Palvelut

Maisematyölupa ja puiden kaataminen

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (Maankäyttö- ja rakennuslaki § 128):

  1. asemakaava-alueella;
  2. ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään;
  3. yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, lukuun ottamatta puiden kaatamista yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetulla alueella. Yleiskaavoissa, jotka ovat tulleet voimaan ennen 1.5.2017, tulee hakea maisematyölupa myös maa- ja metsävaltaiseksi osoitetuilla alueilla, jos ko. kaavassa on määräys maisematyöluvasta.
  4. alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle rakennuskielto on yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten määrätty.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Tontilta tai rakennuspaikalta voi puita kaataa ilman lupaa, mikäli rakennusvalvonnan toimintaohjeen mukaisesti kaatamisen edellytykset täyttyvät. Myös alle yhdeksän senttimetrin runkomittaiset puut saa raivata tontin haltijan toimesta. Vaurioituneen ja ympäristölleen vaarallisen puun voi kaataa ilman lupaa. Puun vaarallisuus on tarvittaessa pystyttävä todistamaan jälkeenpäin. Rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa istuttamaan vaarallisena kaadetun puun tilalle uuden vastaavan puun.

Tarkemmat toimintatapaohjeet puiden kaatamiseen.

Ohjeita hakemiseen

Kun maisematyöllä on vaikutusta maisemaan, asia käsitellään maisematyölupana.

Hakemus tehdään Lupapiste-palvelussa sähköisesti. Hakijaksi kirjataan aina kiinteistön haltijat. Hakemuksen tekijä voi olla esimerkiksi suunnittelija, jolloin hakijat antavat suunnittelijalle valtakirjan.

Lisäksi hakemukselle tulee liittää muun muassa seuraavat asiakirjat

  • Asemapiirros, jossa esitetään suoritettava maisematyön toimenpide
  • Selvitys suoritettavista toimenpiteistä
  • Hallintaoikeusselvitys: kuten vuokrasopimus tai lainhuutotodistus 
  • Selvitys naapurien kuulemisesta
  • Perusteluna voi lisäksi esittää istutussuunnitelman korvaavista istutettavista puista.

Ennen puiden kaatamista tulee tontin haltijan varmistua siitä, ettei luontoarvoja tai luonnonsuojelualueilla suojeltujen eläinten elinolosuhteita heikennetä. Lisätietoja antaa Mikkelin seudun ympäristöpalvelut.