Päätöksenteko

Sidonnaisuusilmoitukset

Linkki: sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu.

Sidonnaisuusilmoituksen tekeminen koskee seuraavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita
– valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
– kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
– kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
– lupa- ja valvontajaoston jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
– muiden lautakuntien puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat ja esittelijät

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 85 §:n mukaan tarkastuslautakunta on kaupungin sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Tarkastuslautakunta  huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Lisätietoja

Annaliisa Leinonen
kaupunginlakimies
annaliisa.leinonen@mikkeli.fi
044 794 2030