Mikkelin kaupungin henkilöstöraportti on valmistunut – Tavoiteorganisaatiotyössä onnistuttu

Mikkeli-karkkeja.

Mikkelin kaupungin henkilöstöraportti on valmistunut. Kaupunginhallitus käsittelee raporttia maanantaisessa kokouksessaan 22.3.2021. Tämän jälkeen raportti menee vielä kaupunginvaltuustolle.

Vuotta 2020 leimasi korona, jonka takia raporttivuoden toimintaa ja lukuja on vaikea verrata edellisiin vuosiin. Vuoden aikana pidetyt kahdet yhteistoimintaneuvottelut kuormittivat henkilöstöä ja se on koronan lisäksi huomioitava tuloksia analysoitaessa.

Työhyvinvointia on vuodesta 2019 mitattu Lapin yliopistossa kehitetyllä työelämän laatua ja tuottavuutta kuvaava QWL (Quality of Working Life) -indeksillä. Työn tuottavuutta kuvaava QWL-indeksi laski hieman edellisestä vuodesta ollen nyt 58,1 prosenttia. Kuntaorganisaatioiden keskitaso on 60 eli henkilöstön suorituskykyä ja tehollisen työajan käyttöä on vielä mahdollista parantaa.

Pulssikyselyn mukaan henkilöstö kokee henkilökohtaisen työkykynsä hyväksi huolimatta vallitsevasta tilanteesta ja pienestä laskusta edelliseen mittaustulokseen. Myös työyhteisöosaamisen ja esimiestyön koetaan olevan hyvällä tasolla. Eniten kehitettävää löytyi positiivisen työnantajakuvan luomisessa.

Sairauspoissaolot pysyivät edelleen tavoitteessa toteuman ollessa 14,8 päivää henkilötyövuotta kohden.

Vuonna 2020 Mikkeli työnantajana panosti esimiestyön ja johtamisen kehittämiseen. Tärkeimpänä yksittäisenä toimenpiteenä toteutettiin Osaamisen hallinnan ja johtamisen tietojärjestelmän OSS7 hankinta.

Henkilöstön määrä pieneni merkittävästi vuonna 2020

Tavoiteorganisaatiota laadittiin osana vuoden 2020 talousarvioprosessia kiinteässä yhteistyössä tulosalueiden ja palvelualueiden kanssa. Kaupunginhallituksen hyväksymässä suunnitelmassa päätettiin 90 tehtävän eli 83 henkilötyövuoden vähentämisestä.

Vuonna 2020 kaupungista väheni työpanosta 99 henkilötyövuoden verran. Tästä määrästä noin 30 henkilötyövuoden säästö syntyi koronavuonna tehdyistä palkanmaksun keskeytyksistä ja lomautuksista. Vuosien 2019 ja 2020 henkilöstövähennyksistä 13 on ollut esimiestehtävissä olevia henkilöitä. Henkilöstöä ei ole irtisanottu, vaan poistumat ovat tapahtuneet muun muassa eläköitymisten kautta tai työtehtävän lakatessa henkilölle on pystytty tarjoamaan muuta vapaana olevaa työpaikkaa kaupunkiorganisaatiossa. Henkilöstövähennysten ansiosta kaupungin työntekijöilleen maksama palkkasumma pieneni 3,27 miljoonaa euroa. Muutos edelliseen vuoteen on -4,26 prosenttia.

Henkilöstön määrä oli 31.12.2020 poikkileikkaustilanteessa 2037 henkilöä, joista vakituisissa työsuhteissa 1726 henkilöä. Pitkäaikaisseurannalla vakituisen henkilöstön määrä on vähentynyt kaupungissa yhteensä 151 henkilöä vuodesta 2014 alkaen. Määräaikaiset mukaan lukien seitsemän vuoden yhteenlaskettu vähennys on 170 henkilöä. Vuoden 2014 luvuista on irrotettu Essoteen siirtynyt sote-henkilöstö.

Kaupungin henkilöstöjohtaja Maria Närhinen korostaa pitkäjänteisyyttä ja yhteistyötä tavoiteorganisaatiotyössä.

– Määrätietoista tavoiteorganisaatiotyötä on nyt tehty kaksi vuotta kiinteässä yhteistyössä henkilöstön ja esimiesten kanssa. Henkilöstökulujen pitäminen nykyisellä tasolla tulee edelleen vaatimaan määrätietoista työt, hyvää johtamista ja henkilöstön sitoutumista tavoitteisiin. Mikäli on tarvetta vähentää henkilöstökuluja edelleen, on myös tarpeen pohtia palveluverkkoa ja palvelutasoa

Henkilöstövähennyksistä huolimatta palvelut on Mikkelissä pystytty hoitamaan hyvin. Viime vuonna tehty Erilaistuva KuntaSuomi 2025 -tutkimus osoitti kuntalaisten vastausten perusteella, että perusasiat Mikkelin palvelutuotannossa ovat kunnossa ja arki sujuu.

Henkilöstöraportti kuvaa osaltaan isompaa muutosta kuntakentässä.

– Kunnat elävät jatkuvaa muutosta: digitalisaatio, etätyö, kuntien roolin ja tehtävien muutos sekä julkisen talouden kehitys haastavat organisaatiomme ja toimintatapamme. Uudistamalla, muuttamalla ja tehostamalla toimintaamme kykenemme huolehtimaan palveluista myös tulevaisuudessa, linjaa kaupunginjohtaja Timo Halonen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä tiivistää henkilöstöraportin tulokset: "Koronan tuomista haasteista huolimatta Mikkelissä on selvitty varsin hyvin viime vuoden haasteista. Kiitos onnistumisesta kuuluu koko henkilökunnalle."