Katsaus päättyvään valtuustokauteen – kaupunginvaltuusto käsittelee viimeisessä kokouksessaan strategian toteutumista

valtuusto

Vuonna 2017 valittu kaupunginvaltuusto kokoontuu viimeiseen kokoukseensa maanantaina 7.6.2021. Kokouksen puheenjohtajana toimii Seija Kuikka (kesk.) Kokous on Kuikalle tässä roolissa viimeinen, sillä hän ei ole ehdolla meneillään olevissa kuntavaaleissa.

Kokouksessaan kaupunginvaltuusto käsittelee muun muassa strategisia ohjelmia, jotka ovat ohjanneet kaupungin toimintaa valtuustokauden aikana. Vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta strategia on konkretisoitunut päättyvällä valtuustokaudella muun muassa investointeina sekä panostuksina hyvinvointiin. 

Investoinnit elinvoiman ja hyvinvoinnin rakentajina
Merkittävä investointikokonaisuus, uusi jäteveden puhdistamo on valmistunut ja se on otettu käyttöön.  Käyttöönoton myötä jäteveden puhdistuksen laadulliset tulokset paranevat, jolla on positiivinen merkitys alapuoleiselle vesialueelle.

Valtuustokauden aikana kaupunki on toteuttanut lukuisia kaupunkilaisten hyvinvointia lisääviä investointeja. Näitä investointeja ovat muun muassa uudet päiväkodit, Anttolan uusi koulu ja liikuntahalli, Naisvuoren uimahallin remontti, raviradan remontti, osakkuus Saimaa Stadiumissa, uusi jalkapallohalli sekä Urpolan tekojää. Lisäksi iso kouluhanke Eteläinen aluekoulu on saatettu liikkeelle. Aluetaajamissa on tehty lähiympäristön kohentamista muun muassa aluejohtokuntien toimesta.

Panostuksia hyvinvointiin ja osallisuuteen
Valtuustokauden aikana kaupunki toteutti maksuttomia liikuntavuoroja sekä lapsille että ikäihmisille. Lisäksi Kalevankankaalle avattiin eri pituisia monitoimireittejä kaikkien kaupunkilaisten kuljettavaksi. Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjelmaa on valmisteltu ja sen valmistelussa on käytetty osallistuvia menetelmiä.

Valtuustokauden aikana kaupunki mahdollisti kaksi suurta hyvinvointi- ja osallisuushanketta: ”Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä” ja ”Meijän Mikkeli”. Näiden hankkeiden toimintaan on osallistunut suuri joukko mikkeliläisiä.

Valtuustokauden aikana toteutettu Ehkäisevän päihdetyön Selvästi paras -toiminta kaiken ikäisille oli menestys ja sai huomiota myös kansallisella tasolla.

"Valtuustolle esitelty yhteenveto hyvinvoinnin tilasta osoittaa kuitenkin huolestuttavan suunnan yksinäisyyden tunteen, päihteiden ja huumeiden käytöstä, jonka vuoksi tarvitaan uudenlaisia ennaltaehkäisyn, tuen ja puuttumisen malleja ja keinoja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen", toteaa valtuuston puheenjohtaja Seija Kuikka.

Lisäksi kaupunki päivitti Esteettömyyssuunnitelman, jonka kautta kaupunki on etenemässä kohti esteetöntä ympäristöä ja palveluita. Suunnitelmassa huomioidaan uutena näkökulmana aistiesteettömyys.

Kaupunki on pyrkinyt valtuustokauden aikana lisäämään ihmisten osallistamista oman alueensa kehittämiseen. Tästä esimerkkinä uusi lähidemokratiamalli, joka on vahvistettu valtuustossa ja sen mukaisesti kaupunki lisää kaupunkilaisten osallistamista alueensa hyvinvoinnin ja elinvoiman tuottamiseen.

Koululaisille on mahdollistettu maksuton joukkoliikenne osana palveluiden saavutettavuuden varmistamista ja joukkoliikennekasvatusta.

Kulttuuripalveluiden, orkesterin, kansalaisopiston ja museoiden kävijämäärät lisääntyivät valtuustokauden aikana. Taidemuseon kävijämääriä vauhditti siirtyminen terveellisiin tiloihin Akseliin. Mikkelissä on panostettu kulttuuri- ja tapahtumatoimintaan. Siitä yhtenä esimerkkinä on Kulttuurin unelmavuosi 2022 -hanke, joka käynnistyi keväällä 2021.

Matkailu myötävireessä
Matkailussa koronan vaikutukset ovat näkyneet selvästi, mutta alueena Mikkelin seutu on selvinnyt jopa erinomaisesti verrattuna muuhun Suomeen. Lisääntynyt kiinnostus Järvi-Suomeen näkyy myös Mikkelissä useina juuri käynnistyneinä matkailuinvestointeina ja investointisuunnitelmina. Ajankohtainen erityinen onnistuminen on pitkään työn alla ollut Sodan ja rauhan keskus Muistin avautuminen. 

Luontomatkailua on edistetty erityisesti osallistumalla Saimaa Unesco Global Geopark hankkeeseen. Kaupungin alueella olevat kohteet on viitoitettu ja kohdekohtainen tausta-aineisto on saatavilla. Yritykset ovat hakeneet yrityskumppanuutta ja Geopark-logon hyödyntämistä omassa yritystoiminnassa kasvavissa määrin. Urpolan Luontokeskukseen on luotu alueen Visitor Center, josta Geoparkin sisältöön ja matkailulliseen tarjontaan pääsee koordinoidusti sisälle.

Kehittämisalustat elinvoiman kasvattajina
EcoSairila -kehittämisalustan suunnitelmallinen kehittäminen nykytilaan matkalla olleista haasteista huolimatta voidaan katsoa yhdeksi valtuustokauden suurimmista onnistumisista. Pitkäjänteisen työn tuloksena EcoSairilassa on nyt kaikki ne elementit, joiden avulla muualla maailmassa on onnistuttu luomaan uutta liiketoimintaa, uusia työpaikkoja ja elinvoimaa.  Lisäksi valtion kanssa solmittu ekosysteemisopimus tunnustaa kiistattomasti Mikkelissä olevan vesiosaamisen ja osaltaan se tukee erinomaisesti tulevaa kehittämistyötä sekä nostaa Mikkelin tunnettuutta.

Muiden toimintojen ohella EcoSairilassa on käynnistynyt myös yhteishanke Kieppi, joka yhtenäisenä prosessina hyödyntää entistä varmemmin kiertoon tuotavien pienerien eri lajikkeet, aina uusiokäytöstä lämmön tuotantoon.  Osana EcoSairila -hanketta jätevedenpuhdistuslaitokselta syntyvästä lietteestä tuotetaan biokaasua, jonka jälkeen materiaalin muu hyödyntäminen jatkuu muina uusiotuotteina.

Positiivisena voidaan pitää myös muiden kaupungin kehitysalustojen nykytilaa. Mikkelille negatiivisen Varastokirjaston siirtopäätöksen jälkeen Memory campus -kehittämisalusta on löytänyt uuden suunnan muun muassa Memory Lab -konseptin kautta ja tulevaisuuden odotukset ovat suuret. Myös Kalevankankaan alueen kehittämisessä on edistytty lupaavasti.

***

Korona vaikutti alueen elinvoimatyöhön monella eri tavalla. Esimerkiksi kehitysyhtiö Miksein toiminnassa korona on näkynyt lisääntyneinä asiakkuuksina, asiakastyytyväisyyden parantumisena sekä yritysten uudistumiseen kohdentuvien kehityshankkeiden lisääntymisenä, mutta toisaalta epävarmat ajat ovat hillinneet uusien yritysten perustantaa ja yritysten laajenemissuunnitelmien toteutusta.

– On muistettava, että sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät vuoden 2017 alussa Essote-kuntayhtymän alaisuuteen ja integroituivat erikoissairaanhoitoon. Mikkelin kaupungin suora talousohjaus heikkeni ja kun samalla väestö väheni ja verotulojen määrä vähentyi, alijäämää kertyi kaupungin taseeseen huolimatta valtuuston hyväksymistä tasapainottamisohjelmista. Tasapainotusta on edelleen pitkäjänteisesti jatkettava ja kaupungin käyttötalous saatava kestävälle pohjalle siten, että tulojen ja menojen välinen epäsuhta korjaantuu. Taseeseen kertyneiden alijäämien kattamiseksi työn alla ovat energiaomistusjärjestelyt. Taloushaasteesta huolimatta Mikkelin kaupunki on määrätietoisesti strategisilla ohjelmillaan pyrkinyt lisäämään asukkaittensa hyvinvointia ja viihtyisyyttä, ja samalla kärkihankkeittensa kautta valmistanut pohjaa uusille liiketoiminnoille, työpaikoille ja Mikkeliin muuttajille, summaa Mikkelin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seija Kuikka.

Viimeisen kaupunginvaltuuston kokouksen esityslistalla on strategisten ohjelmien seurannan lisäksi muun muassa tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen.

Kuvasta poiketen kokous toteutetaan etäyhteyksin ja sitä voi seurata kaupungin Youtube-kanavan kautta.