Kaupunginhallituksen päätöksiä 7.2.2022

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan muun muassa Itäisen alueen päiväkoti- ja kouluratkaisua. Päätöksessään kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Peitsarin koulu lakkautetaan ja yhdistetään Lähemäen kouluun. Lähemäen koulun kirjastotilat saneerataan koulukäyttöön siten, että terveelliset ja turvalliset saneeratut tilat ovat valmiina koulukäyttöön 1.8.2022 alkaen. Hallitus totesi, että se ei ota kantaa operatiiviseen toimintaan kuten kuntokartoituksiin vaan sen tehtävänä on linjata palveluverkosta.

Lisäksi kaupunginhallitus sopi, että Itäiselle aluekoululle perustetaan erillinen tiedotussivu kaupungin verkkosivuille.

§ Esityslista

§ 31 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja

Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 32 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 33 Kaupunginvaltuuston kokouksen 13.12.2021 täytäntöönpanot

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta esityslistan päätösehdotuksen mukaisesti. Hyväksyttiin.

§ 34 Matkailuselvitys 2022

Kaupunginhallitus päätti, että konsernirakennetta ei matkailutoimintojen osalta nyt muuteta, vaan matkailutoiminnot säilyvät toistaiseksi osana kehitysyhtiön toimintaa.

§ 35 Itäisen alueen päiväkoti- ja kouluratkaisu

Keskustelun aikana Jarno Strengell esitti, että Lähemäen koulun kiinteistölle tehdään kuntotutkimus (joka on laajempi kuin noin 1000 – 2000 euron kuntokartoitus) vuoden 2022 aikana sekä mahdollisille löydetyille ongelmille korjaussuunnitelma, joka toimitetaan lautakuntakäsittelyyn. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Peitsarin koulu lakkautetaan ja yhdistetään 1.8.2022 alkaen Lähemäen kouluun.

Lisäksi esittelijä täydensi esitystä seuraavasti:
Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että Lähemäen koulun kirjastotilat saneerataan koulukäyttöön siten,​ että terveelliset ja turvalliset saneeratut tilat ovat valmiina koulukäyttöön 1.8.2022 alkaen.

§ 36 Asemakaava ja asemakaavan muutos / 6. kaupunginosa (Kirjala), 14. kaupunginosa (Lehmuskylä)) / Karikko

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se hyväksyy asemakaavan ja asemakaavan muutoksen Mikkelin kaupungin 6. kaupunginosan (Kirjala) ja 14. kaupunginosa (Lehmuskylä) / Karikko

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 37 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa (Kalevankangas) / Jokikatu 9

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Mikkelin kaupungin 3. kaupunginosan (Kalevankangas) korttelin 11 osaa ja tonttia 270  koskevan asemakaavan muutosehdotuksen sekä asettaa sen julkisesti nähtäville, sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Riihisaari – Savonlinnan museo, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut sekä Mikkelin kaupunki: Vesilaitos, museotoimi sekä Infra-aluepalvelut, maaomaisuus-, rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.

§ 38 Asemakaavan muutos 9. kaupunginosan (Lähemäki) / Pajakatu

Keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Satu Taavitsaisen kannattamana, että muilta osin kaava hyväksytään, mutta kaava-alueen tontin 5 rakennusoikeudeksi tulee määrätä 680 kerros-m2, jolloin tontin rakennusoikeus vastaa alueen yleistä tehokkuuslukua 0,35. Nyt tontille 5 esitetään tehokkuuslukua 0,59, joka poikkeaa liikaa Pajakadun nykyisten rakennusten rakennusoikeudesta, rakennuskorkeudesta ja yleisilmeestä. Äänestettiin.

Pohjaesitys JAA: 8 ääntä.  Tanja Hartonen, Armi Salo-Oksa, Raimo Heinänen, Petri Pekonen, Pirkko Valtola, Pekka Pöyry, Pirjo Siiskonen, Heli Kauppinen
Strengellin vastaesitys E. 2 ääntä. Satu Taavitsainen, Jarno Strengell
TYHJÄ: 1 ääni.  Eero Aho

Pohjaesitys tuli päätökseksi.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Mikkelin kaupungin 9. kaupunginosan (Lähemäki) korttelia 16 ja osaa korttelia 123 sekä katu-, puisto-, ja suojaviheralueita sekä pysäköintialuetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen sekä asettaa sen julkisesti nähtäville, sekä pyytää viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Riihisaari – Savonlinnan museo, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin seudun ympäristöpalvelutsekä sekä Mikkelin kaupunki: Vesilaitos, museotoimi sekä Infra-aluepalvelut, maaomaisuus-, rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.

§ 39 Asemakaavan ja asemakaavan muutos 60. kaupunginosa (Ristiina) / Pellosniemi

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Mikkelin kaupungin 60. kaupunginosan (Ristiinan) korttelin 323 osaa sekä katu- ja liikennealuetta koskevan asemakaavan muutosluonnoksen sekä asettaa sen julkisesti nähtäville, sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Riihisaari – Savonlinnan museo, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Hönkä Ry sekä Mikkelin kaupunki: Vesilaitos, museotoimi sekä Infra-aluepalvelut, maaomaisuus-, rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.

§ 40 Kaupungin osallisuussuunnitelma 2022-2024

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen kaupungin osallisuussuunnitelman vuosille 2022-2024.

§ 41 Saimaa European Region of Gastronomy 2024 -yhteistyöhanke

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki sitoutuu European Regions of Gastronomy–Saimaa Candidate 2024 -kehitysprosessiin ja hyväksyy ensimmäisen vaiheen valmisteluun esitetyn kuntarahoituksen, yhteensä 10.000 € vuosille 2022-2023. Kustannus maksetaan kustannuspaikalta 1412 (kehittämishankkeet).

§ 42 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain mukaisen selvityksen antaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteinä olevat selvitykset kaupungin, ml. pelastuslaitos, siirtyvästä käytössä olevasta omaisuudesta,​ sopimuksista,​ vastuista ja kunnalta vuokrattavista toimitiloista sekä antaa hyvinvointialueelle arvion voimaanpanolain 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä,​ palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valtuuttaa hallintojohtaja Ari Liikasen pelastusjohtaja Seppo Lokan toimittamaan selvityksiä ja täydennyksiä hyvinvointialueelle,​ viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022 mennessä,​ jos toimitiloissa,​ siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi. Hyvinvointialueelle annettuun selvitykseen tehtävät täydennykset toimitetaan tiedoksi Etelä-​Savon pelastuslautakunnalle ja Mikkelin kaupunginhallitukselle.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 43 Etelä-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2022 investointisuunnitelman muutos

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle edellä kuvatusta pelastusmuodostelman käynnistämisestä johtuen seuraavia muutoksia Etelä-Savon pelastuslaitoksen investointimäärärahoihin:
Investointitulojen lisäys 188 000 euroa.
Investointimenojen lisäys 279 000 euroa.

Edellä esitettyjen investointimäärärahamuutosten myötä Etelä-Savon pelastuslaitoksen investointimenot olisivat 603 000 euroa, ja tulot 248 000 euroa.

Jotta investointimäärärahamuutokset eivät nosta jäsenkuntien maksuosuuksia, kaupunginhallitus edelleen esittää kaupunginvaltuustolle käyttötalousmenojen leikkaamista seuraavasti:

Käyttötaloudesta kustannuspaikkojen 4343, 4400 ja 4530 menomäärärahoja pienennetään kultakin kustannuspaikalta 20 000 euroa.

Käyttötaloudesta kustannuspaikan 4580 menomäärärahaa pienennetään 31 000 euroa.

§ 44 Etelä-Savon pelastuslaitoksen yksikkötilin irtisanominen ja tililuoton päättyminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin konsernitiliratkaisuun liitetty Etelä-Savon pelastuslaitoksen yksikkötili ja tiliin liitetty 500.000,00 euron tililuotto lopetetaan 1.1.2023 alkaen pelastustoimen siirtyessä Etelä-Savon hyvinvointialueelle.

Edelleen kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valtuuttaa talouspalvelut hoitamaan Etelä-Savon pelastuslaitoksen yksikkötilin lopettaminen ja tililuoton irtisanominen OP Yrityspankki Oyj:n kanssa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 45 Henkilöstöjohtajan virkavaalin vahvistaminen

Koska Petri Mattila on esittänyt kaupunginhallituksen edellyttämän lääkärintodistuksen terveydentilastaan, niin henkilöstöjohtajan vaali voidaan vahvistaa. Petri Mattila ottaa viran vastaan 1.3.2022. Lisäksi noudatetaan virantoimituksen aloittamisesta kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Henkilöstöjohtajan tehtäväkohtaiseksi kokonaispalkaksi määritellään 6.500 euroa/kk. Lisäksi samasta ajankohdasta alkaen Mattilalle maksetaan puhelinetu 20 euroa/kk.

§ 46 Konserni- ja elinvoimapalveluiden käyttösuunnitelma 2022

Kaupunginhallitus päätti:

  1. hyväksyä kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden käyttösuunnitelman 2022 liitteen mukaisena,
  2. hyväksyä käyttösuunnitelman mukaiset eri toimivaltuudet,
  3. että laskujen ja muiden tositteiden hyväksyminen konserni- ja elinvoimapalveluissa tapahtuu käyttösuunnitelman mukaisesti,
  4. oikeuttaa talousjohtajan päättämään tarvittaessa muutoksista laskujen hyväksyjiin ja asiatarkastajiin kaikkien hallintokuntien osalta.

§ 47 – 57 Kumppanuussopimukset

Asiat poistettiin listalta.

§ 58 Kaupunginhallituksen avustukset vuodelle 2022

Kaupunginhallitus päätti myöntää Mikkelin eläinsuojeluyhdistys ry:lle 8.500 euron suuruisen toiminta-avustuksen (kp Avustukset). 

§ 59 Valtuustoaloite tonttimarkkinoinnin tehostamiseksi Mikkelin alueella

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään toukokuussa 2022.

§ 60 Valtuustoaloite: Kaupungin ilotulituksista luopuminen

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään toukokuussa 2022.

§ 61 Valtuustoaloite: Viitostien valaistuksen parantaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se merkitsee tiedoksi kaupunkikehityslautakunnan vastauksen valtuutettu Jarno Strengellin valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 62 Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungille järjestöstrategia ja pysyvä yhteistyömalli

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se merkitsee tiedoksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan vastauksen valtuutettu Soile Kuitusen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 63 Valtuustoaloite: Vuoden Järjestö-palkinto

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se merkitsee tiedoksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan vastauksen valtuutettu Mali Soinisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 64 Valtuustoaloite eläkeläisjärjestöjen, hyvinvoinnin- ja osallisuuden sekä kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtajien ja niissä esittelijöinä toimivien virkamiesten tai heidän edustajiensa vuosittainen keskustelutilaisuus

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se merkitsee tiedoksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan vastauksen valtuutettu Marita Hokkasen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 65 Valtuustoaloite peruskoulun ryhmäkokojen pienentämiseksi

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se merkitsee tiedoksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan vastauksen valtuutettu Marita Hokkasen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 66 LISÄPYKÄLÄ Palvelut ja tulevaisuus -ohjelma (PATU-ohjelma)

Konsultti Eero Laesterä antaa PaTu-​ohjelman valmistelutilanteesta.

Päätös: Merkittiin. 

Asian käsittelyä jatketaan kaupunginhallituksen ylimääräisessä kokouksessa 14.2.2022 klo 15.00. Merkittiin, että konsultti Eero Laesterä selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Läsnä myös Kirsi Olkkonen, Sami Järvinen, Liisa Ahonen, Anna Reponen, Jouko Kervinen, Petri Tikkanen, Anu Kokkonen, Mika Pirhonen ja Sirpa Hakkarainen.