Kaupunginhallituksen päätökset 11.1.2020

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 11. tammikuuta.

Esityslista

§ 4 Otto-oikeus / lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdotti,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 5 Kaupunginvaltuuston kokouksen 9.11.2020 täytäntöönpanot

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta. Hyväksyttiin.

§ 6 Kuntasopimuksen hyväksyminen työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kuntasopimuksen työllisyyden kuntakokeilusta.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään tarpeen vaatiessa sopimukseen vähäisiä muutoksia.

§ 7 Työllisyyspalveluiden määräaikaisten virkasuhteiden perustaminen

Kaupunginhallitus päätti, että työllisyyspalveluihin perustetaan neljä määräaikaista työnvalmentajan virkaa ja yksi asiakasvastaavan määräaikainen virka. Neljä vakinaista työnsuunnittelijaa siirretään määräaikaisiin virkoihin 1.1.2021 lukien sekä määräaikaisen asiakasvastaavan tehtävä muutettaan virkasuhteeksi 1.2.2021. Määräaikaiset virkasuhteet ovat voimassa 1.2.2021 – 30.6.2023.

§ 8 Kesätyö 2021

Merkittiin tiedoksi.

Kaupungin kesätyöhaku alkaa 1.2.

§ 9 Henkilöstöaterioiden hinnat vuonna 2021

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä henkilöstöaterioiden hinnat vuodelle 2021 edellä esitetyn mukaisesti.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa ja uudet hinnat astuvat voimaan 12.1.2021.

§ 10 Luonterin rantayleiskaavan muutos, Anttolan Piekälänsaaressa, Kaivannonlahden ja Suusalmen ranta-alueilla

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Luonterin rantayleiskaavan muutosehdotuksen Anttolan Piekälänsaaressa, Kaivannonlahden ja Suusalmen ranta-alueilla tiloilla Särensyvä 491-483-6-10 ja  Suoverniemi I 491-484-3-20, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Anttolan aluejohtokunnalta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

§ 11 Saimaan rantayleiskaavan muutos / Ajosaari

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Saimaan rantayleiskaavan muutosehdotuksen tiloilla 491-404-1-191, -1-192, -1-193, -1-194,-1-189, -1-9,- 1-259 ja -1-224 / Ajosaari, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

§ 12 Ulkoisten vuokrien korottaminen 1.1.2021

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuokraus- ja käyttöpalveluiden ulosvuokrattujen teollisuus-, varasto- , liike- ja toimistotilojen vuokrien tarkistamisen 1.1.2021 alkaen kahden prosentin yleiskorotuksella kuitenkin niin, että tapauskohtaisesti voidaan suorittaa markkinatilanteen ja asiakassuhteen edellyttämää harkintaa.

Indeksiin ja muihin sopimusehtoihin sidotut vuokrat korotetaan sopimusehtojen mukaisesti.

§ 13 Mikkelin Vesiliikelaitoksen saatavien tileistä poisto

Kaupunginhallitus päätti poistaa tileistä Mikkelin Vesiliikelaitoksen asiakkailtaan laskuttamat yhteensä 105 658,99 euron saatavat. Poistot kirjataan kustannuspaikalle 8511 tilille 4921 yhteensä 52 829,50 euroa (Vesilaitos) ja kustannuspaikalle 8610 tilille 4921 yhteensä 52 829,49 euroa (Viemärilaitos).

§ 14 Tilapäisen valiokunnan asettaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto:

  1. Päättää asettaa kuntalain 35 §:n mukaisen tilapäisen valiokunnan lausunnon antamiseksi professuurihankkeesta.
  2. Valitsee tilapäiseen valiokuntaan 5 – 7 jäsentä.
  3. Valtuuttaa valiokunnan valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
  4. Päättää, että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.
  5. Päättää määräajasta, minkä kuluessa tilapäisen valiokunnan tulee antaa lausunto professuurihankkeesta.

Kaupunginhallitus päätti täydentää kohdat 2 ja 5 seuraavasti:
Päätettiin, että valiokunnan koko on jokaisesta poliittisesta ryhmästä yksi henkilö.
Päätettiin, että selvitys on valmis maaliskuun 31. päivään kuluessa.

§ 16 Omistajaohjauksen tuloksellisuuden arviointi 2017 – 2020

Kaupunginhallitus merkitsee raportin tiedoksi ja hyväksyy konserni- ja elinvoimajaoston antaman ohjeistuksen toimenpiteiden viemisestä käytäntöön.

§ 17 Valtuustoaloite: Hallintosäännön muuttaminen opiskelijoiden matkakulujen osalta

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään huhtikuussa 2021.

§ 18 Valtuustoaloite: Koulumatkat turvalliseksi! Koulukuljetusopas on päivitettävä ja koulumatkojen turvallisuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota myös haja-asutusalueella

Keskustelun aikana esittelijä täydensi vastausta seuraavasti: "Oppilas- ja tapauskohtaisessa tarkastelussa on otettava huomioon koko Mikkelin alueella turvallisuus, pimeys, suurpetohavainnot, tiestön talvikunnossapito sekä muut liikenteelliset asiat." Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan vastauksen Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

§ 19 Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myyntitarjous, Pertunmaan kunta

Merkitään, että Arto Seppälä, Armi Salo-Oksa ja Minna Pöntinen ilmoittivat olevansa esteellinen (hallintoneuvoston jäsen) ja poistui kokouksesta. Kokouksen puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen. Tilalla Jatta Juhola, Olli Miettinen ja Nina Jussi-Pekka.

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki ei ole kiinnostunut ostamaan Pertunmaan kunnan omistamien Suur-Savon Sähkön osakkeita myyntitarjouksen mukaisella hinnalla.

§ 20 Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyt

Keskustelun aikana Jarno Strengell (sd.) esitti Olli Miettisen (sd.), Soile Kuitusen (sd.) ja Jyrki Koivikon (kok.) kannattamana asian jättämistä pöydälle ja asiaa seuraavan kerran käsitellään kaupunginhallituksessa 18.1.2021.

Keskustelun aikana esittelijä muutti esityksen niin, että asia merkitään tiedoksi ja kaupunginhallitus tekee esityksen kaupunginvaltuustolle kokouksessaan 8.2.2021.

Merkittiin, että Arto Seppälä, Armi Salo-Oksa ja Minna Pöntinen ilmoittivat olevansa esteellinen (hallintoneuvoston jäsen) ja poistui kokouksesta. Kokouksen puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen. Tilalla Jatta Juhola, Olli Miettinen ja Nina Jussi-Pekka. Merkittiin, että Jenni Tissari poistui, tilalle varsinainen jäsen Soile Kuitunen.

Äänestettiin.

Jatketaan käsittelyä, JAA, 5 ääntä: Nina Jussi-Pekka (vihr.), Pekka Pöyry (kesk.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Petri Pekonen (kesk.), Jukka Pöyry (kd.)

Jätetään pöydälle, EI, 6 ääntä: Soile Kuitunen (sd.), Olli Miettinen (kok.), Jatta Juhola (sd.), Jyrki Koivikko (kok.), Mali Soininen (kok.), Jarno Strengell (sd.)

Asia päätettiin jättää pöydälle.

§ 21 Oikaisuvaatimus kyselytyökalun hankinnasta

Kaupunginhallitus päättää hylätä edellä mainituin vastineperusteluin Webropol Oy:n oikaisuvaatimuksen ja pitää voimassa hankintapäällikön hankintapäätöksen. Pykälä käsiteltiin §18 jälkeen.

Lisätiedot päätöksistä
Pykälät 4 – 18 ja 21: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä, puh. 044 794 2208, arto.seppala@mikkeli.fi
Pykälät 19 – 20: kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen, puh. 040 834 3826, kirsi.olkkonen@outlook.com