Kaupunginhallituksen päätöksiä 22.11.2021

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Kaupunginhallitus, kokous 22.11.2021

§ Esityslista

§ 460 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 461 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja
Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 462 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 463 Mikkelin kaupungin ilmasto-ohjelma

Keskustelun aikana Petri Pekonen esitti Pekka Pöyryn, Tanja Hartosen, Eero Ahon ja Raimo Heinäsen kannattamana, että Mikkelin ilmasto-ohjelmassa asetetaan hiilineutraaliustavoite vuoteen 2035.

Pohjaesitys JAA: 3 ääntä. Heli Kauppinen, Satu Taavitsainen, Jarno Strengell
Petri Pekosen vastaesitys EI: 7 ääntä. Armi Salo-Oksa, Raimo Heinänen, Eero Aho, Pirkko Valtola, Petri Pekonen, Pekka Pöyry, Tanja Hartonen
TYHJIÄ: 1. Pirjo Siiskonen

Petri Pekosen vastaesitys tuli päätökseksi.

Lisäksi esittelijä esitti ohjelmaan lisättäväksi, että Mikkelin kaupungin tilaisuuksissa luovutaan ulkomaisista ruoista ja kertakäyttöastioista. Mikkelin kaupungin tilaisuuksissa tarjoillaan vain suomalaisista kotimaisista raaka-aineista valmistettua ruokaa (paitsi kahvi ja tee). Mieluiten käytämme lähiruokaa. Syynä muutokseen on halu varmistaa, että ympäristöasiat ja liikenteen päästöjen vähentäminen tulevat huomioiduksi kaupungin tilaisuuksissa. Kaupungin linjaus on voimassa kaikissa kokouksissa, seminaareissa, työpajoissa, vastaanotto/-edustustilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa on tarjoiluja. 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy ilmasto-ohjelman yllä olevin muutoksin.

Edelleen Pirjo Siiskonen esitti Raimo Heinäsen, Petri Pekosen ja Pekka Pöyryn kannattamana, että ohjelmaan laaditaan puurakentamisesta erillinen oma kohtansa, joka tuodaan hallituksen ja valtuuston päätettäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 464 Mikkelin kaupungin lausunto Etelä-Savon maakuntaohjelmaluonnoksesta vuosille 2022-2025
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esitetyn lausunnon Mikkelin kaupungin lausunnoksi Etelä-Savon maakuntaohjelmaluonnoksesta vuosille 2022-2025.

§ 465 Eteläinen aluekoulu – vastine markkinaoikeudelle
Esittelijä muutti esitystä, lausuntoa siten, että siitä poistettiin kohta

"Täytäntöönpanon sallimisella on hankintayksikölle suuri taloudellinen merkitys valittajan heikko taloudellinen tilanne huomioiden. Mikkelin kaupungin valtuustolle 4.10.2021 esitetyn Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seurantaraportin (1.1.-31.7.2021) mukaan Mikkelin kaupungin taloudellinen tilanne on huono. Mikkelin kaupungin taseessa on vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen 32,7 miljoonaa euroa alijäämää, kuluvan vuoden ennuste on alijäämäinen ja myös vuodelle 2022 laadittava talousarvio muodostuu selvästi alijäämäiseksi. Vuoden 2023 näkymä on hyvin epävarma sote-uudistuksen vuoksi. Kriisikuntakriteeristatuksen välttääkseen Mikkelin tulisi saada taseeseen kertyneet kumulatiiviset alijäämät katettua vuoden 2023 loppuun mennessä."

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko hyväksyä. Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistan liitteenä olevan vastineen markkinaoikeudelle asioissa Dnro 20384/2021 edellä mainitulla muutoksella. Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginlakimiehen täydentämään kaupungin vastinetta tarvittaessa.

Merkittiin, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 466 Tontin 491-20-32-2 myyminen / Kiinteistö Oy Mikkelin Terminaali
Kaupunginhallitus päätti myydä tontin 491-20-32-2 Kiinteistö Oy Mikkelin Terminaalille 473 642 euron kauppahinnalla ja muutoin esityslistan liitteenä olevasta kauppakirjaluonnoksesta ilmenevin ehdoin. Samalla maankäyttöjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja kaupungin puolesta.

§ 467 Tontinluovutusperiaatteet ja -hinnoittelu Mikkelin kaupungissa
Asia poistettiin listalta.

§ 468 Retkisatamien, uimarantojen ja retkeilyreittien ylläpidon yhtenäistäminen
Kaupunginhallitus päätti, että retkisatamien ja uimarantojen ylläpito siirtyy sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelta (liikuntapalveluilta) asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle (infra- ja viheraluepalveluille) 1.1.2022 alkaen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Irja Hannosen luontopolku siirtyy asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelta (metsätoimi) sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle (liikuntapalvelut) 1.1.2022 alkaen.

§ 469 Selvitys vesimaksujen korotusehdotuksen perusteista
Merkittiin tiedoksi.
Merkittiin, että Vesiliikelaitoksen johtaja Reijo Turkki selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 470 Mikkelin Vesiliikelaitoksen konsernilaina 2021
Kaupunginhallitus päätti antaa Mikkelin Vesiliikelaitokselle konsernilainatarjouksen edellä esitetyillä ehdoilla. Mikäli liikelaitoksen johtaja, vesiliikelaitoksen johtokunnan valtuuttamana, hyväksyy lainatarjouksen, kaupunginhallitus päättää myöntää 8.000.000,00 euron konsernilainan Mikkelin Vesiliikelaitokselle tarjouksessa esitetyin ehdoin.

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talouspalvelut valmistelemaan mahdolliset konsernilainaan liittyvät sopimukset liikelaitoksen kanssa.

§ 471 Maatalouslomituksen yhdistyminen Parikkalan ja Rantasalmen kuntien kanssa
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Mikkelin kaupungin Parikkalan ja Rantasalmen kuntien väliset sopimukset sekä henkilöstön siirtosopimukset.

§ 472 Päätös kunnalliskanteluasiassa, rakennustarkastajan toiminta – Itä-Suomen aluehallintovirasto
Merkittiin tiedoksi.

§ 473 Työsuojelun yhteistoimintaorganisaatio toimikaudelle 1.1.2022 – 31.12.2025
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä työsuojelua koskevan paikallisneuvottelun tuloksen ja merkitsee tiedoksi työuojeluyhteistoimintahenkilöstön valinnan toimikaudelle 1.1.2022 – 31.12.2025.

§ 474 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu, kevät 2022
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä edellä esitetyn kaupunginhallituksen kokousaikataulun.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se päättää pitää valtuuston kokoukset:
24.1.2022 (päätetty kv 16.8.2021)
14.2.2022
21.3.2022
25.4.2022
23.5.2022
13.6.2022 Tilinpäätös
ja että valtuusto kokoontuu tarpeen mukaan kuntalain 94 §:ssä mainitulla tavalla. Kokoukset aloitetaan klo 17.00.

Mahdollisista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

§ 475 Valtuustoaloite: Selvitys kansainvälisen IB-luokan perustamisesta/aloittamisesta Mikkelissä sekä A2 -kielen vaaditun ryhmäkoon pienentämisestä/opettamisen digitalisoimisesta
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään maaliskuussa 2022.

§ 476 Valtuustoaloite: Kaupunginvaltuuston-, hallituksen ja virkamiesjohdon tutustuminen pitäjiin ja yrityksiimme
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen konserni ja elinvoimapalveluiden palvelualueen hallintopalveluiden valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään maaliskuussa 2022.

§ 477 Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungille järjestöstrategia ja pysyvä yhteistyömalli
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään maaliskuussa 2022.

§ 478 Valtuustoaloite: Selvitys Mikkelin kaupungin omistamien kiinteistöjen korjaustarpeesta 1-10 vuoden aikana
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään maaliskuussa 2022.

§ 479 Valtuustoaloite: Asiakaskokemuksen systemaattisen mittaamisen käynnistäminen Mikkelin kaupunkikonsernissa
Asia poistettiin listalta.

§ 480 Valtuustoaloite: Korkean jalostusasteen tuotteiden kautta tuloja kaupunkimme hyvinvointiin
Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi hallintopalveluiden vastauksen valtuutettu Sami Järvisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

§ 481 Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyt
Merkitään, että Armi Salo-Oksa ja Minna Pöntinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäseniä) ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Jouko Kervinen saapui Armi Salo-Oksan varajäsenenä.

Alkuperäinen päätösesitys:
”Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että energiatyöryhmän aiempaa toimeksiantoa laajennetaan koskemaan myös Etelä-Savon Energia Oy:n omistusjärjestelyiden selvittämistä. Myös aiempi Suur-Savon Sähkö Oy:n omistusjärjestelyjen selvittämistä koskeva toimeksianto säilyy voimassa.

Edelleen kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se ohjeistaa energiatyöryhmää vaatimaan valtuuston toimeksiannosta Suur-Savon Sähkö Oy:n toimivaa johtoa myötävaikuttamaan due diligence -tarkastuksen toteuttamiseen yhtiössä riippumatta siitä, millaiseen ratkaisuun Mikkelin energiaomistusratkaisussa päädytään.”

Lisäksi esittelijä täydensi esitystään niin, että due diligence -tarkastusta ei vaadita vaan pyydetään ja se pyydetään myös Etelä-Savon Energia Oy:n osalta.

Keskustelun aikana Satu Taavitsainen esitti Jarno Strengellin kannattamana, että että energiatyöryhmän toimeksiantoa ei laajenneta koskemaan kaupungin 100% omistamaa Etelä-Savon Energia Oy:tä.

Äänestettiin.

Muutettu pohjaesitys JAA: Petri Pekonen, Raimo Heinänen, Jouko Kervinen, Pekka Pöyry, Pirkko Valtola, Heli Kauppinen, Tanja Hartonen, Eero Aho, Pirjo Siiskonen
Satu Taavitsaisen vastaesitys EI: Satu Taavitsainen, Jarno Strengell

Muutettu pohjaesitys tuli päätökseksi. Satu Taavitsainen ja Jarno Strengell jättivät eriävän mielipiteen.

Jarno Strengellin eriävä mielipide kuuluu seuraavasti: ”Mikkelin kaupunginvaltuuston 7.6.2021 päätöstä energiaomistusjärjestelyjen osalta ei pidä muuttaa, jossa annettiin lupa jatko selvittää vain Suur – Savon Sähkön osakeomistusjärjestelyjä. Suur – Savon Sähkön ja Etelä – Savon Energian energiaomistusjärjestelyistä ja selvitetyistä asioista 2020 – 2021 on pidetty infotilaisuus uudelle kaupunginvaltuustolle syksyllä 2021, lisäksi selvitetyt asiat ovat isolta osaltaan julkisia, joten uusi valtuusto 2021 – 2025 on selvillä tämän hetkisestä energiaomistusjärjestelyjen tilanteesta, eikä energiaomistusjärjestelyjen selvityksen laajentamiselle tai kaupunginvaltuuston 7.6.2021 päätöksen muuttamiselle ole tarvetta.”