Kaupunginhallituksen päätöksiä 19.4.2021

kaupunginhallituksen huone ja nuija

§ Esityslista

§ 155 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

§ 156 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja
Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin.

§ 157 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

§ 158 Kaupunginvaltuuston kokouksen 15.2.2021 täytäntöönpanot
Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavasti.

§ 159 Tilapäisen valiokunnan asettaminen
Kaupunginhallitus päätti, ettei se esitä eroilmoituksen tehneille Anttolan aluejohtokuntien jäsenille ja varajäsenille pyydettyjä eroja esityslistassa esitellyillä perusteilla.

Kaupunginhallitus piti asiaa vakavana ja koki, että tilanne vaatisi tilapäisen valiokunnan perustamisen. Kuntavaalien läheisyys ei mahdollista valiokunnan valintaa ja valiokuntatyötä tarkoituksenmukaisesti ja prosessiekonomisesti ennen valtuustokauden loppua. Kaupunginhallitus siis päätti, ettei se esitä tilapäisen valiokunnan asettamista puheenjohtajiston luottamuksen selvittämiseksi vaan Anttolan aluejohtokunnan tulee jatkaa toimintaansa tämän valtuustokauden loppuun.

§ 160 Mikkelin kaupungin elinvoimatyön uudistaminen
Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään niin, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n hallituksessa on jatkossa 8 jäsentä, joista 4 edustaa kaupunkia.

Muutettu esitys hyväksyttiin. Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy jatkaa kaupungin kehitysyhtiönä sisältäen matkailun kehittämisen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti käynnistää neuvottelut Miksein osakassopimuksen muutettavaksi siten, ettei jatkossa rahoittajille varata edustajaa hallitukseen.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että muu elinvoimatyön uudistaminen toteutetaan yllä olevilla periaatteilla viimeistään syksyn 2021 aikana.

Merkittiin, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 161 Mikkelin kaupungin rakennusten kiinteistönhoidon kilpailutus
Kaupunginhallitus hyväksyi Mikkelin kaupungin rakennusten kiinteistöjenhoidon saadut kokonaistaloudellisesti edullisimmat ISS Palvelut Oy:n antamat urakkatarjoukset;
alue 1 Läntinen vertailuhinta 196 948 € ja
alue 2 Itäinen vertailuhinta 133 915 € (alv 0 %).

Sekä oikeuttaa kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan urakkasopimukset kyseisen toimijan kanssa ja päättämään mahdollisten optiovuosien käyttämisestä.

§ 162 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu 2017-2021
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistalla esitetyn kaupunginhallituksen kokousaikataulumuutoksen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se päättää pitää valtuuston kokouksen maanantaina 16.8.2021 klo 17.00 alkaen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 163 Kuntavaalien siirtymisestä johtuva päivämäärämuutos merkittävien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten nimeämisprosessiin
Kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2021 kuntavaalien osalta merkittävien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten valinnasta annetun ohjeen tarkoittamat tiedot ja lomakkeet on toimitettava talouspalveluille viimeistään sunnuntaina 18.7.2021. Nimeämistoimikunnan tulee valmistella ohjeen soveltamisalaan kuuluvien yhtiöiden hallitusten kokoonpanot konserni- ja elinvoimajaoston hyväksyttäväksi elokuun loppuun mennessä.

§ 164 Kuntavaalit 2021 – Vaalimainospaikat ja vaalien viestintäsuunnitelma
Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaalien ulkomainonta voidaan aloittaa aikaisintaan keskiviikkona 19.5.2021 alkaen.

Muilta osin kaupunginhallituksen päätös 8.2.2021 § 65 vaalimainospaikkojen ja vaalien viestintäsuunnitelman osalta on voimassa.

Esityslistan liitteenä olevan viestintäsuunnitelman päivämäärät korjataan uuden vaalipäivän mukaisiksi.

§ 165 Kuntavaalit 2021 – Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanot
Kaupunginhallitus päätti valita ja vahvistaa esitetyt henkilöt jäseniksi ja varajäseniksi vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin vuoden 2021 kuntavaaleja varten.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti määrätä liitteestä ilmenevät henkilöt vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajiksi ja varapuheenjohtajiksi.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että varajäsenet tulevat varsinaisten sijaan liitteen mukaisessa järjestyksessä.

Lopuksi kaupunginhallitus päätti, että puolueiden paikallisjärjestöjä/puolueosastoja pyydetään täydentämään ehdotuksiaan valittavista henkilöistä vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin. Esitykset puuttuvista jäsenistä pyydetään tekemään 10.5.2021 mennessä.

§ 166 Paikalliset järjestelyerät 1.4.2021 / kaikki sopimusalat (KVTES, OVTES, TS, TTES, LS ja muusikot)
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä neuvottelutulosten mukaiset palkankorotukset täytäntöön pantaviksi ja kaupunginjohtaja vahvistaa henkilökohtaiset palkantarkistukset konserni- ja elinvoimapalveluiden toimintasäännön mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa henkilöstöjohtajan ratkaisemaan neuvottelutuloksista mahdollisesti suoraan aiheutuvat palkankorotustarpeet sellaisen henkilökunnan osalta, joka neuvottelulistojen ulkopuolisena on otettu palvelukseen ennen 1.4.2021 voimassa olleella palkkatasolla, sekä huolehtimaan mahdollisesti ilmenevien oikaisuluonteisten korjausten tekemisestä.

§ 167 Henkilökohtaisen lisän täydentäminen KVTES ja TS sopimus
Kaupunginhallitus päätti, että henkilökohtaisia harkinnanvaraisia lisiä korotetaan 1.4.2021 lukien KVTES:n liitteissä 2, 3, 5 ja hinnoittelemattomissa siten, että KVTES palkkausluvun 9 § soveltamisohjeen mukainen vähimmäismäärä täyttyy. Korotukset suunnataan edellä todetulla tavalla. Kaupunginjohtaja vahvistaa henkilökohtaiset korotukset konserni- ja elinvoimapalvelualueen toimintasäännön mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että teknisen sopimuksen osalta pöytäkirjamerkintä 12 § 1 mom toteutuu.

§ 168 Uusi TS sopimuksen mukainen palkkausjärjestelmä 1.4.2021 lukien
Kaupunginhallitus päättää ottaa käyttöön uuden TS palkkausjärjestelmän. Uuden palkkausjärjestelmän kustannukset katetaan 1.4.2021 järjestelyerästä.

§ 169 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän loppuselvityksen hyväksyminen ja kuntayhtymän purkautumisen loppuunsaattaminen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että Itä-​Suomen päihdehuollon kuntayhtymän (Tuustaipaleen) loppuselvitys hyväksytään ja kuntayhtymän purkautuminen saatetaan loppuun esitetyllä tavalla.

Merkittiin, että henkilöstöjohtaja Maria Närhinen ilmoitti olevansa esteellinen (kuntayhtymän johtaja) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 170 Kyselytunnin järjestäminen / valtuutettu Satu Taavitsainen ym.
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi,​ että kysymys on lähetetty sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi ja kaupunginjohtaja vastaa kysymykseen valtuuston kyselytunnilla 26.4.2021 klo 16.45.

§ 171 Lisämäärärahaesitys, Wisa-areenan purku
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle 250 000 euron lisämäärärahan käyttötalouteen Pursialankatu 30 entisen Wisa-areenan rakennuksen purkuun vuodelle 2021.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 172 Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen
Mikkelin kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevat ehdotukset Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen kuntien yhteisiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi ja niiden perusteluiksi ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy ko. määräykset.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 173 Eron myöntäminen Jatta Juholalle hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen valitseminen ja puheenjohtajan nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Jatta Juholalle hänen pyytämänsä eron hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se nimeää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle uuden puheenjohtajan. Hallitus esittää tehtävään Jenni Tissaria.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 174 Eron myöntäminen Anna-Leea Korhoselle keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Anna-Leea Korhoselle hänen pyytämänsä eron keskusvaalilautakunnan 1. varajäsenyydestä ja valitsee uuden 1. varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 175 Valtuustoaloite: Mikkelin kantakaupungin kaupunginosaseuroille uusi osallisuuden lähidemokratiamalli käyttöön
Kaupunginhallitus suhtautuu erittäin myönteisesti kaupunginosaseurojen toimintojen kehittämiseen.

Keskustelun aikana Petri Pekonen esitti Jarno Strengellin, Soile Kuitusen, Pekka Pöyryn, Armi Salo-Oksan ja Kirsi Olkkosen kannattamana, että kaupunginosaseurojen vuosiavustukset säilytetään myös jatkossa. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee liitteenä olevan kaupunginosaseuroja koskevan lähidemokratiamallin tiedoksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan vastauksena valtuutettu Arto Seppälän ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.