Kaupungin tilinpäätös nousi 9,45 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi

Kaupungintalon etuovi.

Positiivisesta tuloksesta huolimatta vuosi 2020 oli Mikkelin kaupungille haasteellinen. Koronapandemia vaikeutti muun muassa talouden ennakointia ja ennustettavuutta.

Kaupungin toimintoihin pandemia toi merkittäviä muutoksia. Mittava etätöihin siirtyminen, koulujen ajoittainen etäopetus ja palvelutuotannon supistukset haastoivat kaupungin ja kaikkien toimijoiden toimintatapoja ennennäkemättömällä tavalla. Asioissa myös onnistuttiin. Alueella rakennetut koronavuoden toimintamallit ovat saaneet positiivista näkyvyyttä myös valtakunnallisesti.

Ylijäämäisen tilinpäätöksen taustalla koronatuet

Kaupungin taloudellinen tulos vahvistui merkittävästi edellisen vuoden 18,1 miljoonan euron alijäämäisestä tuloksesta 9,45 miljoonan euron ylijäämään. Alkuperäinen talousarvio laadittiin 3 miljoonaa alijäämäiseksi. Positiiviseen tulokseen vaikuttivat ennen kaikkea valtiolta saadut merkittävät koronatuet, jotka ylittivät koronan aiheuttamaksi arvioidut negatiiviset talousvaikutukset noin 7 miljoonalla eurolla. Mikkelin kaupunki sai valtion koronatukia yhteensä noin 17,56 miljoonaa euroa. Tuet näkyvät kaupungin valtionosuus- ja verotuloissa. Lisäksi Mikkelin kaupungille myönnettiin 2,3 miljoonaa euroa harkinnanvaraista valtionosuutta. 

Vuoden 2020 aikana valmisteltiin kolmas valtuustokauden aikana tehty sopeutusohjelma eli talous- ja tulevaisuusohjelma (TATU). Talouden tasapainottamista on jatkettu sopeutusohjelmien viitoittamalla tiellä tavoiteorganisaatiota toteuttaminen. Henkilöstökuluissa onkin jo saatu aikaan merkittäviä säästöjä, kun henkilöstökulujen 5,5 miljoonan talousarvioalituksesta noin 3 miljoonaa euroa arvioidaan saadun edellä mainittujen toimenpiteiden toteuttamisen tuloksena. Myös palveluverkkoon on tehty linjattuja muutoksia, vaikka mitään palveluita ei ole kokonaan lakkautettu.

Taseessa on vuoden 2020 ylijäämäisen tuloksen jälkeen kertyneitä alijäämiä 32,74 miljoonaa euroa. Tasapainotusohjelmien yhteenlaskettu vaikutus vuosien 2019 ja 2020 käyttötalouteen on noin 20,5 miljoonaa euroa, vuosien 2021–2024 käyttötalouden säästötavoitteet ovat yhteensä 12,6 miljoonaa euroa.

Tasapainotustoimenpiteitä jatkettava positiivisesta tuloksesta huolimatta

Kaupungin on katettava taseeseen jääneet alijäämät vuoden 2023 loppuun mennessä. Ilman koronaepidemian vaikutuksia ja harkinnanvaraista valtionosuutta vuoden 2020 tulos olisi ollut nollan tuntumassa, ja vuodelle 2021 luvatut koronatuet ovat jo huomattavasti maltillisemmalla tasolla.

Vuoden 2021 talousarvio ja 2022 taloussuunnitelma ovat alijäämäisiä, ja koronaepidemian jatkuminen lisää vuoden 2021 toiminnan ja talouden epävarmuutta sekä heikentää ennustettavuutta. Vuoden 2020 positiivisen tuloksen voidaan todeta olleen vain hetkellinen erityisolosuhteiden aikaansaama poikkeama muutoin hyvin haastavassa taloustilanteessa, minkä vuoksi talouden tasapainottamiseen sitoutuminen on edelleen tärkeää. Tasapainotusohjelmien tavoitteena on saada kaupungin käyttötalous kestävälle pohjalle siten, että tulojen ja menojen välinen epäsuhta korjaantuu. Taseeseen kertyneiden alijäämien kattamiseksi kaupunki valmistelee energiaomistusjärjestelyitä.

Elinvoimaan panostetaan – onnistumiset luovat pohjaa tulevalle kehittämiselle

Kokonaisuutena Mikkeli on selvinnyt viime vuodesta hyvin ja kaupunki on saanut korona-ajan toiminnoistaan myös positiivista palautetta. Esimerkiksi koulujen etäopetuksen aikaan toteutettu ruokakassien jakelu, ylioppilaskirjoitusten mahdollistaminen myös karanteeniin asetetuille lukiolaisille, alueen pienyrittäjille suunnatun koronatuen esimerkillinen jakoprosessi yhteistyössä kehitysyhtiö Miksein kanssa sekä Essoten tehokas työ koronan leviämisen estämiseksi on noteerattu myös valtakunnallisesti.

Kaupungin elinvoiman eteen on tehty työtä ja alueen yrittäjien ja kaupungin välistä vuoropuhelua tiivistetty. Haasteista huolimatta kaupungin uusi jätevedenpuhdistamo otetaan käyttöön 2021. Tämä nostaa pitkään työstetyn EcoSairila-kehittämisalustan seuraavalle tasolle. Oma onnistumisensa on Mikkelin ja valtion välisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen solmiminen, jonka piiriin pääsemisellä Mikkelin vesiosaamisella oli ratkaiseva merkitys. Kielteinen varastokirjastopäätös on pakottanut kaupungin katsomaan eteenpäin ja vuoden 2020 puolella onkin käynnistetty Memory Campus -kehittämisalustan uudelleensuuntaaminen muun muassa Memory Lab -konseptia kehittämällä. Koko maakunnan elinvoimaisuuden positiivisesta kehityksestä viestivät esimerkiksi viimeistä sinettiä vaille oleva Saimaa Geoparkin Unesco-status sekä Mikkelin pohjoisen puolen valtatien (VT5) merkittävän osan valmistuminen.

Elinvoiman eteen tehtävä työ näkyy myös kaupunkikuvassa, jossa tällä hetkellä on nostureita pystyssä enemmän kuin aikoihin. Erityisesti siilokorttelin ja sairaalan rakennustyömaat näkyvät, mutta myös muuta rakentamista on ympäri kaupunkia. Vähitellen katseet kääntyvät muun muassa vanhan vedenpuhdistamon alueen kehittämiseen.

Edellä mainitut kehityskohteet ovat myös keskeisiä koronan jälkeiseen elpymiseen liittyviä osa-alueita ja mahdollisuuksia. Lisäksi monipaikkaisuuden lisääntyminen antaa alueelle mielenkiintoisia kehitysnäkymiä. Esimerkiksi alueen matkailu selvisi edellisestä kesästä paremmin kuin muu Suomi ja uusista matkailuinvestoinneista alueelle on jo uutisoitu.

Alueen korkeakouluyhteistyö ja korkeakoulutoimintojen kehittäminen on saanut vauhtia maakunnallisen korkeakoulufoorumin perustamisen myötä. Tässä yhteydessä keskeistä on verkostoituminen sekä kansallisesti että kansainvälisesti yhdessä digitalisaation hyödyntämisen kanssa. Tavoitteena voisi olla Mikkelin virtuaalinen yliopisto, jolla olisi myös fyysistä toimintaa yliopistokaupunki Mikkelissä.

Jatkossa alueen elinvoiman edistäminen on kuntien tärkein tehtävä, näin myös Mikkelissä. Osana tätä kehitystä kaupunki on uudistamassa omaa elinvoimatyötään. Kyse on laajasta ja toisiinsa kietoutuvien osa-alueiden kokonaisuudesta, joka osaltaan haastaa meitä yhteistyöhön ja luottamuksen rakentamiseen jokaisella tasolla. Poliittiset ratkaisut asiasta pyritään tekemään keväällä 2021.

***

– Päättyvä valtuustokausi on ollut osin haastava, mutta kuten edellä olevasta voi todeta, olemme saaneet aikaan paljon hyvääkin ja myös tulevaisuudessa on annettava tilaa unelmille ja tavoitteille, kaupunginjohtaja Timo Halonen kommentoi nyt hyväksyttävää tilinpäätöstä sekä pian päättyvää valtuustokautta.

Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan maanantaina 29.3.2021. Linkki kokousaineistoihin.

Yhteenveto Mikkelin kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöslaskelmista (pdf-tiedosto)