Mikkelin kaupunginhallituksen päätökset 27.9.2021 – Kaupunginorkesterin osalta ohjeistettiin selvittämään muun muassa joukkorahoitusta ja maakunnallisen orkesterin mahdollisuuksia

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 27.9. Kaupunginhallitus käsitteli muun muassa vuoden 2022 talousarviovalmistelun lisäsäästötoimenpiteitä. Kaupunginorkesterin tilannetta tarkastellaan vielä lautakunnissa, erilaisia vaihtoehtoja punniten. Myös muut lisäsäästötoimenpiteet lähetettiin valmisteluun keskustaryhmän ehdottamilla ohjeistuksilla.

Linkki kokouksen esityslistaan

Päätökset pykälittäin

Pykälät 380–382

Kaupunginhallitus ei käyttänyt otto-oikeutta kyseisissä pykälissä.

§ 383 Ilmoitusasiat

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kokoukseen tuodut ilmoitusasiat.

Lisäksi pykälän käsittelyn aikana johtaja-rehtori Harri Jokinen ja sivistysjohtaja Virpi Siekkinen selostivat Otavian valtionavustusasiaa kaupunginhallitukselle.

§ 384 Asemakaava ja asemakaavan muutos 24. kaupunginosa (Oravinmäki)/Patikkapolku

Hyväksyttiin. Kaavoitusinsinööri Kalle Räinä selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 385 Anttolan eteläisen yleiskaavan muutos 491-477-2-8/Kapalahti

Hyväksyttiin.

§ 386 Kaislaniemen ranta-asemakaavan kumoaminen

Hyväksyttiin.

§ 387 Kaupunginhallituksen toiminnan pelisäännöt

Kaupunginhallitus käsitteli pelisääntöjä ja siihen tehtäviä muutoksia. Keskustelun jälkeen asia palautettiin uuteen valmisteluun.

§ 388 Lisämäärärahaesitys Otavan opiston asuntolan peruskorjaus

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää projektille 100 000 euron lisämäärärahan. Ylitys katetaan investointiohjelman sisällä tehtävällä määrärahasiirrolla. Määräraha siirretään eteläisen aluekoulun projektilta.

§ 389 Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2020

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi selvitykset ja kuvaukset toimenpiteistä, joihin ryhdytään arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi.

§ 390 Talouden seuranta 7/2021

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin sekä hyväksyy 1,6 miljoonan euron lisämäärärahan vesiliikelaitokselle jätevedenpuhdistamoinvestoinnin loppuunsaattamista varten. Taloustilanne kaupunginhallitukselle selosti vs. talousjohtaja Tiia Tamlander.

§ 391 Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr:n lainatakaus

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Haukivuoren vanhustentalosäätiö sr:lle enintään 600 000 euron lainalle omavelkaisen 100 prosentin takauksen. Takauksesta peritään vuosittain 0,80 prosentin suuruinen takausprovisio, joka lasketaan taatun summan vuoden aikaisesta keskiarvosta. Takauksen edellytyksenä on vastavakuus 80 prosentille lainan pääomasta. Lisäksi keskustelun aikana esittelijä muutti esitystä niin, että takauksen ehtona on jatkossa kaupungin edustus säätiön hallituksessa.

§ 392 Lisäsäästötoimenpiteet vuoden 2022 talousarviovalmisteluun

Kaupunginhallitus päätti lähettää lisäsäästötoimenpiteet valmisteluun lautakunnille. Seuraavaksi on luetteloitu keskustelun aikana esitetyt muutosehdotukset ja äänestykseen edenneet asiat.

Keskustelun aikana Raimo Heinänen (ps.) esitti Tanja Hartosen (ps.) kannattamana seuraavaa: ”Kaupungin palveluorganisaatio ja henkilöstöorganisaatio arvioidaan uudelleen. Palveluorganisaatio tulee arvioida täydellisesti uudelleen palvelujen ja tehtävien osalta, hallintosääntö tulee korjata tarpeen mukaiseksi. Mukaan on otettava lisää digitaalisuutta, uusia toimintatapoja ja vähennettävä tarpeetonta byrokratiaa. Tilakysymykset liittyvät palveluihin ja rakenteisiin. Osaamisen ja johtamisen tasoa on parannettava. Organisaatiosta on saatava kevyempi ja suoraviivainen, rönsyjä ja väliportaita on karsittava. Organisaation tulee tukea ja toteuttaa strategiaa. Tavoitteena kustannusten pienentäminen 10–12 miljoonaa euroa vuodessa.

Organisaatioiden uudelleenarviointi ja tiivistäminen tulee myös laajentaa konserniyhtiöihin. Ohjeistuksesta päättävät konserni- ja elinvoimajaosto ja kaupunginjohtaja. Tuloksellisuutta ja osingonmaksukykyä tulee parantaa 4–6 miljoonalla eurolla vuositasolla. Mikkelin kaupungin organisaatiomuutosta johtaa kaupunginjohtaja, henkilöstöjohtaja hänen alaisuudessaan. Muutos tarvinnee ulkopuolisia asiantuntijoita.”

Satu Taavitsainen (sd.) esitti Jarno Strengellin (sd.) kannattamana, että kaupunginhallitus ei hyväksy kaupunginorkesterin lakkauttamista, leikkauksia teatterin, musiikkiopiston ja Mikaelin avustuksiin, Rantakylän, Lähemäen ja Ristiinan avoimien varhaiskasvatusryhmien toiminnan supistamista, resurssilastenhoitajien ja kiertävien lastenhoitajien määrän pienentämistä, erityisvarhaiskasvatuksen avustajien määrän pienentämistä, perhepäivähoidon lakkauttamista, Peitsarin koulun oppilaiden siirtoa Lähemäen koululle, perusopetuksen tuntikehyksen leikkausta, lukiokoulutuksesta leikkaamista, kansalaisopiston toiminnan supistamista ja maksujen korotusta, kirjaston aineisto- ja henkilöstörahojen leikkaamista, museoiden toiminnasta supistamista, yleisten kulttuuripalvelujen sulauttamista toiseen tulosalueeseen, yleisten kulttuuripalvelujen, liikuntapalvelujen ja nuorisopalvelujen avustusten leikkaamista, raviradan pukuhuoneiden siivouksen lopettamista eikä oppisopimusrahojen leikkaamista eikä Otavan palvelupisteen siirtämistä Otaviaan eikä alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkojen maksujen nostamista.

Lisäksi Taavitsainen esitti Heli Kauppisen (vihr.) kannattamana, että kaupunginhallitus hyväksyy lentokentän kokonaan lakkauttamisen (säästö noin 525 000 euroa). Lisäksi Taavitsainen esitti säästöksi työmarkkinatuen ”sakkomaksun” pienentämistä kahteen miljoonaan euroon vuonna 2022 (säästö noin miljoona euroa) ja että ostoista säästetään viidellä prosentilla (säästö noin kolme miljoonaa euroa). Lisäksi Taavitsainen esitti asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen puitesopimusten lopettamista sekä ostokieltoa loppuvuodeksi 2021 kuluvan vuoden talouden tasapainottamiseksi.

Armi Salo-Oksa (kok.) esitti, että kaupunginvaltuuston kokousten striimaus lopetetaan sekä hallintosääntöä muutetaan niin, että korotettua kokouspalkkiota (50 prosenttia) ei makseta yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta.

Jarno Strengell (sd.) esitti poistettavaksi seuraavat asiat säästölistalta: yksityistieavustukset, katujen uusintapäällystys ja satamien ylläpito. Lisäksi Essoten Mikkelin laskutus on noussut viidessä vuodessa noin 45 miljoonaa euroa (vuonna 2017 noin 180 miljoonaa euroa, vuonna 2022 arvio on 226 miljoonaa euroa). Essoten laskutukseen pitää siis saada säästöä sekä esimerkiksi Suur-Savon Sähkön noin 100 miljoonan euron omistukselle suurempi kuin miljoonan euron osinkotuotto.

Pirjo Siiskonen (kesk.) esitti Petri Pekosen (kesk.) kannattamana, että itäisen alueen koulu- ja päiväkotiratkaisu toteutetaan päivitetyllä oppilas- ja lapsiluvuilla, kaupunki myy pienet metsälöt ja kaavoitetut rantatontit, toteutetaan kartoitus kaupungin omista kaavoittamattomista rannoista, kaupunginorkesterin osalta tulee selvittää joukkorahoitus, lipputulot, maakuntaorkesterin mahdollisuus sekä yhteistyö Lappeenrannan orkesterin kanssa, järjestetään henkilöstölle kilpailu säästö- ja kehittämiskohteista, kehittämisalustat otetaan tehokkaammin käyttöön ja että graniittitalo avataan uudelleen myyntikohteeksi.

Heli Kauppinen (vihr.) esitti, ettei kaupunginhallitus päätä kaupunginorkesterin yt-neuvotteluiden käynnistämisestä, vaan että asia jätetään pöydälle ja asian käsitellään vasta, kun valtuustoryhmät ovat neuvotelleet asiasta keskenään ja on nähtävissä, mikä valtuuston enemmistön kanta tulee todennäköisesti olemaan.

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että pohjaesitykseen on tehty muutosehdotuksia. Edettiin äänestyksiin.

Raimo Heinäsen (ps.) esitystä äänestivät Raimo Heinänen ja Tanja Hartonen (ps.). Esitys hävisi pohjaesitykselle.

Satu Taavitsaisen (sd.) esitystä sivistyksen ja hyvinvoinnin osalta äänestivät Satu Taavitsainen, Jarno Strengell (sd.) ja Heli Kauppinen (vihr.). Esitys hävisi pohjaesitykselle.

Satu Taavitsaisen (sd.) esitystä työmarkkinatuesta äänestivät Satu Taavitsainen ja Jarno Strengell (sd.). Esitys hävisi pohjaesitykselle.

Satu Taavitsaisen (sd.) esitystä lentokentän kokonaan lakkauttamisesta äänestivät Satu Taavitsainen ja Heli Kauppinen (vihr.). Esitys hävisi pohjaesitykselle.

Jarno Strengellin (sd.) esitystä yksityistieavustuksista äänestivät Jarno Strengell ja Satu Taavitsainen (sd.). Esitys hävisi pohjaesitykselle.

Pirjo Siiskosen (kesk.) esitystä äänestivät kaikki paitsi Tanja Hartonen (ps.) ja Heli Kauppinen (vihr.). Esitys hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti lähettää pohjaesityksen Pirjo Siiskosen esittämillä muutoksilla lautakunnille ja valmisteluun.

Kaupunginorkesterin ja lentokentän osalta aloitetaan yt-neuvottelut.

§ 393 Talousjohtajan virka

Kaupunginhallitus päätti, että talousjohtajan viran täyttöprosessi tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi alkuvuodesta 2022.

Talousjohtaja Heikki Siira on irtisanoutunut tehtävästään. Vs. talousjohtajana toimii Tiia Tamlander, joka ilmoitti olevansa esteellinen pykälän käsittelyn ajan.

§ 394 Etelä-Savon pelastuslaitoksen ylipalomiehen viran muuttaminen viestintäsuunnittelijaksi

Hyväksyttiin.

§ 395 Paikallinen virka- ja työehtosopimus perusopetuksen tutoropettajan työn korvaamisesta

Hyväksyttiin.

§ 396 Lausunnon antaminen kunnalliskanteluasiassa, rakennustarkastajan toiminta

Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistalla olevan lausunnon Itä-Suomen aluehallintovirastolle. Pykälän käsittelyn aikana paikalla oli johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka.  

Keskustelun aikana esittelijä muutti lausuntoa seuraavasti: ”Mikkelin kaupunginhallitus katsoo, että saatujen selvitysten perusteella kantelu ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Mikkelin kaupunginhallitus katsoo, että rakennusvalvonnan saamiin yhteydenottoihin vastaamisessa ja muussa yhteydenpidossa luvanhakijoihin ja muihin asianosaisiin on mm. henkilöresurssien riittämättömyyden takia ollut puutteita, jotka on tiedostettu ja joita on pyritty aktiivisesti korjaamaan. Menettelytavoissa kunnan eri osissa ja eri viranhaltijoiden kesken on ollut eroavaisuuksia, joita ei voi hyväksyä, ja tätä korjataan aktiivisin toimenpitein.”

§ 397 Kaupunginhallituksen lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle torisääntöön tehdystä valituksesta

Kaupunginhallitus päätti todeta Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, että kaupunkiympäristölautakunnalla on itsenäinen toimivalta antaa asiassa lausunto. Kaupunginhallitus toimittaa kaupunkiympäristölautakunnan lausunnon Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja samalla toteaa, että se yhtyy siihen. Satu Taavitsainen (sd.), joka oli valituksen tekijä, ilmoitti olevansa esteellinen pykälän käsittelyn ajan.

§ 398 Ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtyminen Etelä-Savon hyvinvointialueelle

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikaiselle valmistelutoimielimelle, että kaupunki on mukana selvittämässä ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämisen mahdollisuutta hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Samalla kaupunginhallitus ilmoittaa, että mahdollinen siirto ei saa aiheuttaa nykyisen kustannustason nousua.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin varsinainen osallistuminen ratkaistaan erikseen vuoden 2021 loppuun mennessä, kun kyseenomainen selvitys on tehty. 

§ 399 Hallintosäännön muutos, erinäiset muutokset

Hyväksyttiin.

§ 400 Mikkelin kaupungin edustajat Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän yhtiökokouksissa 2021–2025

Asia jätettiin pöydälle.

§ 401 Ristiinan aluejohtokunnan vaali 2021–2025

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Ristiinan aluejohtokuntaan toimikaudeksi 2021–2025 seitsemän varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä sekä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Varsinaiset jäsenet:

1. Petri Tikkanen
2. Jaana Vartiainen
3. Vesa Himanen
4. Pertti Pukarinen
5. Heidi Särkkä
6. Hannu Korhonen
7. Lotta Tuominen

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:

1. Markku Heikkinen
2. Päivi Härkönen
3. Tanja Puustinen-Kiljunen

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee puheenjohtajaksi Hannu Korhosen ja varapuheenjohtajaksi Petri Tikkasen.

§ 402 Valtuustoaloite neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä tilanteen parantamiseksi

Esittelijä täydensi esitystään niin, että valtuustoaloitteen sisältö otetaan huomioon valtuustostrategian laadinnassa. Hyväksyttiin.

§ 403 Valtuustoaloite ruokailun takaamisesta myös Mikkelin lukiolaisille etäopetuksen aikana sekä ruokakassien kuljettamisen kehittämiseksi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan vastauksen valtuutettu Satu Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

§ 404 Valtuustoaloite: Orijärven rantatie 1 tontin muuttaminen urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan vastauksen valtuutettu Satu Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

§ 405 Valtuustoaloite: Karavaanareiden matkaparkkien perustaminen Mikkeliin

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan vastauksen varavaltuutettu Jaana Strandmanin ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

§ 406 Valtuustoaloite Kitereen yksityistien muuttamisesta kaavatieksi Ristiinassa tulevan asemakaavoituksen yhteydessä

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan vastauksen valtuutettu Jaakko Väänäsen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

§ 407 Valtuustoaloite Mikkelin yksityistieverkon kehittämiseksi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan vastauksen valtuutettu Jaakko Väänäsen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

§ 408 Kuntaliiton vaalipiirien kuntapäiväkokoukset 5.10.2021 (lisäpykälä)

Valittiin Pekka Pöyry, varalle Laura Hämäläinen, Satu Taavitsainen, varalle Jarno Strengell, Pirkko Valtola, varalle Jenni Oksanen.

Lisätietoja
Pirjo Siiskonen
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
044 075 2755
siiskonen.pirjo(at)gmail.com