Kaupunginhallituksen päätöksiä 6.9.2021

Nuija

Kaupunginhallitus, kokous 6.9.2021

§ Esityslista

§ 357 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 358 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 359 Vammaisneuvoston jäsenten valinta 2021-2025
Kaupunginhallitus päätti nimetä vammaisneuvostoon toimikaudelle 2021-2025 jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi linkin takana mainitut järjestöjen esittämät jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää vammaisneuvoston puheenjohtajaksi Kauko Väisäsen ja varapuheenjohtajaksi Satu Hasasen.

§ 360 Vanhusneuvoston jäsenten valinta 2021-2025
Kaupunginhallitus päätti nimetä vanhusneuvostoon toimikaudelle 2021-2025 jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi linkin takana mainitut järjestöjen esittämät jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää vanhusneuvoston puheenjohtajaksi Risto Korhosen ja varapuheenjohtajaksi Hannu Karttusen.

§ 361 Valtuustoryhmien kokoonpanot 2021-2025
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi hallintosäännön 95 §:n mukaiset ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta.

§ 362 Mikkelin kaupungin edustajat Vaalijalan kuntayhtymän yhtiökokouksissa 2021-2025
Kaupunginhallitus päätti nimetä Soile Kuitusen varajäseneksi Eveliina Naumasen.

§ 363 Mikkelin kaupungin edustajat Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän yhtiökokouksissa 2021-2025
Asia päätettiin jättää pöydälle.

§ 364 Nimeämispyyntö Etelä-Savon ELO-johtoryhmään vuosiksi 2022 – 2025
Kaupunginhallitus päätti nimetä Etelä-Savon ELO-johtoryhmään jäseneksi Laura Hämäläisen.

§ 365 Lausuntopyyntö kehyssuunnitelmasta 2022-2024 – Vaalijalan kuntayhtymä
Kaupunginhallitus päätti antaa liitteenä olevan lausunnon Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille 2022 – 2024 sekä lähettää liitteenä olevan Mikkelin vammaisneuvoston lausunnon kehyssuunnitelmasta Vaalijalan käyttöön

§ 366 Henkilöstöjohtajan virka
Kaupunginhallitus päätti myöntää henkilöstöjohtaja Maria Närhiselle eron henkilöstöjohtajan virasta siten, että hänen virkasuhteensa Mikkelin kaupunkiin päättyy 28.2.2022.

Samalla kaupunginhallitus päätti julistaa henkilöstöjohtajan viran auki haettavaksi 13.9.2021 lukien siten, että hakuaika päättyy 8.10.2021 klo 15.00 ja oikeuttaa hallintopalvelut päättämään yksityiskohtaisesta hakuilmoituksesta ja ilmoituksen julkaisemisesta.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä henkilöstöjohtajan haastatteluryhmän valmistelemaan vaalin suorittamista sekä oikeuttaa ryhmän nimeämään haastatteluun kutsuttavat henkilöt ja arvioimaan henkilöarvioinnin tarpeellisuutta.

Kaupunginhallitus päätti nimetä henkilöstöjohtajan haastatteluryhmään Pirkko Valtolan, Pirjo Siiskosen, Satu Taavitsaisen, Raimo Heinäsen, Timo Halosen ja Ari Liikasen.

§ 367 Hallintosäännön muutos – erinäiset muutokset 2021
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosääntöä muutetaan linkissä esitetyillä muutoksilla ja muutokset tulevat voimaan 1.1.2022.

§ 368 Mikkelin kaupungin johdon kokonaispalkkajärjestelmä
Esittelijä täydensi esitystä seuraavasti:
Kaupunginhallitus edellyttää, että
– palkkausjärjestelmä kytketään strategian edistämiseen ja strategisten tavoitteiden toteuttamiseen
– kaupunginjohtaja tuo palkkauksen liittyvät arviointikriteerit ja mittarit kaupunginhallitukselle tiedoksi
– palkkausjärjestelmän kehittäminen on osa kaupunkikonsernin palkitsemisjärjestelmää

Esittelijän muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että Maria Närhinen, Ari Liikanen, Tiia Tamlander ilmoittivat olevansa esteellisiä (oma asia) ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin. Lisäksi Tarja Poikolainen ja Heidi Hänninen poistuivat kokouksesta.

Lisäksi merkittiin, että hr-päällikkö Sari Häkkinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Edelleen merkittiin, että tämän pykälän aikana sihteerinä toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

§ 369 Lisämäärärahaesitys Otavan opiston asuntolan peruskorjaus
Asia päätettiin jättää pöydälle.

§ 370 Vakuutusten hankinta
Kaupunginhallitus päätti vakuutusmeklari Rewenda Oy:n suosituksen mukaisesti, että kilpailutetut vakuutukset hankitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä If Vahinkovakuutus Oy:ltä. Tarjousvertailun mukainen hinta vakuutuskaudelta 1.1.-31.12.2022 on 382 054 euroa.

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimusasiakirjan allekirjoituksilla. Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa vs. talousjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Merkittiin, että vs. talousjohtaja Tiia Tamlander selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 371 Asemakaava ja asemakaavan muutos 24. kaupunginosa (Oravinmäki) / Patikkapolku
Asia päätettiin jättää pöydälle.

§ 372 Tietopyyntö Mikkelin kaupungin työllisyydenhoitoon liittyvän palvelukokokonaisuuden tai sen osan toteuttamisesta
Merkittiin, että Armi Salo-Oksa ilmoitti olevansa esteellinen (Mikkelin toimintakeskus ry:n hallituksen puheenjohtaja) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä tietopyynnön jättämisen hankintapalvelu Hilmaan työllisyydenhoidon palvelukokonaisuuden hankkimiseksi ja sen tuottamiseen liittyvien ilmoittautujien etsimiseksi.

§ 373 Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi
Esittelijä muutti esityksen muotoon: "… kaupunginhallituksen alaisten viranomaisten osalta kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä seuraavista päätöksistä otto-oikeutta eikä niistä tarvitse ilmoittaa kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginhallitukselle ja/tai kaupunginjohtajalle: …"  Muutos hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä asian ottamisen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi muilta osin 348 §:ssä 30.8.2021 esitetyllä tavalla.