Kaupunginhallituksen päätöksiä 7.3.2022

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Kaupunginhallitus, kokous 7.3.2022

§ Esityslista

§ 98 Humanitäärinen apu Ukrainaan

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki myöntää Ukrainaan suunnattavaan humanitääriseen avustamiseen 26 000 euroa. Avustus maksetaan kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahasta, kp 1411.
Avustus toimitetaan rahallisena apuna.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että kaupungilla on tarvittaessa valmius ottaa Ukrainan pakolaisia.

§ 99 Yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen Mikkelin kaupungissa

Keskustelun aikana Jarno Strengell esitti, että seuraavasta päätösesityksen lauseesta poistetaan kolme viimeistä sanaa ”Mikäli on todennäköistä, että säästötavoite ei muutoin toteudu, vaihtoehtona on henkilöstön lomauttaminen ja/tai irtisanominen”. Eli tässä vaiheessa yt- neuvotteluita henkilöstöön kohdistuviin säästöihin pyritään muilla esitetyillä keinoilla kuin irtisanomisilla. Irtisanomisen mainitseminen lisää turhaa levottomuutta henkilöstössä, vaikeuttaa työntekijöiden rekrytointia ja heikentää Mikkelin kaupungin mainetta. Henkilöstöä on vähennetty viimeisen kolmen vuoden aikana 126htv (henkilötyövuotta), alustavissa suunnitelmissa on ollut vähentää 2024 mennessä 70htv ja 2026 mennessä lisää 65htv eli yhteensä ilman irtisanomisia 261htv. Iso osa Mikkelin kaupungin työntekijöistä on lakisääteisissä työtehtävissä, kuten varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Koska kukaan ei kannattanut ehdotusta, joten se raukesi. Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen, joka on sama kuin esitys.

Kaupunginhallitus päätti käynnistää tuotannollisin ja taloudellisin perustein työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukaiset, koko kaupungin henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi vuosina 2022 ja 2023 Mikkelin kaupungissa. Neuvotteluissa käsitellään em. lain 4 §:n 1 momentin kohtien 1-4 mukaisia asioita. Neuvotteluilla tavoitellaan ensi sijassa pysyviä säästöjä ja tarvittaessa niitä tukevia kertaluontoisia säästöjä. Henkilöstömenojen vähentämisessä ensisijaisena tavoitteena on säästöjen saavuttaminen eläke- ja muun poistuman, määräaikaisen henkilöstön vähentämisen, työ- ja työaikajärjestelyjen, toiminnan ja prosessien kehittämisen sekä vapaaehtoisten keinojen avulla. Mikäli on todennäköistä, että säästötavoite ei muutoin toteudu, vaihtoehtona on henkilöstön lomauttaminen ja/tai irtisanominen.

Pysyvien säästöjen osalta tavoitellaan kokonaisuudessaan 7,5 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä käyttötalouteen. Vuoden 2022 osalta tavoite on kuitenkin 3,7 miljoonaa euroa. Lisäksi henkilöstölle suositellaan lomarahojen vaihtamista vapaaksi sekä vapaaehtoisten palkattomien vapaiden hyödyntämistä, joilla tavoitellaan 1 miljoonan euron säästöä talousarviovuodelle 2022. Vuoden 2022 kokonaissäästötavoite on näin ollen 4,7 miljoonaa euroa.

Neuvottelumenettelystä työnantajan edustajana vastaa henkilöstöjohtaja. Henkilöstön vähentämistarve olisi enintään 100 henkilötyövuotta (vuoteen 2024 mennessä). Mikäli neuvottelussa löydettävät ratkaisut edellyttävät erillisten päätösten tekemistä, tehdään ne hallintosäännön toimivaltuuksien mukaisesti.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 100 Sähköenergian kilpailutus 1.1.2023 – 31.12.2024

Kaupunginhallitus hyväksyi kilpailutuksen käynnistämisen liitteenä olevan asiakirjan mukaisena ja oikeuttaa hankintapalvelut tekemään asiakirjoihin mahdollisesti tarvittavia pieniä muutoksia.