Päätöksenteko

Vanhusneuvoston toimintasääntö

Mikkelin kaupungin vanhusneuvoston toimintasääntö

Hyväksytty: kaupunginhallitus 19.6.2017 § 7

1 §
Mikkelin kaupungin vanhusneuvosto on Mikkelin kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläis-, vanhustyö- ja veteraanijärjestöjen yhteistyöelin.

2 §
Mikkelin kaupungin vanhusneuvoston tarkoituksena on:

  • Parantaa ikäihmisten mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa.
  • Edistää ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.
  • Seurata ikäihmisten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi.
  • Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.
  • Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut neuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen sille antamat tehtävät.

3 §
Vanhusneuvostoon kuuluu yhdeksän (9) neljäksi (4) vuodeksi valittua varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kaupunginhallitus nimeää kaupun­gissa toimivien eläkeläis-, vanhustyö- ja veteraanijärjestöjen esityksestä yhdeksän (9) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta ja kaupunkiympäristölautakunta kutsuvat vanhusneuvostosta yhden (1) edustajan kuhunkin toimielimeen ja edustajalle henkilökohtaisen varajäsenen. Vanhusneuvoston edustajilla on hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa sekä kaupunkiympäristölautakunnassa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kaupunginhallitus nimeää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjoh­tajaksi.

4 §
Vanhusneuvoston sihteerin nimeää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta .

5 §
Vanhusneuvosto on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on läsnä.