Julkipanolista, Lupa- ja valvontajaoston kokous 17.12.2020

Lupa- ja valvontajaosto 17.12.2020

37 Lupahakemus rakennustyön aikaiseen muutokseen, Virranniementie 36, 491-487-0003- 0191, Susanna Kallio-Lappalainen

MUUTOKSENHAKUOHJEET (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190, 192 ja 193 §) Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Rakennuslupaa koskevasta päätöksestä valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta, velvollisuutta tai etua päätös välittömästi koskee sekä viereisen tai vastapäisen tontin tai muun alueen tai muun kiinteistön, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa, omistajalla ja haltijalla. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta Itä-Suomen hallintooikeudelle, osoite: PL 1744 (Minna Canthin katu 64), 70101 KUOPIO. Nämä päätökset on annettu julkipanon jälkeen 22.12.2020, jolloin niiden on katsottu tulleen asianosaisten tietoon. Viimeinen muutoksen hakupäivä on 21.1.2021

Juha Ruuth Hallintopäällikkö