Kaupunginhallituksen päätöksiä 29.11.2021

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Kaupunginhallitus, kokous 29.11.2021

§ Esityslista

§ 485 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 486 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 487 Kaupunginvaltuuston kokouksen 4.10.2021 täytäntöönpanot
Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta päätösesityksen mukaisesti. Hyväksyttiin.

§ 488 Eron myöntäminen Jatta Juholalle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen valitseminen ja varapuheenjohtajan nimeäminen
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Jatta Juholalle hänen pyytämänsä eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajan tehtävästä sekä valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se nimeää tarkastuslautakunnalle uuden varapuheenjohtajan.

Kaupunginhallitus päätti esittää, että Jatta Juholan tilalle valitaan valtuutettu Soile Kuitunen.

§ 489 Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
Asia jätettiin pöydälle.

§ 490 Aluevaalit 2022 – vaalimainospaikat ja vaalien viestintäsuunnitelma
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätöksen liitteenä olevan vuoden 2022 aluevaaleja koskevan viestintäsuunnitelman sekä vaalimainospaikat.

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa puolueille:
että ulkomainonta voidaan aloittaa aluevaalien osalta aikaisintaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista 5.1.2022

ettei vaalimainoksia saa asettaa Mikkelin kaupungissa taajama-​alueella muualle kuin kaupungin rakentamiin vaalimainoskehikkoihin ja hyväksyttyihin ulkomainostelineisiin. Taajama-​alueen ulkopuolella pääteiden varsilla ulkomainontaa voidaan suorittaa Väyläviraston sekä paikallisen tiemestarin antamien ohjeiden edellyttämällä tavalla. Tämän päätöksen vastaisesti asetetut vaalimainokset tulee kehotuksesta puolueiden ja valitsijayhdistysten poistaa. Poistamisen voi tarvittaessa tehdä myös kaupunki,​

kukin puolue saa kustakin vaalimainoskehikosta kaksi paikkaa ja

ettei puolueilta peritä vaalimainospaikkojen käytöstä maksua.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti,​ että vaalijulisteet asetetaan kullekin julistepaikalle vasemmalta lukien samassa järjestyksessä kuin ehdokkaita asettavat ryhmät ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että kullekin puolueelle ja valitsijayhdistykselle varataan kustakin vaalimainoskehikosta enintään kaksi paikkaa. Kaupunginlakimies selvittää paikkojen tarpeen puolueilta ja valitsijayhdistyksiltä.

§ 491 Aluevaalit 2022 – vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen
Kaupunginhallitus päätti pyytää puolueiden paikallisilta kunnallisjärjestöiltä ja puolueosastoilta ja valitsijayhdistykseltä, että ne tekisivät ehdotuksensa valittavista henkilöistä vaalilautakuntiin (21 kpl) ja vaalitoimikuntiin (5 kpl) ja toimittaisivat ne Mikkelin kaupunginkansliaan viimeistään torstaina 2.12.2021.

§ 492 Kaupunginhallituksen lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi 
Kaupunginhallitus päätti antaa ympäristöministeriölle esityslistan liitteenä olevan lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee uutta kaavoitus- ja rakentamislakia.

§ 493 Opintoapurahat 2021
Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2021 opintoapurahat yhteenvedon mukaisesti seuraavasti:

Mikkelin kaupungin opintorahasto (=O) 6 kpl x 650 euroa ja yleinen lahjoitusrahasto (Y) 1 kpl x 400 euroa, yhteensä 4 250 euroa.

§ 494 Ulkoisten vuokrien korottaminen 1.1.2022
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuokraus- ja käyttöpalveluiden ulosvuokrattujen teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistotilojen vuokrien tarkistamisen 1.1.2022 alkaen 2,0 %:n yleiskorotuksella kuitenkin niin, että tapauskohtaisesti voidaan suorittaa markkinatilanteen ja asiakassuhteen edellyttämää harkintaa.

Indeksiin ja muihin sopimusehtoihin sidotut vuokrat korotetaan sopimusehtojen mukaisesti.

***

Pykälien § 495 – § 498 käsittely jatkuu seuraavissa kokouksessa 30.11.2021 ja 7.12.2021. 

***

§ 499 Valtuustoaloite: Asiakaskokemuksen systemaattisen mittaamisen käynnistäminen Mikkelin kaupunkikonsernissa
Kaupunginhallitus esitti, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi hallintopalveluiden vastauksen valtuutettu Juha Ropposen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.