Mikkelin kaupunginhallituksen päätökset 19.4.2022

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Mikkelin kaupunginhallitus kokoontui ylimääräiseen kokoukseen tiistaina 19.4.

Linkki kokouksen esityslistaan

Päätökset pykälittäin

§ 187 Ilmoitusasiat

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallituksen pöytäkirjan 23.3.2022.

§ 188 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Hyväksyttiin.

§ 189 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Hyväksyttiin.

§ 190 Mikkelin kaupungin maapoliittinen ohjelma 2022

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se hyväksyy Mikkelin maapoliittisen ohjelman maapolitiikan määrittelemiseksi ja linjaamiseksi. Ohjelmaa voidaan tarkastaa valtuustokauden aikana ja tarvittaessa. Maankäyttö ja kaupunkirakenne -​tulosyksikön asiantuntijat valtuutetaan tekemään ohjemaan vähäisiä,​ teknisiä korjauksia.

§ 191 Veturitallin alueen esisopimus – Mikkelin kaupunki ja Osuuskauppa Suur-Savo

Keskustelun aikana Satu Taavitsainen (sd.) esitti Tanja Hartosen (ps.) kannattamana asian lähettämistä uuteen valmisteluun.

Satu Taavitsainen: ”Esitän asiaa uudelleen valmisteluun. Päätöksentekijöille on annettu puutteellista ja osittain virheellistä tietoa kustannuksista ja tuloista. Verotulot on laskettu virheellisesti. Verolaskelmissa on noin 10 miljoonaa euroa liikaa verotuloa. Hanke ei tule tuottamaan kaupungille verotuloja niin paljon kuin on päätöksentekijöille esitelty. Lisäksi menopuolella ei ole arvioitu lisääntyvästä palveluvelvoitteesta aiheutuvia kustannuksia käyttömenopuolelle. Näitä ovat muun muassa joukkoliikenne ja katujen auraus sekä huolto. Lisäksi hulevesien ohjaamisen osalta kaupungille saatavat tulot vaikuttavat liian pieniltä ja hulevesijärjestelmän rakentamisessa tulee estää niiden vyöryttäminen kaupungin vastuulle. Pilaantuneiden maiden osalta hanke sisältää riskin, samoin kulkuväylän tekeminen radan ali. Ympäristönsuojelulain 14 luvun 133.3 §:n mukaan: ’Jollei pilaantuneen alueen haltijaa voida velvoittaa puhdistamaan pilaantunutta maaperää, kunnan on selvitettävä maaperän puhdistamistarve ja puhdistettava maaperä.’

Kaupungin tulee neuvotteluissa paremmin varmistaa veronmaksajien etu. Taloudelliset riskit eivät saa laueta kaupunkilaisten maksettavaksi. Ennen hankkeen edistämistä tulisi saada kaupunkikehityslautakunnalta lausunto miten investointiohjelmaa tulisi muuttaa. Kaupunki ei voi investoida poistotasoa enemmän. Kaupungin laskennallinen poistojen taso on noin 23,5 milj. euroa. Investointien jaksottaminen on aivan olennainen asia kaupungin talouden tasapainottamisessa. Investointien osalta vuosi 2023 on jo aivan turvoksissa ja ohjelmassa on liikaa investointeja suhteessa siihen, mihin kaupungilla olisi varaa. Vuosille 2024 ja 2025 on varauduttu 16 miljoonan investointiin itäisen uuden koulun rakentamiseksi.

Kaupungin velkaantuminen johtuu juuri siitä, että hankkeita tehdessä on menot arvioitu liian pieniksi ja tulot liian suuriksi. Jätevedenpuhdistamo on tästä vakava esimerkki ja siinäkin on vielä suuria riskejä edessä. Kun epärealististen tietojen pohjalta on hankkeita edistetty, on se aikaan saanut kaupungin talouden epätasapainon. Hyvään hallintotapaan kuuluu, että päättäjillä on oikea, olennainen ja tarpeellinen tieto päätöksentekoa varten. Kaikki kaupungin talouteen vaikuttava tulee olla hallittua, hyvin suunniteltua ja oikein laskettua. Mielestäni asia ei ole vielä valmis päätöksentekoon ja sen vuoksi se on laitettava uudelleen valmisteluun.”

Kaupunginhallitus äänesti asiasta. Asian lähettämistä uudelleenvalmisteluun äänestivät Satu Taavitsainen (sd.) ja Tanja Hartonen (ps.). Raimo Heinänen (ps.) äänesti tyhjää. Äänin 8–2 kaupunginhallitus jatkoi asian käsittelyä.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Mikkelin kaupungin ja Osuuskauppa Suur-Savon välisen esisopimuksen allekirjoitettavaksi ja oikeuttaa maankäyttöjohtajan tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia.

Lisätietoja
Pirjo Siiskonen
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
044 075 2755
siiskonen.pirjo(at)gmail.com