Kaupunginhallituksen päätöksiä 20.12.2021

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Kaupunginhallituksen päätöksiä 20.12.2021

Esityslista

§ 539 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 540 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 541 Henkilöstöjohtajan virkavaali

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä esitti, että kaupunginhallitus päättää valita hakijoiden koulutuksen, työkokemusvertailun, tehtyjen haastattelujen ja soveltuvuusarviontien sekä kokonaisvertailun perusteella henkilöstöjohtajan virkaan Petri Mattilan. Perusteena valinnalle on Mattilan työkokemus henkilöstöhallinnosta, esimiestyökokemus sekä haastattelussa saatu vahvistus hänen soveltuvuudestaan ko. virkaan. Lisäksi varalle valitaan Jenni Rytkönen.

Vaali on ehdollinen ja valittavan henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 12.1.2022 mennessä. Lisäksi noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Palkasta päätetään vaalin vahvistamisen yhteydessä.

§ 542 Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit 2021

Muutosesitys:
Käydyn keskustelun aikana Raimo Heinänen esitti Eero Ahon kannattamana, että kaupunginhallitus päättää yksimielisellä päätöksellä hyväksyä Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan valintaan liittyvät valtuuston kokoonpanoa vastaavat ehdokaslistojen äänimäärät ja ehdokaslistojen vertausluvut seuraavasti:

Ehdokaslistan                           Ehdokaslistan                           Ehdokaslistan
numero                                      äänimäärä                                 vertausluku

2                                                  12                                                12.408

3                                                  0                                                  0

4                                                  9                                                  9.306

5                                                  11                                                11.374

6                                                  5                                                  5.170

7                                                  0                                                  0

8                                                  2                                                  2.068

9                                                  11                                                11.374

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että Liike Nytillä ei ole ehdokaslistaa.

Tämän lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginlakimies Tarja Poikolaisen tallentamaan äänestystuloksen Kuntaliiton äänestysjärjestelmään.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi,​ että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja tiedusteli, voidaanko muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

 

§ 543 Aluevaalit 2022 – vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanot

Hyväksyttiin.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi seuraavat muutosesitykset:

  • 1. äänestysalue Keskusta-alue: 3. varajäseneksi Joona Jääskeläinen
  • 2. äänestysalue Kaukola: jäsen Christian Ahlstrand siirtyy jäseneksi 15. äänestysalue Sairilaan. Hänen tilalleen Kaukolaan valitaan Matti Korhola.
  • 8. äänestysalue Emola: jäseneksi Liisa Hasanen.
  • 9. äänestysalue Peitsari: jäseniksi Eeva-Orvokki Prokkonen
  • 11. äänestysalue Launiala: jäseneksi Minna Pöntinen
  • 12. äänestysalue Tuppurala: varapuheenjohtajaksi Riku Väisänen
  • 21. äänestysalue Suomenniemi: jäseniksi Marina Kinnunen
  • 4. vaalitoimikunta, Ristiina: 2. varajäseneksi Anne J Hurskainen
  • 2. äänestysalue Kaukola: jäsen Olavi Rasi on ilmoittanut esteestä. Hänen tilalleen valitaan Irja Liikanen.
  • 4. äänestysalue Urpola: jäsen Hanna-Mari Turku on ilmoittanut esteestä. Hänen tilalleen valitaan Elina Karhunen.

§ 544 Väliaikaisten varajäsenien nimeäminen keskusvaalilautakuntaan aluevaalien 2022 ajaksi

Kaupunginhallitus nimesi varajäseniksi Eero Ahon, Kirsi Kultasen, Kari Mannisen, Raija Suomisen ja Liisa Murtosen.

§ 545 Kumppanuussopimus Työväen Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:n kanssa

Merkittiin, että Timo Halonen ilmoitti olevansa esteellinen (yhdistyksen hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti maksaa kannatusyhdistykselle koronapandemian vuoksi peruuntuneiden vuoden 2021 Näyttämöpäivien valmistelusta ja peruuttamisesta aiheutuneista kustannuksista 5.000,​00 euroa. Summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

§ 546 Henkilöstöaterioiden hinnat 1.1.2022 lukien

Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöaterioiden hinnat vuodelle 2022 esityslistalla esitetyn mukaisesti.

§ 547 Pankalampi I -alueen tontinluovutuskilpailu

Kaupunginhallitus päätti, maankäyttö ja kaupunkirakenne tulosyksikön asiantuntija-arvioon ja arviointimuistion pisteytystaulukkoon nojautuen, että tontinluovutussopimus (maanvuokrasopimus) tehdään Kenora Oy:n kanssa.

§ 548 Eteläisen aluekoulun aloituslupa

Merkittiin tiedoksi, että hankkeen etenemiselle asetettu ehto on poistunut, eikä urakkasopimuksen allekirjoittamiselle ole muitakaan esteitä.

§ 549 Eteläisen aluekoulun toteutussuunnittelun ja rakentamisvaiheen seurantaryhmä

Kaupunginhallitus päätti nimeää Eteläisen aluekoulun hankkeelle toteutussuunnittelun ja rakentamisvaiheen ajaksi seurantaryhmään luottamushenkilöiden edustajat (4 hlöä) ja valitsee luottamushenkilöiden keskuudesta ryhmän puheenjohtajan.

Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämään seurantaryhmän muut edustajat.

Kaupunginhallitus nimesi seurantaryhmään Arto Seppälän, Petri Pekosen, Armi Salo-Oksan, Jani Sension ja Minna Pöntisen. Lisäksi seurantaryhmän puheenjohtajaksi valittiin Armi Salo-Oksa.

Lisäksi Jarno Strengell esitti, että kaupunginhallitukselle raportoidaan n. 3 – 4 kk:n välein suunnittelutilanne ja rakentamisen vaihe sekä hankkeen kokonaiskustannusten kehittyminen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 550 Sairilan rantaosayleiskaavan muutos tila Huhtilammen palsta 491-434-29-25 (osa)

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Sairilan rantaosayleiskaavan muutoksen kiinteistöllä 491-​434-​29-​25 (osa) Huhtilammen palsta,​ asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta,​ Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta,​ Etelä-​Savon elinkeino-​,​ liikenne-​ ja ympäristökeskukselta ja Etelä-​Savon pelastuslaitokselta.

§ 551 Sairilan rantaosayleiskaavan muutos, Tertin kartano ja Ylimmäisen järven alueet

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Sairilan rantaosayleiskaavan muutoksen Tertin kartanon ja Ylimmäisen järven alueella,​ asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta,​ Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta,​ Etelä-​Savon maakuntaliitolta,​ Etelä-​Savon elinkeino-​,​ liikenne-​ ja ympäristökeskukselta,​ Riihisaari -​ Savonlinnan museolta ja Etelä-​Savon pelastuslaitokselta.