Kaupunginhallituksen päätöksiä 30.8.2021

Nuija

Kaupunginhallitus, kokous 30.8.2021

§ Esityslista

§ 343 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 344 Teleoperaattoripalveluiden hankinta 2020-2026
Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupungin mukanaolon Hanselin Teleoperaattoripalvelut -puitejärjestelyssä 29.6.2026 asti ja valtuuttaa vs. talousjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen.

§ 345 Tulostuksen hallintapalveluiden hankinta 1.1.2022-31.12.2025
Merkittiin, että Armi Salo-Oksa ilmoitti olevansa esteellinen (Marski Data Oy:n hallituksen jäsen) ja hän poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti liitteessä esitetyin perusteluin, että kaupungin tulostuksenhallintapalvelun palveluntuottajaksi valitaan Marski Data Oy pistemäärällä 99,5/100.  Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimusasiakirjan allekirjoituksilla.

Kaupunginhallitus valtuuttaa vs. talousjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen ja tekemään siihen tarvittavia vähäisiä teknisiä muutoksia. Hyväksyttiin.

§ 346 Lausunto valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2022-2029 – Väylävirasto
Kaupunginjohtaja täydensi esitystä lausunnon kohdan 5 (huomioita rata- ja väylähankkeista) seuraavasti:
Savon rataa kehitettäessä tulee suunnittelussa ja toimenpiteissä mahdollistaa Haukivuoren aseman uudelleen avaamisen.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen lausunnon, kaupunginjohtajan täydennyksellä, Mikkelin kaupungin lausunnoksi.

§ 347 Mikkelin Veturitallien alueen kehityshankkeen valmistelu
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan aiesopimuksen ja valtuuttaa kaupunginjohtaja Timo Halosen ja kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelän allekirjoittamaan aiesopimuksen.

Samalla kaupunginhallitus edellyttää asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen aloittamaan Satamalahden asemakaavamuutosalueen liikennetarkastelun, joka toimii alueen kaavoituksen ja jatkosuunnittelun lähtökohtana. Edelleen kaupunginhallitus edellyttää myös palvelualueen jatkamaan sekä aloittamaan Satamalahti-alueen maanomaisuutta koskevia neuvotteluja alueen maanomistajien kanssa.

§ 348 Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi
Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

§ 349 Mikkelin kaupungin edustajat Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän yhtymäkokouksissa 2021-2025
Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

§ 350 Vastaus eduskunnan oikeusasiamiehelle sananvapautta koskevassa asiassa
Satu Taavitsainen ilmoitti olevansa jäävi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti antaa liitteenä olevan lausunnon.

§ 351 Valtuustoaloite: Korkean jalostusasteen tuotteiden kautta tuloja kaupunkimme hyvinvointiin
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen Hallinto- ja elinvoimapalvelujen palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään joulukuussa 2021.

§ 352 Valtuustoaloite: Uimarannat säilytettävä ja uimista Mikkelissä kehitettävä
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen, Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen ja vammaisneuvoston valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään joulukuussa 2021.

§ 353 Valtuustoaloite: Asiakaskokemuksen systemaattisen mittaamisen käynnistäminen Mikkelin kaupunkikonsernissa
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen Hallinto- ja elinvoimapalvelujen palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään joulukuussa 2021.