Päätöksenteko

Perusopetuksen oppilashuollon toimintaohje

Perusopetuksen oppilashuollon toimintaohje
 

(päivitetty 8.8.2014)

Tämä ohjeistus lomakkeineen löytyy sekä Mikkelin kaupungin verkkosivulta Oppilashuolto sekä Wilmasta.

Sisällys

1.      Oppilashuolto
2.      Yhteisöllinen oppilashuolto
3.      Yksilökohtainen oppilashuolto
         3.1 Varhaisen tuen ja arjen huolenpidon periaate
         3.2 Monialainen asiantuntijaryhmä ja oppilashuoltokertomukset
4.      Oppilashuoltopalvelut
         4.1 Oppilashuollon koulukuraattori- ja psykologipalvelut
         4.2 Kouluterveydenhuoltopalvelut
5.   Oppilashuoltoa ohjaavat lait ja suunnitelmat  

1. Oppilashuolto

 • Oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä.
 • Sitä toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona.
 • Oppilailla on oikeus myös yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.
 • Palveluja ovat psykologi-, kuraattori- ja kouluterveydenhuollon palvelut.
 • Oppilashuoltoa ohjaavat lain lisäksi sekä opetussuunnitelman perusteet  että lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (tulossa). Oppilashuoltolaki on tullut voimaan 1.8.2014.

Ohessa on tietoa oppilashuollosta oppilaille, huoltajille, kouluille ja lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville.

Kuvio 1. Hyvinvoinnin tuki kouluyhteisössä
 

Lukuvuonna 2014-2015 on kouluilla huomioitava seuraavat asiat:

 • Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma laaditaan lukuvuosisuunnitelman sisälle muun lukuvuosisuunnitelman kanssa samassa aikataulussa. Tarkemmat ohjeet lukuvuosisuunnitelmassa. Suunnitelmaa päivitetään lukuvuosittain.
 • Oppilashuolenpidon käsikirjaa sovelletaan 1.8.2014 alkaen soveltuvin osin lain hengen mukaan. Käsikirja päivitetään lukuvuoden 2014-2015 aikana sekä yhteisöllisen että yksilökohtaisen oppilashuollon osalta.
 • Koulujen henkilöstö osallistuu Osaava-hankkeen oppilashuoltoa tukeviin koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan.

2. Yhteisöllinen oppilashuolto

 • On toimintaa, joka lisää koulussa toimivien hyvinvointia.
 • Sitä koordinoi (yhteisöllinen) oppilashuoltoryhmä (OHR), jonka kokoonpano ja toimintaohjeet ja lukuvuoden yhteiset tavoitteet on kirjattu lukuvuosisuunnitelmaan. OHR suunnittelee uusia ja jatkaa meneillään olevia toimenpiteitä oman koulun tarpeista käsin.
 • Sisältää mm. osallisuuden, kodin ja koulun yhteistyön sekä turvallisuuteen liittyvät asiat.

Kuvio 2. Yhteisöllinen oppilashuolto

Oppilas-/opiskeluhuoltoryhmä pitää kirjaa tapaamisistaan muistiota, jonka muoto on vapaa. Muistiomalli.

Esimerkkejä yhteisöllisen oppilashuollon aineistoista ja materiaaleista:
Esimerkkejä erilaisista menetelmistä ja malleista

3. Yksilökohtainen oppilashuolto

3.1 Varhaisen tuen ja arjen huolenpidon periaate

Arjen huolenpito

 • Oppilaan kannustus, opetus, kasvatus ja huolenpito koulun arjessa.
 • Oppilaan seuranta, Huoli-lomake opettajan muistilistana.
 • Puheeksi ottaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, kuunteleminen ja keskustelu mm. Oppilashuolenpidon käsikirja s. 37-38, Huoli-lomake.
 • Tuki ja konsultointi (ela, opo, kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, lääkäri).
 • Tuki ja konsultointi, keskustelu oppilaan ja/tai huoltajan kanssa sekä liputus (yläkoululaiset) (rehtori, ela, opo, kuraattori, psykologi, th, lääkäri voivat liputtaa). Olkkarin ohjeet  ja Tajua mut.

Poissaolot

Päihteisiin puuttuminen

Nivelvaiheet

 • Opettajien väliset nivelvaihekäytännöt.
 • Kuraattorien, psykologien ja kouluterveydenhuollon nivelvaihekäytännöt.
 • Etsivän nuorisotyön mukainen ilmoitusvelvollisuus (jos 9. luokkalainen ei saa todistusta tai ei pääse opiskelemaan) & liputus Olkkarin ohjeet  ja Tajua mut.

Oppilashuolenpito (Oppilashuolenpidon käsikirja)

 • Sovelletaan lain hengen mukaisesti; yksilökohtaisen oppilashuollon toimintamallit ja Oppilashuolenpidon käsikirja kokonaisuudessaan päivitetään lukuvuoden 2014-2015 aikana.

3.2 Monialainen asiantuntijaryhmä ja oppilashuoltokertomukset

Yksilökohtaisen oppilashuollon toimintaperiaatteet, kirjaaminen ja lomakkeet

 • Ennen ryhmän kokoamista keskustellaan aina oppilaan kanssa tilanteesta
 • Asiantuntijaryhmän kokoamisen perusteet kuvataan opetussuunnitelmassa, jokainen koulu suunnittelee omat koulukohtaiset käytäntönsä.
  • Lisäksi ryhmän kokoaja tai muu jäsen liputtaa yläkouluikäisen oppilaan hänen luvallaan, jotta voidaan helposti tarkistaa, ketkä muut toimivat nuoren kanssa. Olkkarin ohjeet  ja Tajua mut.
 • Monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen pyydetään oppilaan ja/tai tarvittaessa huoltajan suullinen lupa ennen kokoamista ja kirjallinen lupa ennen tapaamisen alkamista.
 • Opiskeluhuoltokertomukset kirjataan lomakkeille lain säädösten mukaan. Lomakkeet Opiskeluhuoltokertomus 1. tapaaminen, Opiskeluhuoltokertomus, jatkotapaaminen.
  • Kaupunki valmistelee sähköisen oppilashuoltorekisterin hankkimista ja käyttöönottoa (yhteyshenkilöt tietohallintopäällikkö Kimmo Kokko ja sivistystoimen hallintopäällikkö Aila Marjamaa).
 • Asiantuntijaryhmä käyttää Huoli-lomaketta liitteenä seuraavissa asiakirjoissa: pyyntö lastensuojelutarpeen selvittämiseksi, lastensuojeluilmoitus ja hoitolähete, ellei ole erityistä syytä olla sitä käyttämättä.
 • Pyyntö lastensuojelutarpeen selvittämiseksi (ks. oppilashuolenpidon käsikirja luku 5.7, s. 20) sekä liputus.
 • Lastensuojeluilmoitus, mikäli pyyntöä lastensuojelutarpeen selvittämisestä ei tehdä yhdessä huoltajien kanssa, ei liputusta.
 • Yksilökohtaisen oppilashuollon toimintamallit ja oppilashuolenpidon käsikirja kokonaisuudessaan päivitetään lukuvuoden 2014-2015 aikana.

Kuvio 3. Oppimisen tuen ja oppilashuolenpidon tuen tasot

4. Oppilashuoltopalvelut

4.1 Oppilashuollon koulukuraattori- ja psykologipalvelut

 • Edistävät välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria kouluyhteisössä.
 • Tukevat oppilaiden koulunkäyntiä ja kokonaiskehitystä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
 • Toiminta on luottamuksellista ja tapahtuu yhteistyössä huoltajien, opettajien ja tarvittaessa oppilaan asioissa mukana olevien muiden tahojen kanssa.
 • Jokaiselle koululle on nimetty koulukuraattori ja koulupsykologi.
   


Kuraattorien ja psykologien yhteystiedot löytyvät tiimin verkkosivuilta.

4.2 Kouluterveydenhuoltopalvelut

 • Oppilashuoltolain mukaiset kouluterveydenhuoltopalvelut järjestää Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi terveydenhoitolain (1326 /2010) ja neuvontatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuoltoa koskevan asetuksen (338/2011) mukaisesti.
 • Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen.
 • Kouluterveyteen kuuluu oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä oppilaan erityisen tuen tai tutkimuksen tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa.
 • Koko ikäluokan kattavat terveystarkastukset muodostavat toiminnan rungon ja mahdollistavat jokaisen oppilaan ja hänen perheensä tapaamisen.
 • Kouluterveydenhuoltoa toteuttavat kouluterveydenhoitajat ja – lääkärit. Palveluja järjestettäessä on toimittava yhteistyössä alaikäisen opiskelijan vanhempien ja huoltajien sekä muun oppilashuollon ja opetushenkilöstön sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa.

Lisätietoa kouluterveydenhuollosta ja yhteystiedot.

5. Oppilashuoltoa ohjaavat lait ja suunnitelmat

Muuta asiaan liittyvää materiaalia:

 • THL:n oppilashuoltomateriaalit (tulossa)

Kuvio 4. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toteuttaminen Mikkelissä