Liikenne on edelleen Mikkelissä suurin kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja

CO2-teksti liitutaulussa.

Suomen ympäristökeskuksen kehittämän päästölaskentajärjestelmän viimeisimmät kuntakohtaiset päästölaskentatulokset ovat valmistuneet keväällä 2022. Laskenta kattaa kaikki Suomen kasvihuonekaasuinventaarion päästöt lukuun ottamatta teollisuuden prosessipäästöjä ja maankäyttösektoria.

Laskenta on toteutettu Hinku- eli Hiilineutraali kunta -verkoston laskentasääntöjen mukaan ja on tarkoitettu kuntien ilmastotavoitteiden seurantaan. Laskennassa on pyritty poistamaan sellaiset tekijät, joihin kunta ei pysty vaikuttamaan (esimerkiksi tieliikenteen läpiajoliikenne). Kunnan alueella tapahtuvasta tuulivoiman tuotannosta lasketaan kunnalle päästöhyvityksiä. Tällä hetkellä laskentatiedot kattavat vuodet 2005–2020.

Suomen ympäristökeskuksen laskelman mukaan kuntien yhteenlasketut ilmastopäästöt vähenivät 8,7 prosenttia vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna. Suurin pudotus tapahtui sähkön käytön päästöissä (laskua 35 prosenttia). Sähkön käytön päästöjä laski siirtymä fossiilisten polttoaineiden käytöstä tuulivoimaan sekä lämpimän vuoden seurauksena laskenut sähkön kulutus.

Päästöt vähenivät kunnissa myös muilla sektoreilla. Kaukolämpöä tuotettiin enenevissä määrin biomassalla, ja öljylämmityksestä siirryttiin vaihtoehtoisiin lämmitystapoihin. Myös tieliikenteen päästöt laskivat lähes kaikissa Suomen kunnissa. Vuonna 2020 eniten päästöjä aiheutui tieliikenteestä (27 %), maataloudesta (21 %), kaukolämmöstä (14 %) ja sähkönkulutuksesta (lämmitys- ja kulutussähkö yhteensä 11 %). 

Mikkelissä kokonaispäästöt ovat laskeneet vuodesta 2005 lähtien yhteensä 37 prosenttia. Kuntia on mahdollista vertailla hiilidioksidiekvivalenttina ilmoitettujen asukaskohtaisten päästöjen avulla. Mikkelin seudun kunnista pienimmät asukaskohtaiset päästöt ovat Mikkelissä (5,3 t CO2 ekv./asukas vuonna 2020) ja suurimmat Juvalla (12,2 t CO2 ekv./asukas vuonna 2020) ja Pertunmaalla (11,1 t CO2 ekv./asukas vuonna 2020). Suomen kaikkien kuntien asukaskohtaiset päästöt keskimäärin ovat 5,7, Hinku-verkostoon kuuluvien kuntien 5,1 ja Etelä-Savon kuntien 6,8 t CO2 ekv./asukas.

Laskennan tuloksia voi tarkastella osoitteessa paastot.hiilineutraalisuomi.fi.

Linkit
Kuva 1: Päästöjen jakautuminen sektoreittain Mikkelissä vuonna 2020 (Suomen ympäristökeskus 2022)
Kuva 2: Asukaskohtaisten päästöjen kehitys Mikkelissä vuosina 2005–2020 (Suomen ympäristökeskus 2022)
Kuva 3: Puuston ja maaperän kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut Mikkelissä vuosina 2010, 2014 ja 2016