Kaupunginhallituksen päätöksiä 23.8.2021

Nuija

Kaupunginhallitus, kokous 23.8.2021

§ Esityslista

§ 326 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 327 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 328 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja
Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 329 Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma 2021
Kaupunginhallitus hyväksyi sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman 2021.

§ 330 Kaupunginhallituksen kokousaikataulu, syksy 2021
Esittelijä täydensi esitystään niin, että 29.11 ja 7.12.2021 kokoukset aloitetaan klo 9.00.

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteessä esitetyn kokousaikataulun.

§ 331 Kaupunginhallituksen edustajat lautakunnissa ja johtokunnissa sekä lautakuntien edustajat johtokunnissa 2021 -2023
Kaupunginhallitus nimesi edustajansa ja mahdollisen varaedustajansa seuraaviin lautakuntiin 2021-2025

Kasvatus- ja opetuslautakunta: Pirkko Valtola (kok.)
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta: Satu Taavitsainen (SDP)
Kaupunkiympäristölautakunta: Petri Pekonen (kesk.)
Mikkelin seudun ympäristölautakunta: Tanja Hartonen (ps.)
Etelä-Savon pelastuslautakunta: Heli Kauppinen (vihr.)

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 332 Edustajien nimeäminen YT-neuvottelukuntaan
Kaupunginhallitus päätti nimetä työnantajan edustajat YT-neuvottelukuntaan liitteessä esitetyn mukaisesti.

§ 333 Työllisyystoimikunnan jäsenten nimeäminen 2021 – 2023
Kaupunginhallitus nimesi työllisyystoimikunnan, joka samalla toimii Mikkelin seudun työllisyyden edistämisen kuntakokeilun ohjausryhmänä ajalla 1.9.2021 – 31.12.2023 edellä liitteessä tavalla ja nimeää työllisyystoimikuntaan/ohjausryhmään esitetyt henkilöt sekä nimeää siihen kolme kaupunginhallituksen jäsentä.

Kaupunginhallitus nimesi kaupunginhallituksen jäseniksi työllisyystoimikuntaan: Armi Salo-Oksa, Pekka Pöyry ja Jarno Strengel. Heidän yhteinen varajäsenensä on Raimo Heinänen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti pyytää Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:tä, Etelä-Savon TE-toimistoa, Etelä-Savon Koulutus Oy:tä, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää, Etelä-Savon maakuntaliittoa ja Uutta Elämää Group Oy:tä ja nuorisopalvelua nimeämään jäsenet ja mahdollisesti varajäsenet edellä mainitun mukaisesti. Edelleen pyydetään muita kuntakokeilussa olevia kuntia nimeämään yksi yhteinen jäsen ja mahdollinen varajäsen ko. ohjausryhmään

§ 334 Isättömien lasten opintorahaston johtokunnan valinta toimikaudeksi 2021-2022
Kaupunginhallitus päätti nimetä Isättömien lasten opintorahaston johtokunnan vuosiksi 2021-2022 sekä määrää johtokunnalle puheenjohtajan.

Kaupunginhallitus päätti nimetä Tiina Tähtisen, Tomi Sikasen ja Juha Vuoren. Puheenjohtajaksi kaupunginhallitus valitsi Juha Vuoren.

§ 335 Energiatyöryhmän nimeäminen
Merkittiin,​ että Armi Salo-​Oksa ja Minna Pöntinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (hallintoneuvoston jäseniä) ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti nimetä työryhmään Pirjo Siiskosen, Eero Ahon, Satu Taavitsaisen, Heli Kauppisen ja Raimo Heinäsen ja samalla oikeutti työryhmän kutsumaan tarvittavan virkamiesedustuksen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että työryhmän tulee tuoda valtuuston 7.6.2021 antaman toimeksiannon mukainen esitys kaupunginhallitukselle vuoden 2021 loppuun mennessä.

Valitut jäsenet ovat konserni- ja elinvoimajaoston jäseniä.

§ 336 Mikkelin kaupungin edustajat Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän yhtiökokouksissa 2021-2025Kaupunginhallitus päätti nimetä Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän yhtymäkokouksiin toimikaudeksi 2021-2025 kolme (3) edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kaupunginhallitus päätti nimetä seuraavat:
Matias Qvist, hänen varajäsenensä Kalle Nieminen
Raili Pöyry, hänen varajäsenensä Suvi Kähkönen-Valtola
Kirsi Olkkonen, hänen varajäsenensä Katriina Noponen

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä yhtymän tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021-2025 kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kaupunginhallitus päätti nimetä seuraavat:
Pertti Anttonen (varapuheenjohtaja), hänen varajäsenensä Jarno Häkkinen
Keijo Siitari (puheenjohtaja)

§ 337 Mikkelin kaupungin edustajat Vaalijalan kuntayhtymän yhtiökokouksissa 2021-2025
Kaupunginhallitus päätti nimetä kaksi (2) edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosiksi 2021 – 2025.

Kaupunginhallitus päätti nimetä seuraavat:
Soile Kuitunen, hänen varajäsenensä Satu Taavitsainen
Vesa Pöntinen, hänen varajäsenensä Perttu Noponen

§ 338 Lausuntopyyntö kehyssuunnitelmasta 2022-2024 – Vaalijalan kuntayhtymä
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun.

§ 339 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen
Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki hakee 5 miljoonaa euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuodelle 2021.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti valtuuttaa vs. talousjohtajan valmistelemaan ja allekirjoittamaan hakemuksen.