Kaupunginhallituksen päätöksiä 15.5.2023

kaupunginhallituksen huone ja nuija

§ Esityslista

§ 162 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Esittelijä muutti esitystään niin, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen 27.4.2023 § 47 ja samalla palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi ko. lautakuntaan.

Hyväksyttiin.

§ 163 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 164 Tilannekatsaus energiaomistusjärjestelyn etenemisestä

Hallintojohtaja Ari Liikanen, Armi Salo-Oksa, Minna Pöntinen, Jani Sensio ja Tanja Hartonen ja Laura Hämäläinen ilmoittivat olevansa jäävejä. Ilmoitukset hyväksyttiin. Tämän pykälä aikana sihteerinä toimi kaupunginlakimies Annaliisa Leinonen.

Kaupunginhallitus päätti evästää energiaomistusjärjestelyn valmistelijoita siten, että ensimmäisen tarjouskierroksen perusteella neuvotteluita jatketaan kolmen pöytäkirjan liitteeksi lisättävän esityksen mukaisen tarjouksentekijän kanssa. Nämä tarjoajat muodostavat ns. kuuman ryhmän. Lisäksi tunnustelevia keskusteluita voidaan käydä edelleen kolmen muun esillä olleen toimijan kanssa liitteenä olevan esityksen mukaisesti. Päivitettyjä tarjouksia odotetaan arviolta kesäkuun puoliväliin.

Tässä vaiheessa tiedot tarjousprosessissa mukana olevista yrityksistä ja muut prosessiin liittyvät yksityiskohdat ovat salassa pidettäviä julkisuuslain (621/1999) 24.1 § 17 kohdan perusteella.

§ 165 Yhteistoimintamenettelyn aloittaminen liikelaitos Otavia nettilukio

Kaupunginhallitus päätti käynnistää tuotannollisin ja taloudellisin perustein työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukaiset, Mikkelin kaupungin Otavian liikelaitoksen Nettilukiota koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluissa käsitellään em. lain 4 §:n 1 momentin kohtien 1-4 mukaisia asioita. Yhteistoiminnan osapuolina ja neuvotteluissa työnantajaa edustaa lukiokoulutuksen rehtori Miia Siven, henkilöstöjohtaja Petri Mattila ja HR-päällikkö Sari Häkkinen ja työntekijöitä edustaa pääsopijajärjestön Jukon pääluottamusmies Mika Pirhonen ja JAU:n pääluottamusmiehet Sirpa Hakkarainen ja Marianne Tavast-Pasonen.

§ 166 Kaupunginvaltuuston kokouksen 20.3.2023 täytäntöönpanot

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta esityslistan mukaisesti. Hyväksyttiin.

§ 167 Kaupunginhallituksen vaali 2023-2025

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se valitsee kaupunginhallitukseen ajaksi 1.6.2023-​31.5.2025 yksitoista (11) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä 1. varapuheenjohtajan ja 2. varapuheenjohtajan.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 168 Konserni- ja elinvoimajaoston vaali 2023-2025

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee konserni- ja elinvoimajaostoon 1.6.2023-31.5.2025 väliseksi ajaksi yhdeksän (5) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää jaoston puheenjohtajan sekä 1. varapuheenjohtajan ja 2. varapuheenjohtajan.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 169 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 2023-2025

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että kaupunginvaltuusto päättää suorittaa valtuuston puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan vaalin 1.6.2023-​31.5.2025 väliseksi ajaksi noudattaen kuntalain 18 §:ssä säädettyä menettelyä.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 170 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu, syksy 2023

Kaupunginvaltuuston ja -​hallituksen kokouksista laadittu ehdotusluonnos kokousaikatauluksi 1.8.2023-22.1.2024 esityslistan mukaisesti.

§ 171 Luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole käsitelty 31.12.2022 mennessä

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi liitteen mukaiset valtuustoaloitteet, joita ei oltu loppuunkäsitelty 31.12.2022 mennessä.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 172 Viestintä- ja markkinointi tulosyksikön ja viestintä- ja markkinointipäällikön viran perustamiset

Merkittiin, että viestintäpäällikkö Heidi Hänninen ilmoitti olevansa esteellinen (oma asia) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti perustaa konserni- ja elinvoimapalveluihin viestintä- ja markkinoinnin tulosyksikön 1.6.2023 alkaen ja siirtää viestintätiimin henkilöstön siihen.

Kaupunginhallitus päätti perustaa viestintä- ja markkinointipäällikkö viran 1.6.2023 alkaen. Viran kelpoisuus on ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys viestintään ja markkinointiin. Viran palvelussuhteen ehdot ovat nykyisen työsopimussuhteisen tehtävän mukaiset.

Viestintäpäällikkö Heidi Hänninen suostumuksensa mukaisesti siirretään viestintä- ja markkinointipäällikön virkaan 1.6.2023 lukien ilman hakumenettelyä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3. momentissa säädetyn mukaisesti. Heidi Hänninen täyttää viran kelpoisuusvaatimukset. Ennen virkamääräyksen allekirjoittamista valitun henkilön on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan työnantajalle.

§ 173 Talouden seuranta 3/2023

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 31.3.2023 tilanteesta.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi hallinto- ja elinvoimapalveluiden talouden seurantaraportin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 174 Hakemus väliaikaisesta rahoituksesta – Otava-Seura ry

Kaupunginhallitus päätti myöntää Otava-Seura ry:lle väliaikaisen hankerahoituksen 7 324,50 euroa. Rahoitus myönnetään korottomana ja vakuudettomana, ja se on maksettava takaisin hankkeen päätyttyä, kuitenkin 31.8.2024 mennessä. Päätöksen jälkeen voimassaolevia kaupungin myöntämiä väliaikaisia lainoja julkishyödyllisten yhdistysten Leader-hankkeisiin on yhteensä 64 324,50 euroa. 

Kaupunginhallitus oikeuttaa talouspalvelut valmistelemaan väliaikaiseen rahoitukseen liittyvän sopimuksen.

§ 175 Kaavoitusinsinöörin (vakanssi 2073) viran nimikkeen muuttaminen kaavoittajaksi ja kelpoisuusvaatimuksen sekä hinnoitteluryhmän muuttaminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaavoitusinsinöörin viran (vakanssi 2073) muuttamisen kaavoittajan viraksi 1.6.2023 lukien ja vahvistaa viran kelpoisuusvaatimukseksi soveltuva korkeakoulututkinto (kiinteästi alaan liittyvä AMK-ins.) tai ylempi korkeakoulututkinto (kiinteästi alaan liittyvä YAMK, arkkitehti, DI, FM) sekä riittävä työkokemus kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun alalta. Kaavoittajan virkaan sovelletaan kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta (TS) palkkaryhmä III ja hinnoittelutunnus 50101011. Tehtäväkohtainen palkka on 3320,77 euroa.

§ 176 Kiinteistörekisterinhoitajan (vakanssi 2097) viran tehtävänimikkeen, kelpoisuusvaatimuksen sekä hinnoitteluryhmän muuttaminen

Kaupunginhallitus hyväksyä kiinteistörekisterinhoitajan viran (vakanssi 2097) muuttamisen toimitusinsinöörin viraksi 1.6.2023 lukien ja vahvistaa viran kelpoisuusvaatimukseksi maanmittausalan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi (teknikon) tutkinto soveltuva korkeakoulututkinto tai aiempi maanmittausalan teknikon tutkinto sekä kokemus toimitusinsinöörin tehtävistä. Toimitusinsinöörin virkaan sovelletaan kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta (TS ) palkkaryhmä II ja hinnoittelutunnus 50102014. Tehtäväkohtainen palkka on 3 173 euroa kuukaudessa.

§ 177 Paikallinen virka- ja työehtosopimus kutsurahan maksaminen varhaiskasvatus

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä paikallisen virka- ja työehtosopimuksen kutsurahasta voimaantulevaksi liitteen mukaisesti 1.5.2023 lukien  ja valtuuttaa kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Mikkelin kaupungin puolesta.

§ 178 Paikallinen virkaehtosopimus OVTES järjestelyerän siirtäminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan paikallisen virkaehtosopimuksen OVTES:n paikallisen järjestelyerän toteuttamisajankohdan siirtämistä ja valtuuttaa kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Mikkelin kaupungin puolesta.

§ 179 Korpijärvi, Ylänne ym. ja Otavan rantaosayleiskaavojen muutos / Mankali

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Korpijärvi, Ylänne ym. ja Otavan rantaosayleiskaavojen muutoksen koskien osaa tilasta Mankali 491-421-5-65.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 180 Saimaan rantaosayleiskaavan muutos, Kaislaranta ja Metsä-Tarkia

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Saimaan rantaosayleiskaavan muutoksen koskien tiloja Kaislaranta 491-426-5-9 ja Metsä-Tarkia 491-426-5-16.

Pöytäkirja tarkastettii tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 181 Heimarin ranta-asemakaava

Keskustelun aikana Heli Kauppinen esitti Jani Sension kannattamana, että kelluvat villat poistetaan kaavasta kokonaan.

Äänestettiin.

Pohjaesitys JAA: Antti Pakarinen, Armi Salo-Oksa, Eero Aho, Jenni Tissari, Pirjo Siiskonen
Heli Kauppisen vastaesitys EI: Heli Kauppinen, Jani Sensio, Jarno Strengell, Tanja Hartonen

Pohjaesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Heimarin ranta-asemakaavan.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 182 Määräalojen myyminen kiinteistöistä 491-20-9903-0 ja 491-20-9906-0 – Kuljetusliike Kantola ja Koramo Oy

Kaupunginhallitus päätti myydä liitteenä olevasta tonttijakolaskelmakartasta ilmenevän 24 212 m2 määräalan kiinteistöstä 491-20-9903-0 ja 7 916 m2 määräalan kiinteistöstä 491-20-9906-0 Kantola ja Koramo Oy:lle 362 950 euron kauppahintaan. Määräalat myydään liitettäväksi muodostettavaan tonttiin 491-20-29-10. Kaupan muut ehdot ovat tavanomaiset.

§ 183 Luottamushenkilöiden IT-laitteiden käytänteet ja sähköpostiosoitteet 15.8.2023 alkaen

Merkittiin tiedoksi.

§ 184 Valtuustoaloite ESE-verkon verkkoalueen rajojen laajentamisesta

Hallintojohtaja Ari Liikanen, Minna Pöntinen ja Armi Salo-Oksa ilmoittivat olevansa esteellisiä. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi konserni- ja elinvoimapalveluiden vastauksen valtuutettu Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.