Kaupunginhallituksen päätöksiä 27.5.2024

Mikkelin kaupungintalo.

Kaupunginhallitus, kokous 27.5.2024

§ Esityslista

§ 153 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 154 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 155 Kaupunginvaltuuston kokouksen 18.3.2024 täytäntöönpanot

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päätti niiden täytäntöönpanosta esityslistan mukaisesti.

§ 156 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tilannekatsaus

Merkittiin tiedoksi.

§ 157 Pursialan pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivittäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Pursialan pohjavesialueen suojelusuunnitelman liitteineen.

§ 158 Taidemuseon vuokrasopimuksen jatkaminen Kauppakeskus Akselissa

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä taidemuseon vuokrasopimuksen jatkon Kauppakeskus Akselissa. Tehty päätös ei muodosta vielä sopimusta, vaan se syntyy erillisen sopimusasiakirjan hyväksymisellä. Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen sekä tarvittaessa tekemään siihen pienimuotoisia muutoksia.

§ 159 Asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus / 15. kaupunginosa (Pursiala) / Pursialankatu 38

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Mikkelin kaupungin 15. kaupunginosa (Pursiala) korttelia 18 sekä yleisen tien-, yleistä pysäköinti-, katu-, puisto-, virkistys- ja vesialueita / Pursialankatu 38 koskevan kaavaehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta:

Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Väylävirasto, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia, Mikkelin kaupungin infra-aluepalvelut, ympäristöpalvelut, rakennusvalvonta, asukasyhdistykset ja teleoperaattorit.

§ 160 Asemakaavan muutosluonnos 1. kaupunginosan (Savilahti) / Porrassalmenkatu 29

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelia 1 tonttia 64, koskevan asemakaavan muutosluonnoksen (Porrassalmenkatu 29), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Riihisaari – Savonlinnan museo, Mikkelin kaupungin museot, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Mikkeli-Seura ry, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, Mikkelin yrittäjät ry. teleoperaattorit, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.

§ 161 Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutos / Eskonniemi

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutoksen tiloilla Eskonniemi 491-527-3-21, Esko 491-527-3-20 (osa) sekä tilalla 491-527-3-7, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Museovirastolta, Riihisaari – Savonlinnan museolta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

§ 162 Asemakaavan muutos / 2. kaupunginosa (Maunuksela) kortteli 2

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 2. kaupunginosan (Maunuksela) korttelin 2 tontteja 1, 74, 75, 76 ja 1080 koskevan asemakaavan muutoksen / Kortteli 2.

§ 163 Kyyveden rantaosayleiskaavan muutos / Ylä-Salo

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kyyveden rantaosayleiskaavan muutoksen koskien tilaa Ylä-Salo 491-451-9-312.

§ 164 Paikallinen virkaehtosopimus OVTES sopimusalan (pl. G osio) järjestelyerän siirto 1.6.2024

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan paikallisen virkaehtosopimuksen OVTES:n paikallisen järjestelyerän toteuttamisajankohdan siirtämistä ja valtuuttaa kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Mikkelin kaupungin puolesta.

§ 165 Koha-Suomi Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä osakassopimukseen tehtävät ehdotetut muutokset.

§ 166 Terve kunta -verkostoon hakeminen

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki liittyy Terve kunta -verkostoon ja nimeää verkostoon sekä luottamushenkilö- että viranhaltijayhteyshenkilön. Päätettiin nimetä Terve kunta -verkostoon Mikko Haverinen ja Arja Väänänen.

§ 167 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu, syksy 2024

Kaupunginvaltuuston ja -​​​hallituksen kokouksista laadittu ehdotusluonnos kokousaikatauluksi 1.8.2024-​31.1.2025 esityslistan mukaisesti.

§ 168 Kävelyn ja pyöräilyn edistämisryhmän toiminta ja kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen työryhmään

Merkittiin toimintakertomus ja toimintasuunnitelma tiedoksi ja nimetään kävelyn ja pyöräilyn edistämisryhmään kaupunginhallituksen edustajaksi Eero Aho.

§ 169 Julkisuuslain mukainen tietopyyntö, Länsi-Savo

Ari Liikanen, Jaana Strandman, Kirsi Olkkonen, Jani Sensio ja Armi Salo-Oksa ilmoittivat olevansa esteellisiä. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti, että seuraavat asiakirjat luovutetaan Länsi-Savo lehdelle siten, että salassa pidettävä teksti on peitetty:

Projekti Päämaja – KH 19062023 päivitettyjen tarjousten esittely
Liite Kh 6.11.2023 KPMGn yhteenvetoraportti prosessista
Liite Kh 6.11.2023 KPMGn tarjouspyyntöaineisto – vaihe I
Liite Kh 6.11.2023 KPMGn tarjouspyyntökirje – vaihe II
Liite Kh 6.11.2023 Kauppakirja FI

Muut tietopyynnössä tarkoitetut asiakirjat katsotaan kokonaan salassa pidettäviksi, eikä niitä luovuteta. Päätös perustuu molemmilta osin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 luvun 24 §:n 17 ja 20 kohtiin. hyväksyttiin.