilainatarjouksen esityslistalla esitetyillä ehdoilla. Mikäli Naistinki Oy päättää hyväksyä lainatarjouksen, kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle konsernilainaesityksen hyväksymistä esityslistalla mainituilla lainaehdoilla.

§ 251 Lisämääräraha Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden ostoon

Merkitään, että Arto Seppälä (sd.) ja Armi Salo-Oksa (kok.) ilmoittivat olevansa esteellisiä (Suur-Savon Sähkö Oyn hallintoneuvoston jäseniä) ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin. Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtajana Kirsi Olkkonen (kesk.).

Keskustelun aikana Soile Kuitunen (sd.) esitti Jatta Juholan (sd.) kannattamana, ettei Mikkelin kaupunki varaudu Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden ostoon lisämäärärahalla.

Äänestettiin.

Pohjaesitys, JAA: 9 ääntä. Kirsi Olkkonen (kesk.), Olli Miettinen (kok.), Petri Pekonen (kesk.), Jyrki Koivikko (kok.), Jukka Pöyry (kd.), Mali Soininen (kok.), Pekka Pöyry (kesk.), Nina Jussi-Pekka (vihr.), Jarno Strengell (sd.)

Kuitusen vastaesitys, EI: 2 ääntä. Soile Kuitunen (sd.), Jatta Juhola (sd.)

Soile Kuitunen jätti eriävän mielipiteen.

Kaupunginjohtajan esitys tuli päätökseksi: Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden ostoon 200 000 euron lisämäärärahan. Lisämääräraha myönnetään määrärahasiirtona projektilta Eteläinen aluekoulu.

§ 252 Virkajärjestelyt Otavia liikelaitos 1.9.2020 lukien

Kaupunginhallitus päätti

  1. perustaa Otavian liikelaitokseen lukiokoulutuksen rehtorin viran 1.9.2020 lukien, kelpoisuusehtona opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukainen kelpoisuus
  2. siirtää perustettuun lukiokoulutuksen rehtorin virkaan Jari Kinnulan 1.9.2020 lukien viranhaltijalain 24 §:n perusteella hallintosäännön 60 §:n mukaisesti ja
  3. lakkauttaa vararehtorin viran (vakanssi 8664) 31.8.2020.

§ 253 Kulttuuri- ja museojohtaja Matti Karttusen virkanimikkeen muutos museojohtajaksi 1.7.2020 lukien

Kaupunginhallitus päätti, että kulttuuri- ja museojohtajan nimike muutetaan 1.7.2020 tapahtuneen organisaationmuutoksen yhteydessä museojohtajaksi.

§ 254 Kunta-alan uudet työ- ja virkaehtosopimukset 2020–2022

Kaupunginhallitus päätti ottaa uudet kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset käyttöön 1.4.2020 lukien KT Kuntatyönantajien julkaisemien yleiskirjeiden yhteisten soveltamisohjeiden mukaisesti ja hyväksyy TS:n teknisten palkkataulukon tehtäväkohtaiset palkat 1.8.2020 alkaen liitteen 1 mukaisesti sekä perhepäivähoitajien hoitopaikkataulukon 1.8.2020 alkaen liitteen 2 mukaisesti.

§ 255 Työterveyshuollon vuoden 2019 KELA -korvausten poistot tileistä

Kaupunginhallitus päätti, että 36 786,51 euron siirtosaamiset poistetaan tilistä ja kirjataan kuluksi vuodelle 2020 seuraavasti.

§ 256 Nimeämispyyntö Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen ohjausryhmään

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajiksi Seija Kuikan (kesk.) ja Mali Soinisen (kok.).

§ 257 Valtuustoaloite kokonaisvaltaisen esteettömyyden lisäämiseksi päiväkodeissa ja kouluissa

Keskustelun aikana esittelijä muutti esityksen seuraavaan muotoon: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan vastaukset SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen. Kaupunginhallitus pitää esteettömyyttä, tilojen riittävyyttä ja muunneltavuutta tärkeänä ja huomioitavana asiana sekä päiväkotien että koulujen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Muutettu esitys hyväksyttiin.

§ 258 Valtuustoaloite kaupungin rakennusjärjestyksen päivittämisestä

Keskustelun aikana Pekka Pöyry (kesk.) esitti Petri Pekosen (kesk.), Armi Salo-Oksan (kok.) ja Kirsi Olkkosen (kesk.) kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

§ 259 Lisäpykälä: Irtisanoutuminen kaupunginlakimiehen tehtävästä

Merkittiin tiedoksi, että Jukka Savolainen on 17.8.2020 päivätyllä kirjeellään irtisanoutunut Mikkelin kaupungin kaupunginlakimiehen virasta siten, että viimeinen virassaolopäivä on 12.9.2020.

Lisätietoja
Arto Seppälä

kaupunginhallituksen puheenjohtaja
044 794 2208
arto.seppala@mikkeli.fi