Kunnallisiin palveluihin ollaan tyytyväisiä – Kirjastot, jätehuolto ja kierrätys loistavat kärjessä

Pääkirjaston aula.

Kuntaliiton kuntalaistutkimuksen mukaan tyytyväisyys kunnallisiin palveluihin on edelleen ennätyskorkealla tasolla. Kyselyyn vastasi lähes 11 000 suomalaista.

– Kuten aiemmissakin kyselyissä on ilmennyt, on tyytyväisyys suurinta niiden kuntalaisten keskuudessa, jotka ovat itse käyttäneet tiettyä kunnallista palvelua. Arviot kuntapalveluista ovat puolestaan kriittisempiä niiden kuntalaisten keskuudessa, jotka arvioivat yksittäistä kunnallista palvelua ainoastaan mielikuvien perusteella, toteaa Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Kuntalaiskyselyssä arvioitiin palveluiden hoitoa sekä niiden saavutettavuutta. Kyselyn perusteella kuntalaiset ovat tyytyväisimpiä kirjastopalveluihin, jätehuoltoon, kierrätystoimintaan, terveyskeskuksen palveluihin sekä liikuntapalveluihin. Hyviä arvioita saivat myös hammashoito, kunnallistekniikka, kulttuuripalvelut sekä viheralueet ja ympäristön siisteys.

Kaikkiin arvioituihin kuntapalveluihin ollaan pikemmin tyytyväisiä kuin tyytymättömiä. Vähiten tyytyväisiä kuntalaiset ovat päihdepalveluihin, lapsiperheiden kotipalveluihin ja lastensuojelun palveluihin.

– Kyselyyn vastanneista vain pienellä joukolla on omakohtaista kokemusta monien sosiaalipalvelujen käytöstä. Tämä näkyy moniin muihin palveluihin verrattuna sekä varsin neutraaleina tyytyväisyys- ja saavutettavuusarvioina että suurina kantaa ottamattomien osuuksina, sanoo Pekola-Sjöblom.

Palveluita käyttäneiden määrissä suuria kuntakohtaisia eroja

Valtaosa kuntalaisista on käyttänyt kierrätyspalvelua ja jätehuoltoa. Kolme neljästä vastanneesta on käyttänyt lääkäriaseman lääkärin ja kaksi kolmesta sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanottopalveluja. Yli puolet on käyttänyt myös kirjastopalveluja ja hammashoitoa.

Käytetyimmät kuntapalvelut ovat pääsääntöisesti samoja erikokoisissa kunnissa ja eri-ikäisillä kuntalaisilla. Joukkoliikennepalvelut nousevat käytetyimpien kuntapalvelujen joukkoon yli 100 000 asukkaan kaupungeissa ja 18–29-vuotiaiden ikäryhmässä.

Tyytyväisyys palveluihin ja niiden saavutettavuuteen parantunut

Kaikkien kuntapalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta pidetään enemmän hyvänä kuin huonona. Kuntalaisten arviot ovat parantuneet edellisistä tarkasteluvuosista 2017 ja 2015. Yleisarvio on varsin positiivinen kaikissa tutkituissa kunnissa.

Parhaiten saavutettavia ovat kirjastopalvelut, jätehuolto ja kierrätystoiminta. Yli puolet vastanneista pitää myös sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanottoa sekä liikuntapalveluja hyvin saavutettavina.

Kuntapalveluissa monet kuntalaisten yksilölliset ominaisuudet selittävät tyytyväisyyden vaihtelua, erityisesti ikä ja ammattiasema. Tyytyväisimpiä palveluihin ovat yli 70-vuotiaat, lapsia tai omaista hoitavat, alle vuoden nykyisessä kunnassa asuneet, naiset, työelämän ulkopuolella olevat, kuntakeskustassa asuvat, vähän koulutetut sekä ruotsinkieliset.

– Kuntalaisten palveluarvioita koskevat tulokset ovat merkityksellisiä paitsi kuntapalvelujen yleistilan kuvaajana myös kuntien toiminnan arvioinnin ja kehittämisen näkökulmasta, toteaa varatoimitusjohtaja Timo Reina.

Kyselytutkimus on toteutettu osana Kuntaliiton Erilaistuva KuntaSuomi 2025 -tutkimusohjelmaa, jossa on mukana 43 kuntaa eri puolilta Suomea.

Linkki: Kuntalaistutkimus 2020