Kaupunginhallituksen päätökset 21.9.2020

Tyhjä kaupunginhallituksen kokoushuone.

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti 21. syyskuuta.

Linkki kokouksen esityslistaan.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen käsittelyn yhteydessä esittelijä täydensi päätösesitystään niin, että vedenpuhdistamohankkeelle toteutetaan sisäisen tarkastus hankekustannusten nousun vuoksi. Lisäys hyväksyttiin. Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on selkiyttää tilannekuvaa puhdistamohankkeen kokonaiskustannuksista. 

§ 295 Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon operointipalveluiden ja kehittämiskumppanin kilpailutus – tilannekatsaus

Merkittiin tiedoksi.

Keskustelun aikana Jukka Pöyry (kd.) esitti, että kilpailutuksen rinnalla selvitään operointi myös omana työnä. Koska esitystä ei kannatettu, se raukesi.

Merkittiin, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen, hankinta-asiantuntija Ilkka Liljander ja vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 296 Talouden seuranta 7/2020

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi hallinto- ja elinvoimapalveluiden talouden seurantaraportin.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 31.7.2020 tilanteesta ja hyväksyy

  • Vahtimestaripalveluiden siirtoon liittyvät määrärahasiirrot hallinto- ja elinvoimapalveluista asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle, yhteensä 284 000 euroa, sekä vahtimestareiden sisäisten veloitusten tulojen (hallinto- ja elinvoimapalvelut) ja menojen (sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue) vähennykset 284 000 euroa
  • 15 000 euron lisämäärärahan investointiprojektille 14110 ”Kaupungintalon arkistotilan muutostyöt” määrärahasiirtona projektilta 10630 ”Eteläinen aluekoulu”.

§ 297 Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2019

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että vesiliikelaitoksen Metsäsairilan vedenpuhdistamohankkeelle toteutetaan sisäinen tarkastus syksyn 2020 aikana. Tarkastus kohdistuu

1) investointihankkeen projektijohtamisen käytänteisiin erityisesti hankkeen talouden ja toteutumisen seurannan osalta,
2) projektijohdon osaamisen ja resursoinnin riittävyyteen,
3) projektijohdolle kuuluvien velvoitteiden hoitamiseen ja
4) toteutuneiden ja vielä tulossa olevien kustannusten sisältöön ja niiden asianmukaisuuteen sekä hankkeen talousriskeihin.

Tarkastus toteutetaan ostopalveluna KPMG:ltä voimassa olevan sisäisen tarkastuksen palvelusopimuksen mukaisesti.

Lisäksi Jukka Pöyry esitti, että esittelijän muutosesitys jätetään pöydälle. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Jukka Pöyry jätti eriävän mielipiteen, joka on sama kuin esitys.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevat selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä kysymyksistä ja havainnoista sekä kuvaukset toimenpiteistä, joihin aiotaan ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi.

§ 298 Maanvuokrasopimuksen irtisanominen / Pöntinen Group Oy

Kaupunginhallitus päätti irtisanoa Pöntinen Group Oy:n kanssa 17.4.2012 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen päättymään tämän päätöksen tiedoksiannosta lukien.

§ 299 Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa (Nuijamies) / Nuijamiehen asuinalue osa 2

Merkittiin, että Minna Pöntinen (vihr.) ilmoitti olevansa esteellinen (isännöinti kaava-alueella) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Mikkelin kaupungin 5. kaupunginosan, Nuijamiehen, asuntoalueen osaa, kortteleita 1-8, 25 ja 31 sekä katu- ja puistoalueita / Nuijamiehen asuinalue II koskevan asemakaavan muutoksen.

Asemakaavan muutokseen liittyvät maankäyttösopimukset on laadittu elokuussa 2020.

§ 300 Kaupunginhallituksen lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Kaupunginhallitus päätti antaa liitteen mukaisen lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi.

§ 301 Kaupunginlakimiehen viran täyttäminen, haastatteluryhmän nimeäminen

Kaupunginhallitus nimesi haastatteluryhmän valmistelemaan vaalin suorittamista sekä oikeuttaa ryhmän nimeämään haastatteluun kutsuttavat henkilöt ja arvioimaan henkilöarvioinnin tarpeellisuutta.

Kaupunginhallitus nimesi haastatteluryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajiston sekä kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan.

§ 302 Ero kaupunginvaltuuston varavaltuutetun luottamustehtävästä

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa, että SDP:n viisi ensimmäistä varajäsentä ovat seuraavat:

  1. Hanne Vainio
  2. Kalle Nieminen
  3. Reijo Hämäläinen
  4. Nina Nyyssönen
  5. Anni Siiskonen

§ 303 Ero tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se valitsee tarkastuslautakuntaan uuden jäsenen Teijo Ylösen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 304 Mikkelin kaupungin ja Mikkelin Ravirata Oy:n välisen maanvuokrasopimuksen muuttaminen (lisäpykälä)

Mikkelin kaupungin ja Mikkelin Ravirata Oy:n välistä maanvuokrasopimusta päätettiin muuttaa siten, että sopimusalue pienenee liitekartasta ilmenevällä tavalla 1 803 neliömetriä kaikkien muiden sopimuksen ehtojen säilyessä ennallaan.

Lisätietoa
Arto Seppälä

kaupunginhallituksen puheenjohtaja
044 794 2208
arto.seppala@mikkeli.fi