Professuurirahoituksen päätöksenteossa, täytäntöönpanossa ja seurannassa merkittäviä puutteita – rahoituksen taustalla kaupungin tavoite vesiosaamisen kehittämisestä Mikkelissä

Mikkelin kaupungin logo.

Tilintarkastusyhtiö KPMG luovutti tänään 14.12.2020 Mikkelin kaupunginhallitukselle sisäisen tarkastuksen erityisselvityksen professuurirahoituksesta. Selvityksen tavoitteena oli arvioida professori Mika Sillanpään kanssa solmitun professuurirahoitusjärjestelyn lain- ja asianmukaisuutta.

Professuurihankkeen taustaa

Mikkelin kaupunki on panostanut vuodesta 2002 tutkimus- ja korkeakouluhankkeisiin, joilla on nostettu kaupungin profiilia yliopistokeskuskaupunkina. Hankkeita on pidetty kaupungille strategisesti merkittävinä. Rahoituksen järjestämistapa on vaihtunut useasti vuosien saatossa.

Syksyllä nousi julkisuuteen järjestely, jossa kaupunki rahoitti Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kautta professori Sillanpään projektia. Kaupunginjohtaja tilasi hankkeesta 26.9.2020 sisäisen tarkastuksen, koska julkisuudessa esitettiin epäilyjä, että professori Mika Sillanpään työpanos ei vastaisi hänen saamaansa kuukausittaista korvausta.

Raportin keskeiset johtopäätökset:

  • Professuurihankkeen päätöksenteko, täytäntöönpano, seuranta ja valvonta on ollut puutteellista.
  • Hankkeen toteuttamistavasta ei ole sovittu yksityiskohtaisesti ja dokumentoidusti Mikkelin kaupungin ja kehitysyhtiön välillä.
  • Rahoitusta ei ole katsottu Mikkelin kaupungin hankkeeksi eikä sille ole kaupungin puolelta määritelty omistajaa, projektipäällikköä tai ohjausryhmää, eikä sille ole asetettu kirjallisia tavoitteita tai seurantaa.
  • Mikkelin kehitysyhtiö Miksei on sisäisesti käsitellyt professuurihanketta läpilaskutuseränä, ei omana hankkeenaan.
  • Mika Sillanpään professuurihankkeen kaupungille ja seudulle tuottamaa hyötyä suhteessa maksettuun ei ole luotettavasti ja läpinäkyvästi arvioitavissa, koska selkeitä tavoitteita ei ole määritelty ja tehtävät on kuvattu ainoastaan ylätasolla.
  • Professuurihankkeen tavoitteena oli tuoda uskottavuutta aluetta hyödyntäviin rahoitus- ja hankehakemuksiin sekä EcoSairilan konseptiin ja sen markkinointiin yrityksille. Raportin johtopäätösten perusteella näin on toimittu, mutta saatua hyötyä ja lisäarvoa ei ole mahdollista arvioida luotettavasti ja läpinäkyvästi.

Kaupunginjohtaja: Hankkeita on seurattava ja raportoitava huolellisesti

”Tämä on tärkeä muistutus kaupungille hankkeiden huolellisen seurannan ja valvonnan merkityksestä. Hankkeella on kuitenkin ollut sitä perustettaessa kaupungille strateginen tavoite, ja sillä on ollut laaja tuki, mutta tämän jälkeenkin kaupunkilaisten on voitava luottaa siihen, että yhteisiä varoja käytetään vastuullisesti,” kaupunginjohtaja Timo Halonen kommentoi.

Seurantaa ja dokumentointia ovat vaikeuttaneet myös vastuuhenkilöiden vaihtuminen.

”Ajan myötä professuurirahoituksen alkuperäinen tarkoitus on hämärtynyt ja vastuuhenkilöiden vaihtuessa vallitseva käytäntö on jäänyt voimaan. Näin ollen myös kaupungin hankkeesta saama hyöty ja tulokset ovat jääneet asianmukaisesti todentamatta, vaikka tietoisuus hankkeesta ja sen yleisistä tavoitteista on ollut esillä eri foorumeilla. Kaupungissa tehtyjen selvitysten perusteella vastaavia kaupungin omia hankkeita tai järjestelyjä ei ole toteutettu.”

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle tilapäisen valiokunnan asettamista

Kaupunginhallitus otti kokouksessaan 14.12.2020 vastaan sisäisen tarkastuksen erityisselvityksen.  Hallituksen jäsenten ja varajäsenten jääviyksien vuoksi hallitus itse ei voi päättää asiasta, vaan esittää valtuustolle tilapäisen valiokunnan perustamista. Valiokunnan tarkoituksena on jatkaa erityisselvityksen käsittelyä, jotta asia voidaan käsitellä kaupungin hallinnossa oikeassa järjestyksessä ja lainmukaisesti.