Hanhikankaan suojelusuunnitelmaa päivitettiin yhteisessä työpajassa

Silta, taustalla vesistöä.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on mukana EU-rahoitteisessa ja GTK-vetoisessa Rainman -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on päivittää Mikkelin Hanhikankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ilmastonmuutoksen ja rantaimeytymisen aiheuttamat riskit huomioiden.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut ja GTK järjestivät 12.5.2021 päivän kestävän työpajan Hanhikankaan suojelusuunnitelman päivitystyöhön liittyen. Työpajan tarkoituksena oli osallistaa ja käydä suojelusuunnitelman päivitykseen liittyvää vuoropuhelua niiden toimijoiden kanssa, joiden tehtävänä on joko suoraan suojella pohjavesialuetta tai jotka voivat omalla toiminnallaan edistää pohjavesialueen suojelua.  

Työpajassa oli kolme aihetta: pohjavesi ja ilmastonmuutos, hulevesien hallinta ja onnettomuuden ehkäisy. Jokaisessa aiheessa oli oma alustuksensa ja ryhmätyötehtäviä.

Päivän aikana GTK esitteli Hanhikankaan pohjavesialueelle laatimansa ilmastonmuutoksen huomioivan pohjavesivirtausmallin ja haavoittuvuusanalyysin (DRASTIC-analyysi). Lisäksi GTK esitteli millaisia muutoksia ilmastonmuutos aiheuttaa lämpötilaan ja sademääriin ajanjaksoilla 2021 – 2050 ja 2071 – 2100.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut esitteli Hanhilammen valuma-alueen vesistöjen ja Hanhikankaan pohjavesialueen pohjaveden muutoksia ja nykytilaa näytteenottojen valossa sekä Hanhilammen valuma-alueelle tehdyn onnettomuusriskitarkastelun. Suomen ympäristökeskus (SYKE) esitteli, Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden tilaaman, Emolanjoen valuma-alueelle laatimansa virtaama-, kuormitus- ja onnettomuustilannemallit ja niiden tulokset.

Jokaiseen työpajan aiheeseen osallistui noin 30 eri alan ammattilaista. Edustettuina olivat Mikkelin kaupungilta maankäyttö ja kaupunkirakenne,  infra ja aluepalvelut, rakennusvalvonta, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri, Mikkelin vesilaitos, Miksei Oy, Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Etelä-Savon pelastuslaitos. Saatuja tuloksia käytetään suojelusuunnitelman päivittämiseen. Työpajaa veti Ramboll Finland Oy.

Lisätietoja
Juha Rautio
tutkija, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut
Rainman-hanke
044 794 3214
juha.rautio@mikkeli.fi