Kaupunginhallituksen päätöksiä 18.10.2021

Nuija

Kaupunginhallitus, kokous 18.10.2021

§ Esityslista

§ 412 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 413 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja
Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 414 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

§ 415 Kuntavaalien 2021 vaalituloksen lainvoimaisuus
Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.

§ 416 Kaupunginvaltuuston kokouksen 16.8.2021 täytäntöönpanot
Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta linkin mukaisesti.  Hyväksyttiin.

§ 417 Kaupunginhallituksen toiminnan pelisäännöt
Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystä niin, että "Omissa sosiaalisen tai muun median kirjoituksissa tai haastatteluissa voi olla eri mieltä kaupunginhallituksen päätöksistä, mutta oma mielipide kerrotaan muita mielipiteitä arvostavasti."

Hyväksyttiin yksimielisesti. Pelisäännöt tulevat voimaan heti.

§ 418 Mikkelin kaupungin työllisyyden hoitoon liittyvän palvelukokonaisuuden hankinta
Keskustelun aikana esittelijä muutti esityksen muotoon:
"Kaupunginhallitus hyväksyy tarjouspyynnön liitteineen ja valtuuttaa hallintojohtajan tekemään tarvittavia vähäisiä muutoksia tarjouspyyntöön sekä hankintapalvelut julkaisemaan kilpailutuksen."

Keskustelun aikana Raimo Heinänen esitti Tanja Hartosen kannattamana, että hankintaan osoitettu määräraha tarkennetaan 1.400.000 euroon. Äänestettiin.
Esittelijän muutettu pohjaesitys JAA 7 ääntä: Petri Pekonen, Pirkko Valtola, Pekka Pöyry, Pirjo Siiskonen, Heli Kauppinen, Eero Aho, Jarno Strengell
Raimo Heinäsen vastaesitys EI 2 ääntä: Raimo Heinänen, Tanja Hartonen
TYHJIÄ 1 ääni: Satu Taavitsainen

Esittelijän muutettu pohjaesitys tuli päätökseksi.

Merkittiin, että Armi Salo-Oksa ilmoitti olevansa esteellinen (Toimintakeskus ry;n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkittiin, että palvelupäällikkö Pekka Patama ja hankintapäällikkö Marja-Terttu Koivula selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Pöytäkirja tarkistettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 419 Eteläinen aluekoulu, KVR-urakkatarjouksen hyväksyminen ja aloituslupa
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Eteläisen aluekoulun kokonaistaloudellisesti edullisimman KVR-urakkatarjouksen, NCC Suomi Oy, 25 950 000,00 euroa (alv 0 %) sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto hyväksyy hankkeen uuden kustannusarvion.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että hankesuunnitelmassa hyväksytty (kv 16.3.2020 § 16) 28,5 miljoonan euron (irtaimistohankintoineen) kokonaiskustannus voidaan ylittää1 M€:lla ja uusi kustannusarvio huomioidaan talousarvion 2022 investointiohjelmassa.

Kaupunginhallitus päätti myöntää hankkeelle aloitusluvan ja oikeuttaa talonrakennuspalvelut valmistelemaan sekä kaupunginjohtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen edellä hyväksytyn urakoitsijan kanssa normaalein sopimusehdoin, kun ehdollisuuspykälä on täyttynyt.

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimusasiakirjan allekirjoituksilla.

Muille hyväksytyn KVR-urakkatarjouksen jättäneille tarjoajille maksetaan tarjouspalkkio esittelytekstin mukaisesti päätöksen lainvoimaisuuden jälkeen.

Merkittiin, että kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä, kiinteistöpäällikkö Jarkko Hyttinen, projektipäällikkö Juha Härkönen sekä seurantaryhmän jäsenet Arto Seppälä ja Kirsi Olkkonen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 420 Korpijärvi, Ylänne ym. ja Otavan rantaosayleiskaavojen muutos / Pekkala ja Simpukkaranta
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Korpijärvi, Ylänne, osa Puulavettä ym. alueen rantaosayleiskaava sekä Otavan osayleiskaavan muutoksen / Pekkala 491–464-1-17 ja Simpukkaranta 491-464-5-1, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

§ 421 Kaupunginhallituksen lausunto Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden vuoden 2022 talousarviosta
Merkittiin, että Tanja Hartonen (Essoten työntekijä) ja Raimo Heinänen (Essoten hallituksen jäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle vuoden 2022 talousarviosta liitteenä olevan lausunnon.

§ 422 Kassanhoito- ja alitilitysohjeen päivitys
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päivitetyn kassanhoito- ja alitilitysohjeen ja valtuuttaa talouspalvelut tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

§ 423 Aluevaalit 2022, ennakko-, laitos- ja vaalipäivän äänestyspaikat
Kaupunginhallitus päätti määrätä aluevaalien ennakkoäänestyksen toimitettavaksi päätöksen liitteestä ilmenevissä paikoissa ja liitteessä mainittuina kellonaikoina.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää,​ että äänestysbussin reittiaikataulu aukiolopäivineen on liitteestä ilmenevä.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että ennakkoäänestys laitoksissa toimitetaan vaalilain 9 §:n 3-kohdan perusteella seuraavissa laitoksissa.

Kaupunginhallitus päättää lisäksi, että varsinaisen vaalipäivän 23.1.2022 (vaalisunnuntai) äänestyspaikat ovat päätöksen liitteessä esitetyt.

§ 424 Valituslupahakemus korkeimpaan hallinto-oikeuteen
Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki hakee valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan ja kaupunginlakimiehen valmistelemaan valituslupahakemuksen ja valituksen.

§ 425 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n osakassopimuksen muutos
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n osakassopimuksen kohtaan 6.7.1.2 sekä kansilehteen tehdyt muutokset.

§ 426 Vuokrakodit Holding Oy osakkeet
Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupungin omistamat Vuokrakodit Holding Oy:n osakkeet 108 974 kappaletta myydään Avara Oy:lle hintaan 0,5991 euroa per osake.

§ 427 Mikkelin kaupungin edustajat Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän yhtiökokouksissa 2021-2025
Kaupunginhallitus päätti nimetä Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021-2025 kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Esitettiin:
Pertti Anttosta ja hänelle varajäseneksi Jarmo Häkkistä
Marita Oravaa ja hänelle varajäseneksi Juhani Järvilehtoa
Keijo Siitaria ja hänelle varajäseneksi Raija Suomista

Äänestettiin varsinaisista jäsenistä.

Varsinaisten jäsenten äänestys:
Anttonen 2 ääntä
Orava, varapuheenjohtaja 8 ääntä
Siitari, puheenjohtaja 8 ääntä
Orava ja Siitari tulivat valituksi.

Oravan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Jarmo Häkkinen
Siitarin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Raija Suominen

Varajäsenten valinnat olivat yksimielisiä.

Puheenjohtajaksi esitettiin Keijo Siitaria, varapuheenjohtajaksi Marita Oravaa

§ 428 Nimeämispyyntö, kuntaverkoston edustajien nimeäminen sote-uudistuksen toimeenpanon kuntaverkostoon 13.10.2021 – Suomen Kuntaliitto
Kaupunginhallitus päätti esittää varaedustajaksi hallintojohtaja Ari Liikasta.

§ 429 Etelä-Savon sote-uudistuksen ohjausryhmän jäsenten muutokset
Kaupunginhallitus nimesi Pirkko Valtolan ja Kirsi Olkkosen kaupungin edustajiksi Etelä-Savon sote-uudistuksen ohjausryhmään.

§ 430 Mikkelin kaupungin yrityspalkinto 2021
Yrityspalkinnon saaja julkaistaan Yrittäjägaalassa 20.11.2021.

§ 432 Valtuustoaloite eläkeläisjärjestöjen, hyvinvoinnin- ja osallisuuden sekä kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtajien ja niissä esittelijöinä toimivien virkamiesten tai heidän edustajiensa vuosittainen keskustelutilaisuus
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuussa 2022.

§ 433 Valtuustoaloite peruskoulun ryhmäkokojen pienentämiseksi
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuussa 2022.

§ 434 Valtuustoaloite: Hankintastrategian ja hankintaosaamisen kehittäminen
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuussa 2022.

§ 435 Valtuustoaloite talouden ja elinvoiman kehittämisohjelman laatimiseksi
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuussa 2022.

§ 436 Valtuustoaloite: Mikkelin kouluissa liikutaan tunti päivässä
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuussa 2022.