Päätöksenteko

Sidonnaisuusilmoitukset

Linkki: sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu.

Sidonnaisuusilmoituksen tekeminen koskee seuraavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita
– valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
– kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
– kaupunkikehityslautakunnan jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
– lupa- ja valvontajaoston jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
– konserni- ja elinvoimajaoston jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
– lautakuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja esittelijä

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 85 §:n mukaan tarkastuslautakunta on kaupungin sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Tarkastuslautakunta huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Lisätietoja

Topi Heinänen
kaupunginlakimies
topi.heinanen@mikkeli.fi
044 794 2030