Kaupunginhallituksen päätöksiä 17.4.2023

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Kaupunginhallitus, kokous 17.4.2023

§ Esityslista

§ 140 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 141 Kaupunginvaltuuston kokouksen 20.2.2023 täytäntöönpanot

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta esityslistan mukaisesti.

§ 142 Mikkelin kaupungin tiedustelu Etelä-Savon kunnille yhteisen työvoimapalvelualueen muodostamisesta

Kaupunginhallitus päätti pyytää Etelä-Savon kunnilta kannanottoa osallistumisesta Mikkelin kaupungin kanssa valmistelemaan yhteistä työvoimapalvelualuetta; vastaus pyydetään myös siinä tapauksessa, ettei kunta aio osallistua Mikkelin kaupungin kanssa samaan työvoimapalvelualueeseen. Mikäli kunta osallistuu valmistelutyöhän, pyydetään kuntaa nimeämään kunnasta yhteyshenkilön viranhaltijoiden valmistelutyön projektiryhmään sekä ohjausryhmään kunnanjohdon edustajat. Kannanotto pyydetään toimittamaan Mikkelin kaupungille viimeistään 31.5.2023.

§ 143 Urheilupuiston koulun lakkaaminen ja yhdistyminen perustettavaan Saimaanportin yhtenäiskouluun

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Urheilupuiston koulu lakkautetaan ja yhdistetään uuteen Saimaanportin yhtenäiskouluun siten, että koulunkäynti Urheilupuiston koulun väistötiloissa jatkuu vuonna 2024 helmikuun loppuun saakka (viikolla 9 olevan talviloman aikana tapahtuu muutto). Uusi Saimaanportin yhtenäiskoulu perustetaan 1.3.2024 alkaen, jolloin muutto valmistuu 7.-9. luokkien opetuksen osalta.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 144 Moision koulun lakkaaminen ja yhdistyminen perustettavaan Saimaanportin yhtenäiskouluun

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Moision koulu lakkautetaan 30.6.2024 (muutto kesäkuun aikana) ja yhdistetään uuteen Saimaanportin yhtenäiskouluun 1.7.2024 alkaen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 145 Urpolan koulun lakkaaminen ja yhdistyminen perustettavaan Saimaanportin yhtenäiskouluun

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Urpolan koulu lakkautetaan 30.6.2024 (muutto kesäkuun aikana) ja yhdistetään uuteen Saimaanportin yhtenäiskouluun 1.7.2024 alkaen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 146 Olkkolan koulun lakkaaminen ja yhdistyminen perustettavaan Saimaanportin yhtenäiskouluun

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Olkkolan koulu lakkautetaan 30.6.2024 (muutto kesäkuussa) ja yhdistetään uuteen Saimaanportin yhtenäiskouluun 1.7.2024 alkaen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 147 Investointiesitys pienpeliareenan hankkimiseksi Otavan koululle

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se

1)    lisää pienpeliareenan hankkimisen Otavan koululle kaupungin investointiohjelmaan ja projektille esitetään 40.000 euron menomääräraha sekä 31.000 euron tulomääräraha. Menomääräraha katetaan osin investointiohjelman sisällä tehtävillä määrärahasiirroilla.

Määrärahoja esitetään siirrettäväksi seuraavasti:
5.000 euroa projektilta 31103 Perusopetus, kalusto
2.000 euroa projektilta 32001 Liikuntapaikat
2.000 euroa projektilta 90000 TA-määräraha, Liikelaitos Otavia; sekä

2)    antaa aikataulusyistä kasvatus- ja opetuslautakunnalle luvan edetä pienpeliareenan hankinnassa suunnitelman mukaisesti ja käynnistää tarvittavat toimet sen hankkimiseksi ennen valtuuston 22.5.2023 asian varsinaista käsittelyä.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 148 Lisämäärärahaesitys Parraskuja 8 purkamiseen

Asia poistettiin listalta.

§ 149 Mikkelin kaupungin korjattu tilinpäätös 2022

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja allekirjoittavat esityslistalla kuvatun mukaisesti korjatun Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2022 ja jättävät sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Allekirjoittaminen toteutetaan sähköisellä allekirjoituksella.

§ 150 Jätevedenpuhdistuslaitoksen urakan purkuun liittyvä sovintosopimus

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan sovintoehdotuksen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti teettää urakkasopimusten purkamisesta sisäisen tarkastuksen kaupunginvaltuuston kyselytunnilla 23.1.2023 annetun vastauksen mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 151 Kumppanuussopimus Työosuuskunta Otavan Lähipalvelukeskuksen kanssa

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kumppanuussopimuksen Työosuuskunta Otavan Lähipalvelukeskus kanssa vuosille 2023-2024 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1312/Asiakaspalvelu.

§ 152 Kaupunginhallituksen avustukset 2023

Kaupunginhallitus päätti myöntää Työosuuskunta Otavan Lähipalvelukeskukselle 2.300 euron ja Mikkelin Oppaat ry:lle 900 euron suuruiset toiminta-avustukset (kp Avustukset).

§ 153 Mikkeli-Jukolan järjestäminen Mikkelissä vuonna 2025

Kaupunginjohtaja täydensi esitystä niin, että sopimuksen kohtaan 5 seuraavan tekstin: ”Selvyyden vuoksi todetaan, että Mikkelin kaupungin kokonaispanos tapahtuman järjestelykustannuksiin on enimmillään 220.000 euroa.” Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan sopimuksen ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen vähäisiä muutoksia. Tapahtuman järjestämiseen liittyvät laskut maksetaan kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahoista.

§ 154 Markkinointi- ja viestintäpalveluiden hankinta

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kilpailutuksen käynnistämisen esityslistan liitteenä olevan asiakirjan mukaisena ja oikeuttaa hankintapalvelut tekemään asiakirjoihin mahdollisesti tarvittavia pieniä muutoksia ja tarkennuksia.

Pöytäkirjan liitteeksi päätettiin liittää yritysvaikutusten arviointi.

§ 155 Ristiinan ja Suomenniemen kiinteistön- ja alueidenhoidon kilpailutus, hankintapäätös

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Punavaara Oy; yhteispistemäärä 99 p (maksimi 100 p), kokonaisvertailuhinta 156 080,00 € (alv 0 %). Palvelun kokonaisurakkahinta on 141 230 €/vuosi (alv 0 %).

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kokonaistaloudellisesti edullisimman Punavaara Oy:n antaman urakkatarjouksen. Talonrakennuspalvelut valtuutetaan valmistelemaan ja allekirjoittamaan tarvittava sopimus. Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa kiinteistöjohtajan päättämään mahdollisten optiovuosien käytöstä.

Tehty hankintapäätös ei muodosta vielä sopimusta, vaan sopimus syntyy erillisen sopimusasiakirjan allekirjoituksilla.

§ 156 Ristiinan päiväkodin urakkatarjouksen hyväksyminen sekä aloituslupa

Alkuperäinen päätösesitys oli:
Kaupunginhallitus hyväksyy Ristiinan päiväkodin kokonaistaloudellisesti edullisimman Rakennusliike Avikainen Oy:n tekemän tarjouksen 3 198 000,00 euroa (alv 0 %), sekä myöntää hankkeelle aloitusluvan ja oikeuttaa rakennuttajapäällikkö Saija Himasen solmimaan urakkasopimuksen edellä hyväksytyn urakoitsijan kanssa normaalein sopimusehdoin. Optiona ollut hallintotilojen jäähdytys tilataan lisätyönä hintaan 15 500 euroa

Keskustelun aikana esittelijä muutti esityksen kilpailutuksen vertailussa ilmenneen laskuvirheen vuoksi seuraavaksi:

Kaupunginhallitus hyväksyy Ristiinan päiväkodin kokonaistaloudellisesti edullisimman Maarakennus Suutarinen Oy:n tekemän tarjouksen 3 387 700, 00 euroa (alv 0 %), sekä myöntää hankkeelle aloitusluvan ja oikeuttaa rakennuttajapäällikkö Saija Himasen solmimaan urakkasopimuksen edellä hyväksytyn urakoitsijan kanssa normaalein sopimusehdoin. Optiona ollut hallintotilojen jäähdytys tilataan lisätyönä hintaan 30 000 euroa.

Voittaneen tarjouksen perusteella päivitetty kustannusarvio hankkeelle on 4,0 M€, joka alittaa hankkeelle varatun määrärahan.

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimisasiakirjan allekirjoituksilla.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Merkittiin, että Jani Sensio ilmoitti olevansa esteellinen (ko. toimialalla toimiva yrittäjä) ja poistui kokouksesta klo 16.05. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkittiin, että kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 157 Hankintasäännön liitteen A päivittäminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä esitetyn päivitetyn hankintasäännön liitteen A.

§ 158 Tilannekatsaus energiaomistusjärjestelyistä

Kaupunginhallitus merkitsi saamansa katsauksen tiedoksi.