Kaupunginhallituksen päätöksiä 21.6.2021

kaupunginhallituksen huone ja nuija

§ Esityslista

§ 264 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 265 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 266 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja
Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 267 Kaupunginvaltuuston kokouksen 26.4.2021 täytäntöönpanot
Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta esityslistan mukaisesti.

§ 268 Rakennusvalvontaviranomaisen lupa-arkiston digitointipalvelun hankinta
Kaupunginhallitus päätti edellä esitetyin perusteluin, että kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen lupa-arkiston digitointipalvelun palveluntuottajaksi valitaan Depona Ab pistemäärällä 95/100. Hankinnan kokonaisarvo on noin 330.480,00 euroa (ei sisällä arvonlisäveroa), ja sopimuksen mukaisesti palvelua voidaan tilaajan harkinnan mukaan hankkia sopimuskauden aikana lisää talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Hankittava palvelu maksetaan investointimäärärahoista projektilta 10004.

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimusasiakirjan allekirjoituksilla. Tarjouspyynnön mukaisesti kaupunki suorittaa valitulla palveluntuottajalla aineiston koedigitoinnin ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa hallintojohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen sekä päättämään sopimuksen optiokauden käyttämisestä ja sopimuksessa mainittujen lisäpalveluiden hankinnasta.

§ 269 Etelä-Savon pelastuslaitoksen henkilöstösihteerin viran nimikkeen muutos talous- ja henkilöstökoordinaattoriksi
Kaupunginhallitus päätti, että Etelä-Savon pelastuslaitoksen henkilöstösihteerin viran (vak. nro 607102) nimike muutetaan talous-ja henkilöstökoordinaattoriksi 1.7.2021 lukien. Viran kelpoisuusvaatimusta ei muuteta (kh 21.12.2009 § 561) ja nimikkeen muutoksella ei ole vaikutusta tehtäväkohtaiseen palkkaan.

§ 270 Teknisen johtajan nimikemuutos kaupunkikehitysjohtajaksi 1.7.2021
Kaupunginhallitus päätti teknisen johtajan Jouni Riihelän nimikkeen muuttamisesta kaupunkikehitysjohtajaksi 1.7.2021 lukien.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti käynnistää valmistelun johtoryhmän siirtämisestä kokonaispalkkajärjestelmään.

Merkittiin, että hallintojohtaja Ari Liikanen, vs. talousjohtaja Tiia Tamlander, sivistysjohtaja Virpi Siekkinen, viestintäpäällikkö Heidi Hänninen ja kaupunginlakimies Tarja Poikolainen poistuivat kokouksesta kokonaispalkkauksen käsittelyn ajaksi. Henkilöstöjohtaja Maria Närhinen osallistui ko. asian käsittelyyn asiantuntijana, mutta poistui kokouksesta päätöksenteon yhteydessä. Ilmoitukset hyväksyttiin. 

Sihteerinä toimi Arto Seppälä.

§ 271 Ristiinan päiväkodin hankesuunnitelma
Esittelijä antoi seuraavan esityksen:
Kaupunginhallitus päättää, että se hyväksyy hankesuunnitelman vaihtoehdon 3B mukaisesti, jolloin Ihastjärven koulu siirretään Ristiinaan päiväkotikäyttöön ja esiopetus jatkaa koulukeskuksella.

Asiassa käydyn keskustelun aikana Petri Pekonen esitti Pekka Pöyryn ja Kirsi Olkkosen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa on kuultava Ihastjärven asukkaita sekä pyydettävä lausunto Pitäjän aluejohtokunnalta. Päätöksenteon pohjaksi on laadittava maaseutuvaikutusten arviointi koskien Ihastjärven koulurakennuksen liikunta- ja kokoontumistiloja. Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunnan tulee käsitellä Ihastjärven koulukiinteistön jatkokäyttöä koskeva kuntalaisaloite ennen kuin hankesuunnitelma tulee uudelleen kaupunkiympäristölautakunnan ratkaistavaksi. Jos Ihastjärven koulun siirto osoittautuu tarkempien selvitysten ja riskienarvioinnin jälkeen mahdottomaksi Ristiinan päiväkodiksi, rakennetaan Ristiinaan uusi päiväkoti ja esiopetus säilyy koulukeskuksella.

Jatketaan käsittelyä JAA 6 ääntä: Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa, Minna Pöntinen, Mali Soininen, Arto Seppälä, Jukka Pöyry,
Pekosen vastaesitys (palautetaan uuteen valmisteluun) EI: 4 ääntä. Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Jarno Strengell, Kirsi Olkkonen
Poissa: 1 Soile Kuitunen

Päätettiin jatkaa käsittelyä.

Jarno Strengell esitti Arto Seppälän kannattamana päätökseksi vaihtoehtoa 2B: Uudisrakennuksena siirrettävä Ihastjärven koulu, Helmitalo ja Keltainen tupa jäisivät pihapiiriin, koululta eskarit siirtyisivät tähän tilaan 1. kohtuu nopeasti remontoitavissa ja siirrettävissä peltoalueelle 2 pystyttäisiin olemaan nykyisissä tiloissa pienin remontein/kunnostuksin kunnes päästäisiin siirtymään uuteen 3 esiopetuksen ruokailu siirtyisi myöhemmäksi se on nyt 9.45 -> jatkossa olisi 11. Eskaripäivän pituus on klo 9-13, niin saataisiin hiukan inhimillistettyä lasten päivää 4. kaikki päiväkodin yksiköt saadaan saman katon alle: parantaa koko henkilöstön toimintaa (esimiestehtävät, keittiöhenkilökunta, siivoajat, terapeutit, opettajat ja hoitajat) 5. mahdollistaisi työntekijöiden yhteiskäytön aamuisin ja iltapäivisin, näin syntyisi henkilöstömenoissa säästöjä. Nyt voi olla 4-5 paikassa työntekijöitä hoitamassa esim. seitsemää lasta, kun normitilanteessa tuossa olisi vain yhden työntekijän lapset. Henkilökunnan välinen yhteistyö mahdollistuu luontevammin ja paremmin 6. esimiehen tuki/apu työntekijöille olisi lähempänä ja saman katon alla 7. nyt on 2-v esiopetuskokeilu menossa ja vahvasti näyttää siltä, että siitä tulee pysyvä ratkaisu, niin myös viskarit (5-6-v) olisivat läheisyydessä ja yhteistyö esikoulun kanssa olisi joustavaa 8. lasten siirtyminen uuteen ryhmään tapahtuisi matalammalla kynnyksellä, esim. viskareista eskariin (jos eskaritkin olisivat samassa rakennuksessa) kun tilat ja työntekijät olisivat ennestään tuttuja 9. eskareiden apu (leikkivierailuja ja pikkuesityksiä pienemmille) 10 kaikki eskarit samassa talossa (nyt kahdessa eri paikassa, joudutaan hankkimaan välineitä kahteen paikkaan) -> materiaalit, opetusvälineistö yhdessä paikassa 11. tiedonkulku ja yhteenkuuluvuuden tunne ”kaikki samaa porukkaa” 12. koululla olevista esiopetustiloista tulisi kirjastolle heidän kaivattua lisätilaa. Rakennusvalvonta ja yhteispalvelupiste saisi myös kunnolliset tilat. Sisäänkäyntikin kirjastolle olisi valmiina kuin myös eteistilat 13. Ei lähdetä enää remontoimaan nykyistä tilaa. 14. työntekijöiden ja perheiden mielipiteet otettava huomioon.

Äänestettiin.

Pohjaesitys JAA: 8 ääntä: Jyrki Koivikko, Pekka Pöyry, Armi Salo-Oksa,  Minna Pöntinen, Jukka Pöyry,  Mali Soininen, Petri Pekonen, Kirsi Olkkonen
Jarno Strengellin vastaesitys EI 3 ääntä: Soile Kuitunen, Jarno Strengell, Arto Seppälä

Pohjaesitys tuli päätökseksi.

Merkitään, että Saija Himanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Soile Kuitunen oli poissa kokouksessa klo 15.00-15.23

§ 272 Metsolankatu 2 kiinteistö
Esittelijä teki seuraavan esityksen
Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki ei ryhdy korjaustoimenpiteisiin rakennuksessa. Päiväkodin toiminta kiinteistössä pyritään turvaamaan kesäkuun 2023 loppuun asti,​ jotta päiväkodin toiminta ei vaarannu muutostilanteessa. Tämän jälkeen kiinteistö asetetaan myyntiin ja tarvittavat korjaustoimenpiteet tai uudisrakennuksen rakentaminen jäävät kiinteistön uuden omistajan ratkaistavaksi. Suojaavien toimenpiteiden tarve ja laajuus selvitetään yhdessä toiminnanharjoittajan ja terveysvalvonnan kanssa. Kaupunki avustaa Lasten päiväkotiyhdistys Muksula ry:ä uusien toimintatilojen etsimisessä. Päiväkodin toiminnan turvaaminen ei saa aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia.

Hyväksyttiin.

§ 273 Sairilan rantaosayleiskaavan muutos 491-434-10-0 / Härkäniemen tuvat
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Sairilan rantaosayleiskaavan muutos 491-​434-​10-​0 / Härkäniemen tuvat,​ asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta,​ Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta,​ Etelä-​Savon elinkeino-​,​ liikenne-​ ja ympäristökeskukselta ja Etelä-​Savon pelastuslaitokselta.

§ 274 Pieksämäen Jäähalli Oy:n osakkeet
Kaupunginhallitus päätti myydä Mikkelin kaupungin omistamat Pieksämäen Jäähalli Oy:n osakkeet (100 kpl) Pieksämäen kaupungille hintaan 18,​62 euroa/osake.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 275 Hallintosäännön muutos – palkkiosääntö
Kaupunginhallitus päätti, ettei tässä vaiheessa ole perustetta esittää kaupunginvaltuustolle palkkiosäännön muutoksia kokouspalkkioihin.

§ 276 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen päivittäminen
Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyn sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen.

§ 277 Talousarvioraami 2022
Asiassa käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystä seuraavasti:
Kaupunginhallitus esittää Essotelle, että se toteuttaa omat kehittämisohjelmat nopeutetussa aikataulussa merkittävien kustannussäästöjen aikaansaamiseksi ja Essote järjestää kuntakokouksen asiasta elokuun 2021 aikana.

Asiassa käydyn keskustelun aikana Armi Salo-Oksa esitti Mali Soinisen ja Jyrki Koivikon kannattamana, että esitettyä 8,8 miljoonaa euroa alijäämäistä talousarvio raamia ei hyväksytä. Lisäksi talousarvioraamissa 2022 Konserni- ja elinvoimapalveluiden kuluja leikataan 8 miljoonaa euroa ja leikkaus kohdistetaan Essoten laskutukseen, joka hyväksytään raamissa 218,317 M€ suuruisena. Lisäksi kaupunginhallitus velvoittaa alkuperäisen esityksen mukaan johtoryhmän valmistelemaan syksyn talousarviokäsittelyyn toimenpide-esityksiä, joilla tavoitellaan vähintään kaksi (2) miljoonaa euroa parempaa tulosta raamin osoittamaan tulokseen verrattuna.
Kaupungin taloustilanne on erittäin vaikea. 32 miljoonan alijäämä tulee kasvamaan tämän vuoden tuloksen perusteella. Talousarvioraami on valmisteltu 8,8 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Suurin osa kasvusta tulee Essoten voimakkaasti kasvavasta vuoden 2022 kuntalaskutuksesta. Tämän vuoden arvioitu kuntalaskutus Mikkelin osalta tulee olemaan viimeisimmän arvion perusteella jopa 226 miljoonaa euroa. Talousarvio raamissa Essoten laskutus vuodelle 2022 on avioitu 226,3 miljoonaa euroa. Tilanne on Essoten suurimman omistajan Mikkelin kaupungin näkökulmasta taloudellisesti täysin kestämätön.

Äänestettiin.
Täydennetty pohjaesitys JAA 7 ääntä: Jarno Strengell, Minna Pöntinen, Kirsi Olkkonen, Arto Seppälä, Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Soile Kuitunen
Salo-Oksan vastaesitys EI 3 ääntä: Mali Soininen, Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa
TYHJÄ 1 ääni: Jukka Pöyry

Täydennetty pohjaesitys tuli päätökseksi:
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talousarvioraamin vuodelle 2022. Kaupunginhallitus velvoittaa johtoryhmän valmistelemaan syksyn talousarviokäsittelyyn toimenpide-esityksiä, joilla tavoitellaan vähintään kaksi (2) miljoonaa euroa pienempää alijäämää raamin osoittamaan tulokseen verrattuna. Kaupunginhallitus päätti esittää Essotelle, että se toteuttaa omat kehittämisohjelmat nopeutetussa aikataulussa merkittävien kustannussäästöjen aikaansaamiseksi ja Essote järjestää kuntakokouksen asiasta elokuun 2021 aikana.
Kaupunginhallitus valtuuttaa talouspalvelut antamaan lautakunnille ja johtokunnille talousarvion valmisteluohjeet.

Lisäksi Jukka Pöyry esitti, että talousarvioraami vahvistetaan 0-tuloksella. Koska kukaan ei kannattanut, se raukesi.

Merkitään, että vs. talousjohtaja Tiia Tamlander selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 278 Valtuustoaloite Urpolan kehittämishankkeesta
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään lokakuussa 2021.

§ 279 Valtuustoaloite: Sosiaaliset ja ympäristökriteerit käyttöön kaupungin hankinnoissa
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään lokakuussa 2021.

§ 280 Valtuustoaloite mikkeliläisen kehitysvammaisten Hyppy!-teatteritapahtuman kehittämiseksi valtakunnalliseksi Erityisryhmien Hyppy! -näyttämöpäiviksi
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään lokakuussa 2021.

§ 281 Kaupunginjohtajan työn arviointi, palkantarkistus
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nostaa kaupunginjohtajan palkkaa 500 eurolla kuukaudessa. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtajan Vakuutusyhtiö Pohjolasta maksettavaa yksilöllistä eläkevakuutusta nostetaan 200 eurolla, jolloin kokonaissummaksi tulee 400 euroa kuukaudessa.  Yksilöllistä eläkevakuutusta maksetaan kaupunginjohtajalle niin kauan, kun kaupunginjohtaja on Mikkelin kaupungin palveluksessa. Korotukset tulevat voimaan 1.9.2021 alkaen.