Päätöksenteko

Lukion opiskeluhuollon toimintaohje

Tämä ohjeistus lomakkeineen löytyy Mikkelin kaupungin verkkosivulta Opiskeluhuolto sekä Wilmasta.

Sisällys

1. Opiskeluhuolto
2. Yhteisöllinen opiskeluhuolto
3. Yksilökohtainen opiskeluhuolto
    3.1. Varhaisen tuen ja arjen huolenpidon periaate
    3.2. Monialainen asiantuntijaryhmä ja oppilashuoltokertomukset
4. Opiskeluhuoltopalvelut
   4.1 Opiskeluhuollon koulukuraattori- ja psykologipalvelut
   4.2 Opiskeluterveydenhuoltopalvelut
5. Opiskeluhuoltoa ohjaavat lait ja suunnitelmat

1. Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Opiskelijoilla on oikeus myös yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Opiskeluhuollon palveluja ovat psykologi-, kuraattori- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskeluhuoltoa ohjaavat lain lisäksi sekä opetussuunnitelman perusteet että lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on tullut voimaan 1.8.2014. Ohessa on ohjeistusta opiskelijoille, huoltajille, oppilaitoksille ja nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville.

Kuvio 1. Hyvinvoinnin tuki oppilaitosyhteisössä.

Lukuvuonna 2014-2015 on lukioissa huomioitava seuraavat asiat:

 • Elokuussa aloitetaan oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen. Rehtoriryhmä laatii ensin yhteiset raamit suunnitelmalle. Suunnitelmaa täydennetään myöhemmin lukuvuosittain.
 • Lukioiden henkilöstö osallistuu Osaava-hankkeen ja muihin opiskeluhuoltoa tukeviin koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan.

2. Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllinen opiskeluhuolto on toimintaa, joka lisää oppilaitoksessa toimivien hyvinvointia. Sitä koordinoi (yhteisöllinen) opiskeluhuoltoryhmä (OHR), jonka kokoonpano ja toimintaohjeet ja lukuvuoden yhteiset tavoitteet kirjataan opiskeluhuoltosuunnitelmaan. OHR suunnittelee uusia ja jatkaa meneillään olevia toimenpiteitä oman lukion tarpeista käsin.Yhteisöllinen opiskeluhuolto sisältää mm. osallisuuden, yhteistyön opiskelijoiden ja kotien kanssa sekä turvallisuuteen liittyvät asiat.

Kuvio 2. Yhteisöllinen opiskeluhuolto.

OHR pitää kirjaa tapaamisistaan muistiota, jonka muoto on vapaa. Muistiomalli

Esimerkkejä yhteisöllisen opiskeluhuollon aineistoista ja materiaaleista.

3. Yksilökohtainen opiskeluhuolto

3.1. Varhaisen tuen ja arjen huolenpidon periaate

Arjen huolenpito

 • Opiskelijan kannustus, opetus, kasvatus ja huolenpito koulun arjessa
 • Opiskelijan seuranta
 • Puheeksi ottaminen opiskelijan ja tarvittaessa huoltajan kanssa, kuunteleminen ja keskustelu
 • Tuki ja konsultointi (ela, opo, kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, lääkäri)
 • Tuki ja konsultointi, keskustelu opiskelijan ja tarvittaessa huoltajan kanssa sekä liputus (rehtori, apulaisrehtori, ela, opo, kuraattori, psykologi, th, lääkäri voivat liputtaa). Lisätietoa Olkkarin ohjeet ja Tajua mut -sivuilta.

Poissaolot

 • Poissaolojen seuranta ja niihin puuttuminen

Päihteisiin puuttuminen

 • Päihteisiin puuttumisen toimintamalli

Nivelvaiheet

 3.2. Monialainen asiantuntijaryhmä ja opiskeluhuoltokertomukset

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toimintaperiaatteet, kirjaaminen ja lomakkeet

 • Ennen ryhmän kokoamista keskustellaan aina opiskelijan kanssa tilanteesta
 • Asiantuntijaryhmän kokoamisen perusteet kuvataan opetussuunnitelmassa, jokainen lukio suunnittelee omat koulukohtaiset käytäntönsä.
  • Lisäksi ryhmän kokoaja tai muu jäsen liputtaa opiskelijan hänen luvallaan, jotta voidaan helposti tarkistaa, ketkä muut toimivat nuoren kanssa. Lisätietoa Olkkarin ohjeet ja Tajua mut -sivuilta.
 • Asiantuntijaryhmän kokoamiseen pyydetään opiskelijan ja tarvittaessa huoltajan suullinen lupa ennen kokoamista ja kirjallinen lupa ennen tapaamisen alkamista.  Kirjallinen lupa-lomake.
 • Opiskeluhuoltokertomus kirjataan lomakkeelle lain säädösten mukaan. Lomakkeet Opiskeluhuoltokertomus 1. tapaaminen, Opiskeluhuoltokertomus, jatkotapaaminen.
  • Kaupunki valmistelee sähköisen oppilas- ja opiskeluhuoltorekisterin hankkimista ja käyttöönottoa (yhteyshenkilöt tietohallintopäällikkö Tuomas Fjällström ja sivistystoimen hallintopäällikkö Aila Marjamaa)
 • Tarvittaessa pyyntö lastensuojelutarpeen selvittämiseksi alle 18-vuotiaiden osalta yhdessä huoltajien kanssa sekä liputus. Lisätietoa Olkkarin ohjeet ja Tajua mut -sivuilta.
 • Lastensuojeluilmoitus, mikäli pyyntöä lastensuojelutarpeen selvittämiseksi ei tehdä yhdessä huoltajien kanssa (ei liputusta).

4. Opiskeluhuoltopalvelut

  4.1. Opiskeluhuollon koulukuraattori- ja psykologipalvelut

Palvelut edistävät välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria kouluyhteisössä. Palvelut tukevat opiskelijoiden opiskelua ja kokonaiskehitystä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Toiminta on luottamuksellista ja tapahtuu yhteistyössä opiskelijan, huoltajien, opettajien ja tarvittaessa opiskelijan asioissa mukana olevien muiden tahojen kanssa.

Mikkelin kaupunki ostaa kuraattoripalvelut Etelä-Savon ammattiopistolta 31.12.2014 saakka ja sen jälkeen järjestää ne itse. Kukin lukio vastaa oman lukionsa kuraattorin yhteystietojen tiedottamisesta lukuvuosittain opiskelijoille ja heidän huoltajilleen.

Mikkelin seudullinen sosiaali- ja terveystoimi järjestää lukion psykologipalvelut. Psykologina toimii Olkkarin nuorten vastaanoton psykologi. Psykologille hakeudutaan pääsääntöisesti opiskeluterveydenhuollon kautta.

  4.2. Opiskeluterveydenhuoltopalvelut

Opiskeluterveydenhuolto

5. Opiskeluhuoltoa ohjaavat lait ja suunnitelmat

Muita asiaan liittyviä materiaaleja:

Kuvio 3. Opiskeluhuollon huollon ohjaus ja suunnitelmat.