Uusia tuloksia Likolammen ja Hanhilammen sedimenttien kemiallisesta tilasta

Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Mikkelin kaupunki ovat tehneet Likolammella ja Hanhilammella tutkimuksia, joiden tarkoituksena on selvittää lampien pohjasedimentin kemiallista koostumusta ja arvioida mahdollisesti pilaantuneen sedimentin aiheuttamaa riskiä Hanhikankaan pohjavesialueen pohjaveden laadulle.

Hanhikankaan pohjavesialue on vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue ja siellä sijaitsee Mikkelin vesilaitoksen Hanhikankaan vedenottamo. Hanhikankaan pohjavesialue on luokiteltu riskialueeksi sekä kemiallisen että määrällisen tilan osalta.

Kenttätutkimukset, jotka sisälsivät sedimenttinäytteenottoa ja geofysikaalisia mittauksia (maatutkaluotaus, ominaisvastusluotaus ja GEM2-mittaukset) tehtiin helmi-maaliskuussa 2019. Sedimenttinäytteenotto tehtiin molempien lampien syvänteistä yhdestä näytteenottopisteestä, mutta geofysikaaliset mittaukset vain Likolammella.

Molempien lampien syvänteiden pohjasedimenteistä todettiin laboratorioanalyyseissa kohonneita pitoisuuksia kadmiumin, elohopean, sinkin ja öljyhiilivetyjen osalta. Likolammen pohjasedimentissä todettiin lisäksi kohonneita pitoisuuksia kromia, kuparia, lyijyä ja nikkeliä. Korkeimmat konsentraatiot haitta-aineita todettiin sedimentin pintaosasta, mikä viittaa lampiin mahdollisesti ulkopuolelta tulevaan haitta-ainekuormitukseen. RAINMAN-projektissa jatketaan pohjasedimentin aiheuttaman pohjavesiriskin arviointia, alueen hulevesien valuma-alueiden kartoitusta sekä hulevesien kemiallisen laadun tutkimista. Jatkossa myös pohjasedimenteissä todetut haitta-aineet sisällytetään hulevesinäytteiden analyyseihin.

Likolammen osalta selvitettiin myös lammen ja Hanhikankaan pohjavesialueen välistä vuorovaikutusta. Mahdolliset pohjaveden purkautumispaikat sijaitsevat lammen länsi-luoteisosassa. Purkautuvan pohjaveden määrää ei ollut mahdollista arvioida nyt tehdyillä tutkimuksilla. Pohjaveden imeytymistä Likolammesta Hanhikankaan pohjavesimuodostumaan simuloidaan RAINMAN-projektin yhteydessä päivitettävällä pohjaveden virtausmallilla.

Tutkimuksista laadittu suomenkielinen raportti on ladattavissa  osoitteessa http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/74_2019.pdf.

GTK ja Mikkelin kaupunki tekivät Likolammen ja Hanhilammen tutkimukset osana RAINMAN-projektia, joka saa rahoitusta Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelmasta. Projektissa kehitetään ja toteutetaan ratkaisuja, joiden päämääränä on turvata pinta- ja pohjavesien hyvä tila muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. Projekti jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka.