Päätöksenteko

Vesiliikelaitoksen toimintasääntö

Mikkelin Vesiliikelaitoksen toimintasääntö

Hyväksytty Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnassa 14.9.2017 § 6
muutos Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunta 16.6.2022 § 35
Voimaantulo 1.7.2022

1 § Soveltamisala

Mikkelin Vesiliikelaitoksen toimintaa ohjataan tämän toimintasäännön ohella Mikkelin kaupungin hallintosäännöllä, johon nähden toimintasääntöä sovelletaan toissijaisesti. Toimintasääntö sisältää täydentävät määräykset Mikkelin Vesilaitoksen organisaatiosta, toiminnan sisällöstä sekä viranhaltijoiden ja toimenhaltijoiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta.

2 § Organisaatio

Vesilaitoksen johtaminen
Mikkelin Vesiliikelaitos toimii yhtenä tulosalueena, jonka liiketoimintaa johtaa liikelaitoksen johtaja (virkanimike vesilaitoksen johtaja). Liikelaitoksen johtaja johtaa ja valvoo tulosyksikköjen toimintaa sekä huolehtii toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Liikelaitoksen johtajan sijaisena toimii verkostopäällikkö.

Mikkelin Vesiliikelaitos jakautuu kolmen yksikköön:

Hallinto
Hallintoyksikön tehtävänä on huolehtia Mikkelin Vesiliikelaitoksen hallintotehtävistä sekä avustaa muita tulosyksikköjä suunnitteluttamisessa ja rakennuttamisessa. Hallintoyksikkö vastaa laitoksen tiedotuksesta ja viestinnästä. Hallintoyksikön päällikkönä toimii liikelaitoksen johtaja.

Hallinnon tukipalvelutehtäviin sisältyvien henkilöstöpalvelu-, taloushallinto-, asiakaspalvelu-, hankintapalvelu- ja toimistopalvelutehtävien järjestämisestä vastaa keskitetysti Mikkelin kaupungin konsernipalvelut.

Käyttö
Käyttöyksikön tehtävänä on huolehtia vedenottamoiden, vedenkäsittelylaitosten, paineenkorotuspumppaamoiden ja vesisäiliöiden sekä jätevedenpuhdistamojen ja jätevesipumppaamoiden käytöstä, kunnossapidosta sekä korjaustöistä. Käyttöyksikkö huolehtii lisäksi vesihuoltolaitoksen käytönvalvonnasta, vedenottamoiden veden laaduntarkkailusta ja mittauksesta, pohjavesitutkimuksista, jäteveden laaduntarkkailusta, vesistötutkimuksista ja puhdistamolietteen käsittelystä. Käyttöyksikön päällikkönä toimii vesihuoltopäällikkö.

Verkosto
Verkostoyksikön tehtävänä on huolehtia vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston käytöstä ja kunnossapidosta sekä korjauksesta. Lisäksi tulosyksikkö huolehtii verkostojen suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta, rakentamisista ja kartoituksesta sekä kiinteistöjen vesimittaroinnista. Liittymispisteet Mikkelin Vesiliikelaitoksen vesihuoltoverkostoihin määrittää verkostopäällikkö tai hänen sijaisensa. Verkostoyksikön päällikkönä toimii verkostopäällikkö.

3 § Vesilaitoksen johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta

Vesilaitoksen johtajan tehtävänä on johtaa vesilaitoksen toimintaa sekä vastata johtokunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä ja päätösten täytäntöönpanosta.

Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty, vesilaitoksen johtaja päättää laitoksen osalta seuraavista asioista:

 1. hankinnoista ja irtaimen omaisuuden myynnistä hankintaohjeen ja johtokunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti
 2. suunnittelu-, urakka-, hankinta-, palvelu-, yhteistyö- ja muista sopimuksista päättäminen, kun niiden arvo on alle 300 000 €/sopimus (alv 0%)
 3. vesilaitoksen hallinnassa olevien kiinteistöjen ja irtaimiston käyttö ja hoito
 4. vesi- ja jätevesimaksujen määrääminen ja maksuunpano
 5. vahingonkorvauksen myöntämisestä, kun kaupunki on korvausvelvollinen ja korvaussumma on alle 30.000 euroa
 6. muut maksut kuin johtokunnan päättämät käyttö- ja perusmaksut, tonttijohtomaksut sekä liittymismaksut
 7. vesilaitoksen henkilöstön valinnat ja henkilöstön sijoittaminen tulosyksiköihin
 8. vesilaitoksen tiedotustoiminnasta
 9. yksiköiden esimiesten virka- ja työmatkoista
 10. laitoksen hallintaan kuuluvien tilojen vuokrauksesta
 11. laskujen hyväksyjistä ja maksumääräysten antajista
 12. helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä laitoksen toimialaan kuuluvissa maksuissa 10 000 euroon saakka
 13. hyväksyy hankkeiden työ- ja vastuuaikaiset vakuudet
 14. muutoksenhakemisesta päättäminen verkostopäällikön päätöksiä koskeviin tuomioistuinten ja muiden viranomaisten päätöksiin.

Vesilaitoksen johtaja voi siirtää kohtien 5 ja 6 mukaan päätettäväkseen kuuluvan asian johtokunnan ratkaistavaksi ennen kuin on itse tehnyt asiassa päätöstä.

4 § Vesihuoltopäällikön ja verkostopäällikön yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta

Vesihuolto- ja verkostopäällikön tehtävänä on:

 1. johtaa, suunnitella ja kehittää yksikön toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa ja vastata yksikölle asetettujen toiminnallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamisesta
 2. tehdä ehdotukset tulosyksikön toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi
 3. vastata yksikön tulos- ja palvelutavoitteiden toteutumisesta ja huolehtia toiminnan ja talouden raportoinnista liikelaitoksen johtajalle
 4. huolehtia tulosyksikön toimialaan kuuluvien suunnittelu-, urakka- ja hankintasopimusten valmistelusta ja vastata työn toteutuksesta
 5. huolehtia, että yksikön vastuulla olevaa kiinteää ja irtainta omaisuutta hoidetaan huolellisesti ja käytetään tarkoituksenmukaisesti
 6. vastata yksikön henkilöstön työsuojelusta, koulutuksesta ja muusta työympäristön kehittämisestä
 7. huolehtia häiriötilannevalmiudesta ja yhteistyöstä yksikön ja sidosryhmien välillä.

Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty, vesihuoltopäällikkö ja verkostopäällikkö päättävät yksikköjensä osalta johtokunnan tai liikelaitoksen johtajan hyväksymien yleisten perusteiden ja hankintaohjeen mukaisesti:

 • suunnittelusopimukset enintään 25.000 euroa
 • urakkasopimukset enintään 50.000 euroa
 • hankintasopimukset enintään 50.000 euroa.
 • tulosyksikön toimialaan liittyvien talousarviossa esitettyjen suunnitelmien hyväksymisestä, kun hankkeen kustannusarvio on enintään 25.000 euroa.

Verkostopäällikkö allekirjoittaa vesilaitoksen liittymissopimukset, käyttösopimukset ja teollisuusvesisopimukset.

5 § Toimivallan edelleen siirtäminen

Johtokunta voi päätöksellään siirtää alaiselleen viranhaltijalle tässä toimintasäännössä annettua päätösvaltaa toiselle viranhaltijalle. Päätösvallan siirtämistä koskevista päätöksistä on pidettävä ajan tasalla olevaa rekisteriä, josta ilmenevät päätösvaltaa koskevat asiat ja viranhaltijat, joille päätösvaltaa on siirretty.

Liikelaitoksen johtaja voi omalta osaltaan siirtää niitä tehtäviä ja sitä päätösvaltaa, joka hänelle kuuluu tämän toimintasäännön mukaan, alaisilleen (viranhaltijalle). Kaikista hankinnoista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

6 § Henkilöstövalinnat

Liikelaitoksen johtajan valitsee kaupunginhallitus.
Liikelaitoksen johtaja valitsee yksiköiden päälliköt.
Yksikön päällikkö valitsee yksikkönsä henkilöstön liikelaitoksen johtajaa kuultuaan.

7 § Nimenkirjoitusoikeus

Johtokunnan päätöksiin perustuvat sopimukset, sitoumukset ja kirjelmät allekirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja tai esittelijä ja varmentaa valmistelija tai pöytäkirjanpitäjä tai, jollei johtokunta ole toisin valtuuttanut. Vesilaitoksen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi todistaa oikeaksi vesilaitoksen johtaja.

Kukin viranhaltija allekirjoittaa oman päätösvaltansa nojalla tehdyt päätökset ja niihin liittyvät sopimukset ja sitoumukset.

Vesilaitoksen toimen alaan kuuluvat lupa-, avustus- ja muut hakemukset, joissa hakijana on Mikkelin kaupunki, allekirjoittaa vesilaitoksen johtaja. Varsinaisten allekirjoittajien ollessa estyneitä vastaavat allekirjoitusoikeudet ovat heidän sijaisillaan.