0973 Annilanranta kaavakartta KV 12.6.2023 §81

0973 Annilanranta kaavakartta KV 12.6.2023 §81