Kaupunginhallituksen päätöksiä 7.12.2021

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Kaupunginhallitus, kokous 7.12.2021

Esityslista

§ 509 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 510 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 511 Talousarvio 2022

Esittelijä täydensi päätösesitystä seuraavilla lisäyksellä:

"Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
– asettaa kaupungille sitovan velvoitteen ja tavoitteen vuodelle 2022 ylijäämäisen tilinpäätöksen saavuttamiseksi,
– edellyttää kaupungin johtoa valmistelemaan 31.3.2022 mennessä leikkaavan lisätalousarvion, jossa on kuvattu ne toimenpiteet, joilla ylijäämäinen tulos saavutetaan sekä
– asettaa sitovat velvoitteet myös vuosille 2023-2025, joiden tulee olla kunkin vuoden osalta tulokseltaan positiivisia, ilman meneillään olevaa isoa omaisuuden järjestelyä."

Lisäksi esittelijä esitti talousarviokirjaan seuraavat muutokset:
– kappaleen 4.4 loppuun lisätään teksti "Palvelujen tulevaisuusohjelmalla tavoitellaan 7,5 miljoonan euron vuositason käyttötaloussäästöä, vuoden 2022 osalta tavoite on 3,7 miljoonaa euroa." sekä viimeisen kappaleen loppuun "Näillä tavoitellaan 1 miljoonan euron säästöä talousarviovuodelle 2022."
– sivulle sivulle 30-31 Henkilöstötoimenpiteet, toisen kappaleen loppuun lisätään teksti "Tavoiteorganisaatiorakenne ja henkilöstövähennykset tulevat tarkentumaan alkuvuodesta 2022 laadittavassa palvelut ja tulevaisuus -ohjelmassa."
– Etelä-Savon Energia Oy:n osinkotavoitteeksi asetetaan 2,8 miljoonaa euroa.
– Otavan palvelupisteen siirto Otaviasta poistetaan lisäsäästötoimenpiteistä (sivu 6), mutta määräraha otetaan palvelualueen sisältä (kaupunginhallituksen avustukset).
– kohdasta perusopetus: Poistetaan lause ”Kolmosluokkalaisten ympäristöopin tunti esitetään leikattavaksi osana säästötoimenpiteitä.” sekä sen euromäärä (25 000) vuosilta 2022 ja 2023. (lisäsäästölista, s. 10)
– kohdasta varhaiskasvatus: Poistetaan lause taulukosta kohta Vaka: erityisvarhaiskasvatuksen avustajien määrän tarkastelu” ja sitä vastaavat summat 120 000 e. (lisäsäästölista, s. 10)
– kohdasta lukio: Muutetaan lukiota koskeva lause muotoon “Lukiokoulutukselle osoitetut säästöt muodostuvat yhdistämällä Etä- ja aikuislukio Otavian Nettilukioon sekä syventämällä Mikkelin lukion ja nettilukion yhteistyötä” ja sitä koskeva euromäärä 60 000 euroksi. (teksti sivulla 75, euromäärä lisäsäästölista-liitteessä s. 10)
– Suomenniemen koulua ei lakkauteta.
– Teatterin, Musiikkiopiston, Mikaeli Oy:n leikkausta yhteensä 160.000 euroa ei toteuteta
– kirjaston aineisto- ja henkilöstösäästöä ei toteuteta (40.000 euroa)
– yksityistieavustusten leikkausta ei toteuteta (100.000 euroa) sekä
– verotuloennustetta korotetaan 1 miljoonalla eurolla.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esitykset hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Jarno Strengell (sd.) esitti, että sivulle 69 konserni- ja elinvoimajaoston toimintaan budjetoidaan vuodelle 2022 nolla euroa ja jaoston toiminta yhdistetään hallintosäännössä kaupunginhallitukseen. Iso osa jaoston asioista käsitellään jossain muodossa kaupunginhallituksessa, kuten kaupungin strategiaan, elinvoimaan ja omistajapolitiikkaan liittyvät asiat. Mikkelin elinvoimaa hoitaa myös Kehitysyhtiö Miksei. Syksyn 2021 aikana konserni- ja elinvoimajaoston on kokoontunut kerran kuukaudessa yhteensä noin 11 tuntia. Yhdistämällä jaosto kaupunginhallitukseen, kasvaisi kaupunginhallituksen kokousten kesto noin tunnilla jos sitäkään, sillä osittain samoja keskusteluja ei tarvitsisi käydä sekä jaostossa että kaupunginhallituksessa. Lakkauttamalla konserni- ja elinvoimajaosto, säästyy kokouspalkkiot, ansiomenetyskorvaukset, kilometrikorvaukset, kahvitukset, kirjanpidot sekä ihmisten aika, kun kaupunginhallituksen viiden jäsenen, kolmen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja noin kymmenen virkamiehen kokousten määrä vähenisi. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Jarno Strengell jätti esityksen sisältöisen eriävän mielipiteen.

Tanja Hartonen (ps.) esitti, että kaupunginorkesteri lakkautetaan säästösyistä. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Hartonen jätti eriävän mielipiteen.

Investointiohjelmaan esittelijä muutti esitystä seuraavasti:
– Lisähuomautuksena tähdellä merkitään hankkeeseen ”Ladun siirto ja ensilumenladun sijoittaminen Kalevankankaalle”, että ladun asiasta päätetään selvityksen valmistuttua.
– Sähköautolataus (3/2×35 kW) lisätään tuloja 20 000€
– Osakkeet ja osuudet, As Oy Partinkartano, suunnitteluvuodelta 2023 tulot kohdasta luku -600 000 € korjataan luvuksi +600 000 €
–  maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet, varataan 150 000 euroa
– jalkaväkimuseon katto, varataan 200 000 euroa, siirretään seuraavalle vuodelle 200 000
– kaupungin virastotalo, varataan 150 000 euroa
– sotekiinteistöt, varataan 100 000 euroa
– pyöräilyn ja kävelyn edistäminen, varataan 100 000 euroa, siirretään 300 000 euroa seuraavalle vuodelle
– puistot ja leikkipaikat, varataan 250 000 euroa
– sivistyksen palvelualue, opetus ja kasvatuslautakunta, koneet ja kalusto varataan 190 000 euroa
– hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, koneet ja kalusto varataan 170 000 euroa
– asumisen ja toimintaympäristön palvelualue, koneet ja kalusto, varataan 75 000 euroa

Puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko esitykset hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Jarno Strengell esitti, että
1. Ristiinan päiväkoti kohdasta poistetaan ”Ihastjärven entisen koulurakennuksen siirto” eli Ristiinan päiväkoti korvataan uudisrakennuksella sekä muutetaan vuoden 2022 kohdalta 1,5 miljoonaa euroa 2,2 miljoonaan euroon. Ihastjärven 2011 rakennetulle koulurakennukselle etsitään kaupungin sisäistä tai ulkoista toimijaa eli rakennus myydään tai vuokrataan, jolloin rakennus voi mahdollisesti jäädä osittain myös kyläyhteisön käyttöön. Ihastjärven koulua ei nykyaikainen siirtokoulu eikä sitä voi siirtää kokonaisuuksina, vaan se pitää purkaa ja siirtää yksittäisinä elementteinä. Lisäksi Ihastjärven koulun muuttaminen Ristiinan päiväkodiksi, vaatii rakennukseen tehtäviä muutostöitä. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen, joka on sama kuin esitys.

2. poistetaan seuraava lause ”Päämajankoulun muutokset Rouhialan koulua varten” eli nykyinen noin 100 oppilaan 1. –  2. luokan Rouhialan koulu jatkaa vuoden 2024 jälkeenkin. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen, joka on sama kuin esitys. 

Lisäksi talousarviokirjaan on tehty runsas joukko tekstimuutoksia, jotka on luettavissa kokouksen hyväksytyn pöytäkirjan talousarviokirjasta (luettavissa kaupungin verkkosivuilta ke 8.12.2021) sekä valtuuston esityslistan liitteenä olevasta talousarviokirjasta, joka on luettavissa to 9.12.2021.

Merkittiin, että Minna Pöntinen ilmoitti olevansa investointiohjelman/As Oy Partinkartanon osalta esteellinen (isännöinti) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkittiin, että Armi Salo-Oksa (kok.) ilmoitti olevansa esteellinen Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n osalta (hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi koko kaupunginorganisaation riskirekisterin. Hyväksyttiin.

§ 512 Talousarvioon liittyvät valtuutukset kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se päättää antaa vuoden 2022 talousarvion mukaisesti kaupunginjohtajalle:

 1. Oikeuden ottaa yhteensä 60 miljoonaa euroa pitkäaikaista talousarviolainaa tai joukkovelkakirjalainaa vuonna 2022. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja voivat tehdä nostettaviin lainoihin ja olemassa oleviin lainoihin viitekoronvaihtosopimuksia pääomaltaan kunkin lainamäärän suuruisesti.
 2. Oikeuden suojata lainoja kiintein koroin tai tehdä erillisiä pitkäaikaisia korkojen suojauksia sekä nykyiseen että tulevaan lainakantaan yhteensä 60 milj. euron määrällä vuonna 2022. Suojauksia tehdään 60 miljoonan määrään saakka vain,​ jos se on rahoitusmarkkinatilanteessa perusteltua. Suojauksia tehdään talousarvion rahoituslaskelmassa määriteltyjen suojaustasojen puitteissa. Kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeudet tehdä edellä mainitut suojaukset puhelimitse,​ minkä pohjalta kaupunginjohtaja tekee päätöksen.
 3. Oikeuden tehdä investointiohjelman mukaisesti hankintapäätöksiä osakesijoituksista 750 000 eurolla.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto antaa kaupunginhallitukselle oikeuden myöntää antolainoja konsernille ja liikelaitoksille 7 miljoonaa euroa. Konsernilainojen suhteen noudatetaan kaupunginvaltuuston 17.6.2019 § 78 hyväksymiä konsernirahoitus-​ ja takausperiaatteita.

Tämän valtuutuspäätöksen euromääriä päivitetään tarvittaessa päätöksentekovaiheessa tai sen jälkeen,​ mikäli toimielinten talousarvioon päättämät muutokset sitä edellyttävät.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 513 Mikkelin kaupungin orkesterin ja lentokentän yhteistoimintaneuvottelujen päättäminen ja neuvottelutuloksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus totesi, että työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnista annetun lain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut on käyty ajalla 13.10. – 24.11.2021 ja saatu päätökseen ja hyväksyy neuvottelutuloksen toimeenpantavaksi.

Tanja Hartonen esitti, ettei neuvottelutulosta hyväksytä orkesterin osalta. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Tanja Hartonen jätti eriävän mielipiteen.

§ 514 Perustettavat ja lakkautettavat virat 2022

Kaupunginhallitus päätti

 1. hyväksyä perustettavat uudet virat ja kelpoisuusehtojen muutokset vuodelle 2022
 2. hyväksyä Etelä-​Savon pelastuslaitoksen nimikemuutokset 1.1.2022 lukien
 3. lakkauttaa tarpeettomat virat 1.1.2022 lukien.

§ 515 Henkilöstösuunnitelma 2022

Esittelijä täydensi esitystä seuraavalla tekstillä "… ja toteaa, että tavoiteorganisaatiorakenne (ja henkilöstövähennykset) tulevat tarkentumaan alkuvuodesta 2022 laadittavassa palvelut ja tulevaisuus- ohjelmassa. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se hyväksyy liitteenä olevan henkilöstö-​ ja koulutussuunnitelman vuosille 2022 -​ 2024.

§ 516 Työllisyysohjelma vuosille 2022-2025

Asia jätettiin pöydälle.

§ 517 Mikkelin kaupunkistrategia 2022-2025

Esittelijä muutti esitystä seuraavaan muotoon "Huomioidaan Mikkelin hiilineutraalisuustavoite kestävissä rakentamis-, maankäyttö-, liikenne- ja energiaratkaisuissa" poistetaan vuosiluku.

Esittelijä muutti visioesitystä seuraavasti:

 1. Visio: Mahdollisuuksien Mikkeli – Puhtaan veden pääkaupunki
  Teemme yhdessä ja kestävillä ratkaisuilla elinvoimaisen Mikkelin.
  Mikkelin vahvuudet ovat tasapainoinen talous, rohkeasti uudistetut palvelut, yhteisöllisyys, menestyvät yritykset ja Saimaa.
  Kaupunki- ja maaseutuympäristö tarjoaa Suomen parhaat arjen- ja vapaa-ajanmahdollisuudet.

Mittareihin korjaus:
lainamäärä / asukas – tavoitetaso 2025: kasvaa max. 10% vuosittain, maksimimäärän ollessa 6400€ / asukas
Kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot – tavoitetaso 2025: alle 14

Muutokset hyväksyttiin yksimielisesti.

Muut osiot strategiasta kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle esityslistan päätösesityksen mukaisesti.

§ 518 Tiedoksi: päätös kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksista 2021

Kaupunginhallitus merkitsi päätöksen tiedoksi.

§ 519 Talouden seuranta 10/2021

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi koko kaupungin talouden seurantaraportin 10/2021 ja hyväksyy:

 • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan tulomäärärahamuutoksen – 491 000 euroa
 • Konserni- ja elinvoimapalveluiden ruoka- ja puhtauspalveluiden tulomäärärahamuutoksen – 86 000 euroa.
 • Kaupunkikehityslautakunnan alla toimivan lomituspalvelujen osalta meno- ja tulomäärärahamuutoksen menojen alituksen perusteella -300 000 euroa.
 • Kaupunkikehityslautakunnan (pl. lomituspalvelut) tulomäärärahamuutoksen – 1 290 000 euroa.
 • Konserni- ja elinvoimapalveluiden toimintamenoihin lisämäärärahan 23,689 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveyspalveluiden ostoon Essotelta
 • Keskusvaalilautakunnan toimintamenoihin lisämäärärahan 110 000 euroa.
 • Kaupungin investointihankkeiden väliset määrärahasiirrot yhteensä 1 569 000 euroa
 • Investointien menomäärärahojen lisäys + 12 000 euroa
 • Investointihankkeiden tulomäärärahojen vähennykset – 1 800 000 euroa
 • Vesiliikelaitoksen liikeylijäämätavoitteen muutoksen – 1 000 000 euroa

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi hallinto- ja elinvoimapalveluiden 10/2021 tilanteen mukaisen talouden seurantaraportin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 520 Hankintapäätös, työllisyydenhoidon kehittämiskumppanuussopimus

Kaupunginhallitus päätti, että pisteytyksen perusteella kumppanuussopimus tehdään Toimintakeskus ry:n kanssa.

Tehty päätös ei muodosta vielä sopimusta, vaan se syntyy erillisen sopimusasiakirjan hyväksymisellä.

§ 521 Henkilöstöaterioiden hinnat 1.1.2022 lukien

Asia jätettiin pöydälle.

§ 522 Haukivuoren vanhustentalosäätiö sr:n lainatakaus

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se edelleen myöntää Haukivuoren vanhustentalosäätiö sr:lle Kuntarahoitus Oyj:n edellä mainituin lainaehdoin otettavalle enintään 600 000,00 euron lainalle omavelkaisen 100 prosentin takauksen. Takauksesta peritään vuosittain 0,80 prosentin suuruinen takausprovisio, joka lasketaan taatun summan vuoden aikaisesta keskiarvosta. Takauksen edellytyksenä on vastavakuus 80 prosentille lainan pääomasta.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 17.6.2019 § 78 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 523 Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit 2021

Asia jätettiin pöydälle.

§ 524 Aluevaalit 2022 -​ vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanot

Kaupunginhallitus päätti valita ja vahvistaa esitetyt henkilöt jäseniksi ja varajäseniksi vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin vuoden 2022 aluevaaleja varten.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää määrätä liitteestä ilmenevät henkilöt vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajiksi ja varapuheenjohtajiksi.
Edelleen kaupunginhallitus päättää, että varajäsenet tulevat varsinaisten sijaan liitteen mukaisessa järjestyksessä.
9. äänestysalue Peitsari: jäsen Anne Alkiomaa siirtyy 6. äänestysalue Moision 3. varajäseneksi.
10. äänestysalue Lähemäki: varapuheenjohtajaksi Pekka Waris.
12. äänestysalue Tuppurala: 3. varajäseneksi Juhani Penttinen.
13. äänestysalue Rantakylä, jäsen Ola Muttilainen
19. äänestysalue Kirkonkylä: jäseneksi Mikko Siitonen.
20. äänestysalue Pellosniemi: 2. varajäseneksi Helena Rähmönen.

1.vaalitoimikunta Mikkeli: 1. varajäseneksi Juhani Penttinen.

kaupunginhallitus päättää, että puolueiden paikallisjärjestöjä/puolueosastoja pyydetään täydentämään ehdotuksiaan valittavista henkilöistä vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin. Esitykset puuttuvista jäsenistä pyydetään tekemään 15.12.2021 mennessä.

Korjataan nimi: Akseli Pöntinen, ei Aleksi

§ 525 Tontinluovutusperiaatteet ja -hinnoittelu Mikkelin kaupungissa

Asia jätettiin pöydälle.

§ 526 Sairilan rantaosayleiskaavan muutos 491-434-29-25 (osa) / Huhtilammen palsta

Asia jätettiin pöydälle.

§ 527 Sairilan rantaosayleiskaavan muutos / Tertin kartano ja Ylimmäisen järven alueet

Asia jätettiin pöydälle.

§ 528 Kaupunginhallituksen lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle, Saimaan rantayleiskaavan muutos, Valkolan kylä, tila Iida 491-469-1-87

Kaupunginhallitus päätti antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle esityslistan liitteenä olevan lausunnon Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 9.12.2019 § 135 tehdyn valituslupahakemuksen ja valituksen johdosta.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 529 Kumppanuussopimus Työväen Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:n kanssa

Asia jätettiin pöydälle.

§ 530 Eron myöntäminen Taika Paunoselle kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Taika Paunoselle hänen pyytämänsä eron kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 531 Eron myöntäminen Taika Paunoselle kaupunginvaltuuston varavaltuutetun luottamustehtävästä

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Taika Paunoselle hänen pyytämänsä eron kaupunginvaltuuston varavaltuutetun luottamustehtävästä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 532 Valtuustoaloite: Toisen asteen opiskelun kustannuksia alennettava

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan vastauksen SDP:n valtuustoryhmän ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 533 Valtuustoaloite: Kestävään matkailuun ja luonto-osaamiseen erikoistunut lukio Mikkelin Ristiinan elinvoimatekijäksi

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan vastauksen valtuutettu Kirsi Olkkosen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 534 Valtuustoaloite Ristiinan lukion säilyttämiseksi Ristiinassa

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan vastauksen valtuutettu Raimo Heinäsen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 535 Valtuustoaloite: Julkisen puurakentamisen lisääminen Mikkelin kaupungissa

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se merkitsee tiedoksi kaupunkikehityslautakunnan vastauksen Keskustan valtuustoryhmän ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.