Kaupunginhallituksen päätöksiä 31.5.2021

Nuija

Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

§ Esityslista

§ 204 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 205 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 206 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja
Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 207 Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyt
Merkitään,​ että Arto Seppälä,​ Armi Salo-​Oksa ja Minna Pöntinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (hallintoneuvoston jäseniä) ja poistuivat kokouksesta. Heidän tilalleen kokoukseen saapuivat varajäsenet Jatta Juhola,​ Olli Miettinen ja Nina Jussi-​Pekka.

Merkitään,​ että kokouksen puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen.

Keskustelun aikana Jukka Pöyry esitti, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee energiaomistusjärjestelyjen selvittämisen tilanteen tiedoksi: ”Kaupungin talous ei ole tasapainossa. Menoja on jatkuvasti noin 10 miljoonaa euroa enemmän kuin tuloja. Siitä velkaantuminen ja taseen alijäämät ovat syntyneet. Talous pitää saada tasapainoon ennen mahdollisia energiaomaisuusjärjestelyjä. Jos ensin korjataan tase, niin tuskin valtuustossa saadaan aikaan talouden tasapainoa. Yllä mainituilla perusteilla esitän että:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee energiaomistusjärjestelyjen selvittämisen tilanteen tiedoksi.”

Koska kukaan ei sitä kannattanut, se raukesi. Jukka Pöyry jätti eriävän mielipiteen, joka on sama kuin esitys.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee energiaomistusjärjestelyjen selvittämisen tilanteen tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että energiaomistusselvitystä jatketaan omistajakuntien holdingyhtiön muodostamisen ja muiden yhtiön osakkaina olevien tahojen kanssa tehtävien osakejärjestelyjen osalta.   

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 208 Anttolan eteläisen yleiskaavan muutos 491-477-2-8 / Kapalahti
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Anttolan eteläisen yleiskaavan muutoksen 491-477-2-8 / Kapalahti, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

§ 209 Asemakaavan muutos 50. kaupunginosan (Haukivuori) / Keskustie Haukivuori
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti 50. kaupunginosan (Haukivuori) kortteleita 4, 14, 15, 16, 18, 25 ja 27 sekä yleisen tien-, yleisen tien vieri-, puisto- ja katualueita koskevan asemakaavanmuutosluonnoksen (Keskustie Haukivuori) asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus,  Mikkelin kaupungin museot, Riihisaari – Savonlinnan museo, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, alueelliset energiayhtiöt ja teleoperaattorit.

§ 210 Asemakaava ja asemakaavan muutos / 6. kaupunginosa (Kirjala), 14. kaupunginosa (Lehmuskylä) / Karikko
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti asemakaavaehdotuksen koskien 6. kaupunginosa (Kirjala) asemakaavoittamattomia kiinteistöjä 491-402-3-1 ja 491-413-1-12 ja asemakaavan muutoksen koskien 6. kaupunginosa (Kirjala) kortteleita 25 ja 26 ja näihin liittyviä yleisen tien-, katu-, liikenne-, erityis-, maa- ja metsätalous- sekä puistoalueita ja 14. kaupunginosa (Lehmuskylä) kortteleita 24a, 34, 54, 55, 56 ja näihin liittyviä yleisen tien-, katu-, liikenne-, erityis-, maa- ja metsätalous-, puisto- sekä virkistysalueita / Karikko ja asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Väylävirasto/Liikennevirasto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Riihisaari – Savonlinnan museo, Karilan tutkimusasema, Metsähallitus, Puolustusvoimat, Mikkelin Golf, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Mikkelin kaupungin museot, Tusku-seura Ry, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut.

§ 211 Saimaan rantaosayleiskaavan muutos, Valkola 491-469-1-82
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Saimaan rantaosayleiskaavan muutoksen, Valkola 491-469-1-82, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

§ 212 Asemakaavan muutos 2. kaupunginosan (Maunuksela), Maaherrankatu 31 / Sininen talo
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 2. kaupunginosan (Maunukselan) korttelin 11 osaa, tontit 115, 123 ja 1115 koskevan asemakaavan muutoksen / Maaherrankatu 31 / Sininen talo.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 213 Kuntavaalit 2021 – muutoksia vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanoihin
Esittelijä muutti esitystä seuraavasti:
2. äänestysalue Kaukola: Christian Ahlstrandin tilalle 1. varajäseneksi valitaan Matti Korhola.
9. äänestysalue Peitsari: Anu Onttonen-Savolaisen tilalle jäseneksi valitaan Taina Harmoinen.
19 äänestysalue Kirkonkylä: esteestä ilmoittaneelle varapuheenjohtaja Eija Puhakka-Matilaiselle myönnetään ero. Hänen tilalleen varapuheenjohtajaksi siirtyy jäsen Arto Paasonen.

Kaupunginhallitus päätti valita ja vahvistaa esitetyt henkilöt jäseniksi ja varajäseniksi vaalilautakuntiin ja vaalilautakuntiin.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti määrätä esityksen mukaan henkilöt vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajiksi ja varapuheenjohtajiksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 214 Työhyvinvointiohjelma 2021-2022
Merkittiin tiedoksi.

§ 215 Strategisten ohjelmien seuranta 2021
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee strategisten ohjelmien seurannan tiedoksi.

Keskustelun aikana Soile Kuitunen esitti Minna Pöntisen ja Kirsi Olkkosen kannattamana, että

Koronaepidemialla on ollut huomattavat vaikutukset lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Koronakriisin on arvioitu lisäävän lasten ja nuorten eriarvoisuutta sekä syrjäytymistä. Vaikka koronaepidemia vaikuttaa kaikkiin lapsiin ja nuoriin, vaikutusten kesto ja laajuus voivat vaihdella. Haitalliset vaikutukset myös kasaantuvat ja kumuloituvat.

Koronaepidemian jälkihoidossa on tunnistettava ne lapset ja nuoret, joiden hyvinvoinnin turvaaminen vaatii erityisiä panostuksia. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi lapset ja nuoret, joiden perheissä on toimeentulo-ongelmia, vammaiset ja pitkäaikaissairaat lapset ja nuoret, kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret sekä lapset ja nuoret, joiden perheissä on mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia.

Selvitetään koronavirusepidemian synnyttämiä tuen saannin vajeita nuorten ja lasten koulutus- ja varhaiskasvatuksen sekä osallisuuden palveluissa. Tuodaan tätä koskeva selvitys ja esitykset mahdollisista toimenpiteistä päätöksentekoon mahdollisimman pikaisesti vuoden 2021 aikana.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Soile Kuituisen esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 216 Osallistuminen “Viitoskäytävä – Kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke” -kehittämishankkeeseen
Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki osallistuu "Viitoskäytävä – kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke" -hankkeeseen ja sitoutuu enintään 7 500 euron omarahoitukseen vuosina 2021-2023. Kaupungin yhteyshenkilönä hankkeessa toimii strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen (aki.kauranen@mikkeli.fi, 044 794 2093). Osallistumisen ja omarahoituksen edellytyksenä on, että Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää Pohjois-Savon liitolle, joka toimii hankkeen hallinnoijana ja rahoituksen hakijana verkoston puolesta, rahoituksen hankkeen toteuttamiseksi.

Hankkeen kuntarahoitus maksetaan kustannuspaikalta 1412 (kehittämishankkeet).

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 217 Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen
Keskustelun aikana Arto Seppälä esitti Jukka Pöyryn ja Jarnon Strengellin kannattamana, että Mikkelin kaupunki ei lähde osakkeenomistajaksi uuden Lentorata- Porvoo-Kouvola raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Itärata Oy). Lisäksi Mikkelin kaupunki ei merkitse perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään 2,7 miljoonalla eurolla.

Äänestettiin.

Kaupunginjohtajan pohjaesitys JAA: 8 ääntä Jyrki Koivikko, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry, Outi Kauria, Soile Kuitunen, Minna Pöntinen, Mali Soininen, Armi Salo-Oksa

Arto Seppälän vastaesitys EI: 3 ääntä Arto Seppälä, Jarno Strengell, Jukka Pöyry

Pohjaesitys tuli päätökseksi.
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupunki päättää
lähteä osakkeenomistajaksi uuden Lentorata−Porvoo−Kouvola raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Itärata Oy),
merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään 2,7 miljoonalla eurolla ja
hyväksyy yhteisissä hankeyhtiöneuvotteluissa luodun osakassopimusluonnoksen, perustamissopimusluonnoksen sekä yhtiöjärjestysluonnoksen, sekä lisäksi
oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään asiakirjoihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Jukka Pöyry, Arto Seppälä ja Jarno Strengell jättivät eriävät mielipiteet.

§ 218 Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen käynnistämisen kuntarahoitus
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esitetyn kuntarahoituksen 16 500 € myöntämisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen mukaisten toimenpiteiden käynnistämiseksi.

Hankkeen kuntarahoitus maksetaan kustannuspaikalta 1412 (kehittämishankkeet).

§ 219 Hankintapäätös lupapisteen sähköisen asiointipalvelun sopimuksen jatkamiseen
Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki solmii sopimuksen Cloudpermitin kanssa Lupapisteen käytön jatkamisesta siten, että sopimus kattaa rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja yleisten alueiden sähköisen asioinnin.

Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa hallintojohtaja Ari Liikasen allekirjoittamaan sopimuksen siten, että sopimuksessa on erilliset liitteet rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja yleisten alueiden sähköisen asioinnin osalta hinnastoineen.

§ 220 Etelä-Savon Energia Oy:n konsernilaina 2021
Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Savon Energia Oy:lle konsernilainatarjouksen edellä esitetyillä ehdoilla. Etelä-Savon Energia Oy tekee päätöksen lainasta 14.6.2021. Mikäli yhtiö hyväksyy lainatarjouksen, kaupunginhallitus päättää myöntää konsernilainan Etelä-Savon Energia Oy:lle tarjouksessa esitetyin ehdoin.

Kaupunginhallitus oikeuttaa talouspalvelut valmistelemaan mahdolliset konsernilainaan liittyvät sopimukset Etelä-Savon Energia Oy:n kanssa.

Merkittiin, että Outi Kauria ilmoitti olevansa esteellinen (hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

§ 221 Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiökokous 1.6.2021
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiökokouksen sekä kokousedustajan, sekä antaa kokousedustajalle tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 222 Määräaikaisen lupainsinöörin viran perustaminen rakennusvalvontaan
Kaupunginhallitus päätti, että rakennusvalvontaan perustetaan määräaikainen lupainsinöörin virka  ajalle 1.6.2021-31.12.2022. Viran kelpoisuus on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai aikaisempi rakennusalan insinöörin, rakennusarkkitehdin tai rakennusmestarin tutkinto sekä kokemusta rakentamiseen liittyvistä tehtävistä (Kh kh 17.11.2014 § 417) . Palkkaus kunnallisen teknisen virka- ja työehtosopimuksen (TS ) mukainen ja palkkaryhmä II. Tehtäväkohtainen palkka teknisen sopimuksen palkkausjärjestelmän pisteytyksen mukainen 3 234,54 euroa kuukaudessa.

Pöytäkirjan tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 224 Konserniohjeen päivittäminen
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupungin konserniohje päivitetään kuvaustekstin sekä liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti.

Edelleen kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että jatkossa konserniyhteisöt velvoitetaan nimenomaisella päätöskirjauksella käsittelemään konserniohje ja siihen tehtävät päivitykset konserniyhtiöiden yhtiökokouksissa ja hallituksissa.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 225 Hallintosäännön muutos – Konserni- ja elinvoimajaoston tehtävät
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosääntöä muutetaan edellä esitetyillä muutoksilla ja muutokset tulevat voimaan heti.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 226 Hallintosäännön muuttaminen – Erinäiset muutokset 2021
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosääntöä muutetaan edellä esitetyillä muutoksilla ja muutokset tulevat voimaan heti.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 227 Hallintosäännön 132 §:n mukainen kysymys valtuuston kyselytunnille riittävästä henkilöstön määrästä lapsiperheiden mielenterveyspalveluille kesällä 2021
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä yllä olevan vastauksen ja se lähetetään kaupunginvaltuutetuille kyselytunnin kutsun liitteenä.

Kaupunginhallituksen vastauksen kyselytunnilla 7.6.2021 klo 16.45 esittelee kaupunginjohtaja Timo Halonen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 228 Luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole käsitelty 31.12.2020 mennessä
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi liitteen mukaiset valtuustoaloitteet, joita ei oltu loppuunkäsitelty 31.12.2019 mennessä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 229 Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin markkinointia 5- tiellä
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi hallintopalveluiden vastauksen valtuutettu Jarno Strengellin valtuustoaloitteeseen ja toteaa sen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 230 Valtuustoaloite Mikkelin liittymiseksi oikeusministeriön Sano ei korruptiolle -kampanjaan
Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki osallistuu Sano ei korruptio -kampanjaan ja samalla esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuutettu Satu Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 231 Valtuustoaloite: Mikkelin on laadittava oma monipaikkaisuuden toimenpideohjelma
Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi hallintopalveluiden vastauksen valtuutettu Laura Hämäläisen ym. valtuustoaloitteisiin ja toteaa aloitteet loppuunkäsitellyiksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 232 Valtuustoaloite: Pääluottamusmiehet kahteen kaupunginhallituksen kokoukseen vuodessa
Keskustelun aikana Jarno Strengell esitti, että kaupunginhallituksen esityksestä kaupunginvaltuustolle otetaan pois seuraava lause ”Tässä vaiheessa voisi siirtyä uuteen malliin, jossa YT-neuvottelukunnassa ei olisi kaupunginhallituksen edustusta, mutta toisaalta päätettäisiin järjestää yhteisiä tapaamisia pääluottamusmiesten kanssa vähintään kahdesti vuodessa kaupunginhallituksen suunnittelukokousten yhteydessä”. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi YT-neuvottelukunnan vastauksen valtuutettu Jarno Strengellin valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 233 Valtuustoaloite ESE-verkon verkkoalueen rajojen laajentamisesta
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa syyskuun 2021 loppuun mennessä.

§ 234 Valtuustoaloite koulunkäynnin ohjaajien nimikkeistä ja heidän riittävästä määrästä kouluilla
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa syyskuun 2021 loppuun mennessä.

§ 235 Valtuustoaloite: Mikkelin taajama – alueen lampien kunnostus ja raportointi
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa syyskuun 2021 loppuun mennessä.