Päätöksenteko

Päätöksentekomenettelyä kunnassa säätelee pääosin kuntalaki ja hallintolaki. Eri hallinnonaloilla on lisäksi lukuisia omia menettelyä koskevia säännöksiä.

Mikkelin kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää 51-jäseninen valtuusto. Valtuuston valitsevat asukkaat joka neljäs vuosi. Valtuusto päättää Mikkelin asioista ja vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta.

Valtuusto nimittää kaupunginhallituksen, joka vastaa kunnan hallinnon ja taloudenhoidon käytännön sujumisesta. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa ja valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat. Se myös valvoo kaupungin etua ja edustaa kaupunkia.

Valtuusto päättää kunnan hallinnon järjestämisestä johtosäännöillä. Niissä määrätään kaupungin luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaation perusrakenne, tehtävät ja johtamisjärjestelmät. Myös kaupungin maksut ja taksat löytyvät sääntökokoelmasta.

Lautakunnat, johtokunnat ja muut toimielimet

Mikkelin kaupungin lautakunnat ja johtokunnat valvovat ja ohjaavat tehtäväalueensa toimintaa. Ne huolehtivat myös toiminnan, talouden ja organisaation suunnittelusta, kehittämisestä ja seurannasta.

Nuorten ääntä käyttää nuorisovaltuusto, vammaisten puolesta puhuu vammaisneuvosto ja ikäihmisiä edustaa vanhusneuvosto. Koulujen yhteistyöelimiä ovat koulujen neuvottelukunnat.

Kaupungissa toimii lukuisa joukko kotiseutuyhdistyksiä, joista kaupunginosaseurat edustavat lähinnä taajama-alueiden asukkaita ja kylätoimikunnat maaseudun kylien asukkaita. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukkaiden valtuuskunnassa on edustus kaikista seudun kunnista.