Kaupunginhallituksen päätökset 30.11.2020

Tyhjä kaupunginhallituksen kokoushuone.

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 30.11. 

Kokouksen esityslista

§ 375 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystä niin, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta kaupunkiympäristölautakunnan päätökseen 19.11.2020 § 151. Hyväksyttiin.

§ 376 Kaupunginvaltuuston kokouksen 5.10.2020 täytäntöönpanot

Hyväksyttiin.

§ 377 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataululuonnos, kevät 2021

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä edellä esitetyn kaupunginhallituksen kokousaikataulun. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, ​ että se päättää pitää valtuuston kokoukset:
ma 25.1.2021 (päätetty 18.5.2020 § 28)
ma 15.2.2021
ma 15.3.2021
ma 26.4.2021
ma 17.5.2021 
ma 7.6.2021 (järjestäytyminen ja tilinpäätös)

Valtuusto kokoontuu tarpeen mukaan kuntalain 94 §:ssä mainitulla tavalla. Kokoukset aloitetaan kello 17.

Mahdollisista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

§ 378 Eroilmoitus Mikkelin Keskustan valtuustoryhmästä, Jaana Strandman

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi Mikkelin Keskustan ilmoituksen valtuustoryhmän kokoonpanosta.

§ 379 Kuntaliiton verkostohankkeisiin osallistuminen

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki osallistuu USO-verkostohankkeeseen vuosina 2021 – 2022. Hankkeen kustannus katetaan strategiatyöhön varatusta määrärahasta.

§ 380 Ohjeistus merkittävien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten valintaan

Kaupunginhallitus hyväksyi tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten valintaa koskevan ohjeistuksen, jota noudatetaan ensimmäisen kerran kevään 2021 kuntavaalien jälkeen tehtävissä henkilövalinnoissa.

§ 381 Opintoapurahat 2020

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2020 opintoapurahat yhteenvedon mukaisesti.

§ 382 Lupa kiinteistöhankkeen käynnistämiseen Mannerheimintiellä kortteli 8:ssa / Mikalo Oy

Kaupunginhallitus päätti myöntää Mikalo Oy:lle sen hakemuksen mukaisen luvan käynnistää vuokra- ja palvelutalohankkeen Mannerheimintiellä, korttelissa 8 ja varaa samalla korttelista kokonaisuutta varten tarvittavat tontit.

§ 383 – 386

Asemakaavamuutospykälät hyväksyttiin.

§ 387 Ristiinan Kirkonkylän seudun yleiskaavoitus

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, ​että se hyväksyy Mikkelin kaupungin 60. kaupunginosan (Ristiina) Etelä-​Savon ympäristökeskuksen 22.5.1995 vahvistaman Kirkonkylä-​Pellosniemi osayleiskaavan sekä Ristiinan kunnanvaltuuston 19.6.2000 hyväksymän ja Kuopion hallinto-​oikeuden päätöksen 29.10.2002 nro 552/3 mukaiseksi korjatun Löytö-​Vitsiälä-​Heimari osayleiskaavan alueille / Ristiinan Kirkonkylän seudun osayleiskaavan.

§ 388 Kiinteistötoimitustaksa 2021

Kaupunginhallitukselle päätti esittää kaupunginvaltuustolle, ​ että se hyväksyy kiinteistötoimitustaksan astumaan voimaan 1.1.2021.

§ 389 Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr:n lainatakaus

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Haukivuoren vanhustentalosäätiö sr:lle Kuntarahoitus Oy:n edellä mainituin lainaehdoin otettavalle 600 000 euron lainalle omavelkaisen 100 prosentin takauksen. Takauksesta peritään vuosittain 0,80 prosentin suuruinen takausprovisio, joka lasketaan taatun summan vuoden aikaisesta keskiarvosta. Takauksen edellytyksenä on vastavakuus 80 prosentille lainan pääomasta.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 17.6.2019, § 78 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

§ 390 Päätös kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen myöntämisestä

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi päätöksen harkinnanvaraisen valtionosuuden myöntämisestä.

§ 391 Talouden seuranta 10/2020

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja elinvoimapalveluiden talouden seurantaraportin 10/2020 tilanteesta.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi koko kaupungin talouden seurantaraportin 10/2020 ja hyväksyy:

 • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan tulojen alituksen 934 000 euroa
 • Konserni- ja elinvoimapalveluiden ruoka- ja puhtauspalveluiden tulojen alituksen 154 000 euroa
 • Kasvatus- ja opetuslautakunnan tulojen alituksen 500 000 euroa
 • Kaupunkiympäristölautakunnan tulojen alituksen 729 000 euroa
 • Kaupunkiympäristölautakunnan määrärahamuutoksen lomituspalveluiden menojen alituksen mukaisesti -439 000 euroa.
 • Verotuloissa tulojen alituksen 5,714 miljoonaa euroa
 • Konserni- ja elinvoimapalveluiden toimintamenoihin lisämäärärahan 8,577 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveyspalveluiden ostoon Essotelta
 • Mikkelin Vesiliikelaitokselle puhdistamoinvestointiin 6,4 miljoonan euron lisämäärärahan
 • Investointihankkeiden tulojen vähennykset 490 000 euroa
 • Kaupungin investointihankkeiden väliset määrärahasiirrot yhteensä 1 701 000 euroa
 • Eteläisen aluekoulun kaukalolle (KV 18.5.2020 § 38) jo aiemmin myönnetyn 80 000 euron lisämäärärahan käsittelyn teknisesti määrärahasiirtona

§ 392 Vuoden 2021 työllisyysohjelma

Keskustelun aikana Soile Kuitunen (sd.) esitti Arto Seppälän (sd.) kannattamana, että lisätään taloudellinen tavoite työllisyysohjelmalle, ja pienennetään työmarkkinatuen kuntalaskutusta 200 000 eurolla, eli TMT-maksujen määrää pienennetään myös talousarviossa 2,9 miljoonasta eurosta 2,7 miljoonaan euroon.

Äänestettiin.

Pohjaesitys, JAA: Armi Salo-Oksa (kok.), Minna Pöntinen (vihr.), Pekka Pöyry (kesk.), Petri Pekonen (kesk.), Mali Soininen (kok.), Jyrki Koivikko (kok.), Jukka Pöyry (kd.), Kirsi Olkkonen (kesk.)

Soile Kuitusen vastaesitys, EI: Soile Kuitunen (sd.), Arto Seppälä (sd.), Jarno Strengell (sd.)

Kaupunginjohtajan pohjaesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi. Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin kaupungin työllisyysohjelman vuodelle 2021.

§ 393 Henkilöstösuunnitelma 2021

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä perustettavat virat ja lakkautettavat virat sekä esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuosille 2021 – 23.

§ 394 Laajennetun varhaiskasvatuksen ja vuorohoidon keskittäminen

Keskustelun aikana Soile Kuitunen esitti Jarno Strengellin kannattamana, että Saksalan, Naisvuoren, Kalevankankaan ja Lähemäen päiväkodit säilyvät nykyisellään laajennetun aukioloaikojen päiväkoteina seuraavasti: Saksala kello 5 – 23, Naisvuori kello 6 – 22, Kalevankangas kello 5.30 – 20 ja Lähemäki kello 5.30 – 19. Laajennettu ja riittävän laajasti kaupungissa tarjolla oleva varhaiskasvatuspalvelu tukee mikkeliläisperheiden hyvinvointia ja rakentaa osaltaan Mikkelin elinvoimaa. Mikkelin elinkeinorakenne on palveluvaltainen, ja Mikkelissä on runsaasti vuoro- ja iltatöissä olevia, laajennettua varhaiskasvatuksen palvelua tarvitsevia lasten vanhempia muun muassa kaupan alalla sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Myös teollisuudessa ja kuljetusalalla työskentelevien keskuudessa on paljon vuorotyötä tekeviä.

Äänestettiin.

Pohjaesitys, JAA: Armi Salo-Oksa, Minna Pöntinen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Mali Soininen, Jyrki Koivikko, Jukka Pöyry, Kirsi Olkkonen

Soile Kuitusen vastaesitys, EI: Soile Kuitunen, Arto Seppälä, Jarno Strengell

Pohjaesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle vuorohoidon ja laajennetun varhaiskasvatuksen keskittämistä siten,​ että Kalevankankaan ja Saksalan päiväkotien aukioloaika muutettaisiin kello 6.30 -​ 17 väliselle ajalle,​ Lähemäen päiväkodin aukioloaikaa jatkettaisiin tunnilla kello 20:een ja Naisvuoren aukioloaika muutettaisiin kello 5 – ​23 väliselle ajalle.

§ 395 Tikanpellon päiväkodin hankesuunnitelma

Keskustelun aikana esittelijä muutti esityksen niin, että asia palautetaan uuteen valmisteluun.

Lisäksi Jyrki Koivikko (kok.) esitti, että asia ratkaistaan esittelijän alkuperäisen esityksen mukaan. Koska esitystä ei kukaan kannattanut, se raukesi. Jyrki Koivikko jätti eriävän mielipiteen.

Muutettu pohjaesitys tuli hallituksen päätökseksi.

§ 396 Talousarvio vuonna 2021

Hyväksyttiin tekstimuutokset talousarviokirjaan.

Jukka Pöyry (kd.) esitti, että talousarvio palautetaan alijäämäisyyden ja ESE:n myyntiaikeiden takia uudelleen valmisteluun. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Jukka Pöyry jätti eriävän mielipiteen.

Arto Seppälä (sd.)esitti, että sivulta 120 poistetaan 300 000 euron talousarviovaraus vuodelta 2021.
Perustelut: Mikkelin kaupungin tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa, ei ole syytä tehdä määrärahavarausta. Tällä hankkeella ei ole Mikkelille ja seutukunnalle elinvoimaa lisäävää vaikutusta.
Lahti-Mikkeli-oikoratavaihtoehdon karsiminen pois 2020 itärataselvityksestä, vaikka se oli paremmuusjärjestyksessä sijoittunut Väylävirasto 28.2.2019 teettämässä 1. selvityksessä uusista oikoradoista yhteiskuntataloudellisesti parhaimmaksi ”nykyratojen parantamisen ” jälkeen.
Voimassa olevassa ratalaissa ja siihen liittyvässä LVM:n asetuksessa sekä alueiden käyttötavoitteita koskevassa valtioneuvoston päätöksessä kantavana periaatteena on, että edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä.

Uudessa ratalaissa 2018 todetaan muun muassa:  "Uusi rautatie voidaan rakentaa, jos olemassa oleva rataverkko ei enää tätä liikenteen tai alueidenkäytön tarpeita eikä rataosuuden parantamisella tai muutoin liikennejärjestelmää kehittämällä voida tarkoituksenmukaisesti tyydyttää näitä tarpeita taikka poistaa tai riittävästi vähentää liikenteestä aiheutuvia haittoja”.

Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Koska itäisen alueen opetuksen ratkaisu siirtyy myöhempään ajankohtaan, säästöeurot tältä osin poistetaan vuodelta 2021 merkinnällä: ”Linjataan myöhemmin”. 

"Talousarvion laskelmat muuttuvat ennen valtuustoa laskelmien valmistuttua viimeisimpiä tietoja vastaavaksi."

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää

 • hyväksyä liitteen mukaisen esityksen Mikkelin kaupungin vuoden 2021 talousarvioksi ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2021 – 24
 • hyväksyä talousarvion määrärahojen, tuloarvioiden sekä toiminnallisten tavoitteiden sitovuuden esitetyn mukaisesti.

§ 397 Talousarvioon liittyvät valtuutukset kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se päättää antaa vuoden 2021 talousarvion mukaisesti kaupunginjohtajalle:

 1. Oikeuden ottaa yhteensä 62 miljoonaa euroa pitkäaikaista talousarviolainaa tai joukkovelkakirjalainaa vuonna 2021. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja voivat tehdä nostettaviin lainoihin ja olemassa oleviin lainoihin viitekoronvaihtosopimuksia pääomaltaan kunkin lainamäärän suuruisesti. 
 2. Oikeuden suojata lainoja kiinteisiin lainoihin tai tehdä erillisiä pitkäaikaisia korkojen suojauksia sekä nykyiseen lainakantaan että tulevaan lainakantaan yhteensä 62 milj. euron määrällä vuonna 2021. Suojauksia tehdään 62 miljoonan määrään saakka vain,​ jos se on rahoitusmarkkinatilanteessa perusteltua. Suojauksia tehdään talousarvion rahoituslaskelmassa määriteltyjen suojaustasojen puitteissa. Kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeudet tehdä edellä mainitut suojaukset puhelimitse, ​ minkä pohjalta kaupunginjohtaja tekee päätöksen.
 3. Oikeuden tehdä investointiohjelman mukaisesti hankintapäätöksiä osakesijoituksista 910 000 eurolla.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, ​ että se päättää antaa kaupunginhallitukselle oikeuden myöntää antolainoja konsernille ja liikelaitoksille 20 miljoonaa euroa. Konsernilainojen suhteen noudatetaan kaupunginvaltuuston 17.6.2019 § 78 hyväksymiä konsernirahoitus-​ ja takausperiaatteita.

§398: LISÄPYKÄLÄ: Metsä-Sairilan vedenpuhdistamon operointipalveluiden kilpailutus

Esittely: Mikkelin kaupunginhallitus on kokouksessaan 23.11.2020 § 363 käsitellyt Metsä-Sairilan vedenpuhdistamon operoinnin kilpailutusta. Kilpailutuksen yhteydessä on tarjouksia arvioitu sekä taloudellisin että laadullisin perustein.

Valmisteluluun osallistunut vesiliikelaitoksen johtaja Reijo Turkki on 29.11.2020 tekemällään omalla ilmoituksellaan arvioinut olevansa jäävi (intressijäävi) osallistumaan tarjousten arviointivaiheeseen.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti keskeyttää Metsä-Sairilan vedenpuhdistamon operointipalvelujen hankinnan. Samalla kaupunginhallitus päättää arvioida ilmoitukseen perustuvan jääviyden merkitystä hankintakokonaisuuteen ja sen jatkamiseen. Asia tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi 14.12.2020 olevaan kokoukseen.

Lisätietoja
Arto Seppälä
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
044 794 2208
arto.seppala@mikkeli.fi

Lisätiedot Metsä-Sairilan vedenpuhdistamon pykälästä
Timo Halonen
kaupunginjohtaja
040 557 8077
timo.halonen@mikkeli.fi