Kaupunginhallituksen päätöksiä 14.3.2022

kaupunginhallituksen huone ja nuija

§ Esityslista

§ 104 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 105 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Hyväksyttiin. Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että kaupunkikehityslautakunnassa 22.2.2022 § 27 käsittelystä asiasta (kiinteistöveroprojekti) tuodaan kaupunginhallitukselle esitys tehostamistoimenpiteistä toukokuun 2022 loppuun mennessä. 

§ 106 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.1.2022 täytäntöönpanot

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta esityslistan mukaisesti.

§ 107 Palvelut ja tulevaisuus -ohjelma

Kaupunginhallitus merkitsi Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman valmistelutilanteen tiedoksi ja antaa tarpeelliseksi katsomansa ohjeistukset jatkovalmisteluun.

§ 108 Vuoden 2022 työllisyysohjelma

Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystä ja ohjelman toiseksi viimeiseen kappaleeseen lisätään teksti "Kaupunginjohtaja yhdessä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa laatii erillisen toimenpideohjelman osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. Tämä osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen tulee jatkossa olla kehitysyhtiön yksi ydintehtävä." Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan työllisyysohjelman vuodelle 2022.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 109 Kaupunginhallituksen lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Kaupunginhallitus päätti puoltaa lausunnossaan TYP-johtajien lausumaa hallituksen esityksestä laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta edellyttäen, että kunnille ei tule lisävelvotteita/resurssivaateita.

§ 110 Hankekatselmus 2022

Asia jätettiin pöydälle.

§ 111 Kumppanuussopimus Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston kanssa

Timo Halonen ja Ari Liikanen olivat esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirjo Siiskonen toimi tässä pykälässä myös sihteerinä.

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kumppanuussopimuksen Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiön kanssa vuodelle 2022 ja oikeuttaa hallintojohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että kaikkien kaupunginhallituksen alaisten kumppanuussopimusten jatko tarkastellaan uudelleen vuodelle 2023 myöhemmin Palvelut ja tulevaisuus -ohjelmassa hyväksyttävien linjausten mukaisesti.

§ 112 Kumppanuussopimus Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Mikke ry:n kanssa

Keskustelun aikana Eero Aho esitti Tanja Hartosen ja Satu Taavitsaisen kannattamana, että sopimuksen summaksi määritetään 30.000 euroa.

Äänestettiin.

Kaupunginjohtajan pohjaesitys 4 ääntä: Raimo Heinänen, Jarno Strengell, Pirjo Siiskonen, Heli Kauppinen
Eero Ahon vastaesitys 5 ääntä: Pirkko Valtola, Jouko Kervinen, Eero Aho, Satu Taavitsainen, Tanja Hartonen
TYHJIÄ 2 ääntä: Petri Pekonen, Pekka Pöyry,
Eero Ahon vastaesitys sopimussummasta tuli päätökseksi.

Uusi sopimussumma tarkoittaa sitä, että kumppanuussopimus Mikke ry:n kanssa neuvotellaan uudelleen, jonka jälkeen se tuodaan hallitukselle uudelleen hyväksyttäväksi.

§ 113 Asemakaavan muutos 60. kaupunginosa (Ristiina) / Ristiinan kunnantalo

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti 60. kaupunginosan (Ristiina) korttelin 85 osaa (tontit 1 ja 2) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen,​ asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-​Savon elinkeino-​,​ liikenne-​ ja ympäristökeskus (alueidenkäyttö ja kaavoitus),​ Pohjois-​Savon liikenne-​,​ elinkeino-​ ja ympäristökeskus ELY (liikenne),​ Etelä-​Savon maakuntaliitto,​ Museovirasto,​ Riihisaari-​Savonlinnan museo,​ Etelä-​Savon Energia Oy Suur-​Savon Sähkö Oyj ja teleoperaattorit sekä kaupungin seuraavilta yksiköíltä: Mikkelin kaupungin museot,​ Etelä-​Savon pelastuslaitos,​ Mikkelin vesilaitos,​ Mikkelin seudun ympäristöpalvelut,​ Infra-​aluepalvelut sekä rakennusvalvonta-​ ja jätehuoltopalvelut.

§ 114 Kätkytniemen ranta-asemakaava

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Särkijärven ranta-​asemakaavassa muutoksen,​ asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta,​ Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta,​ Etelä-​Savon pelastuslaitokselta ja Etelä-​Savon elinkeino-​,​ liikenne-​ ja ympäristökeskukselta.

§ 115 Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen päivittäminen

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.

§ 116 Määräalan ostaminen tilasta Annilanharju 491-404-3-1

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki ostaa liitekartasta ilmenevän noin 30 573 m2 suuruisen määräalan tilasta Annilanharju 491-404-3-1 ********* kuolinpesältä 575 000 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevasta kauppakirjaluonnoksesta ilmenevillä ehdoilla. Maankäyttöjohtaja oikeutetaan valmistelemaan ja allekirjoittamaan lopullinen kauppakirja.

Samalla kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää 615 000 euron lisämäärärahan tämän kaupan toteuttamiseen. Lisämäärärahasta 40 000 euroa on tarkoitettu tonttien markkinointiin ja 575 000 euroa maanhankintaan.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 117 Kaupunginhallituksen toimivallan siirto kaupunginjohtajalle nimetä vastuuhenkilöt mahdollisessa työtaistelutilanteessa

Kaupunginhallitus päätti siirtää hallintosäännön 51 §:n ja 45 §:n perusteella kaupunginjohtajalle toimivallan nimetä Mikkelin kaupungin vastuuhenkilöt mahdollisessa työtaistelutilanteessa.

§ 118 Vammaisneuvoston toimintasäännön muutos

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esitetyt muutoksen vammaisneuvoston toimintasääntöön ja totesi, että muutokset tulevat voimaan heti.

§ 119 Esko Torniaisen rahaston säännön päivittäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esitetyt korjausehdotukset Esko Torniaisen rahaston sääntöön.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 120 Ylitys- ja alitusoikeudet vuodelta 2021

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion 2021 menoihin ylitysoikeuden ja tuloihin alitusoikeuden seuraavasti:

* Keskusvaalilautakunnan menojen ylitys 10 025 euroa
* Kaupunginvaltuusto menojen ylitys 33 796 euroa
* Ympäristölautakunnan tulojen alitus 25 956 euroa
* Kasvatus- ja opetuslautakunnan tulojen alitus 583 100 euroa
* Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan tulojen alitus 34 000 euroa
* Valtionosuuksien tulojen alitus 13 000 euroa
* Investoinnit, Otavan Opisto, 4. krs. peruskorjaus +41 000 euroa 
* Investoinnit, Mikaelin kunnostus +24 000 euroa
* Investoinnit, Lentoasema (sis. valtion investointituen) +21 000 euroa
* Investoinnit, Kaihun ja Urpolanjokilaakson kehittäminen +27 000 euroa
* Investoinnit, Padel-kentän pohjat +2 000 euroa
* Investoinnit, Melumittari, menoylitys +1.000 euroa
* Investoinnit, Rantakylän huoltorakennus -113 000 euroa
* Investoinnit, Lentoasema investointitukituotot (siirtyi v. 2022) -270 000 euroa

Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystä niin, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, ettei se hyväksy seuraavia vesiliikelaitoksen liikeylijäämän alitusta ja vesiliikelaitoksen verkosto- ja laitosinvestointimenojen ylitystä:
* Vesiliikelaitoksen liikeylijäämätavoitteen alitus 739 218 euroa
* Investoinnit, Vesiliikelaitoksen verkosto- ja laitosinvestoinnit +894 000 euroa

Täydennetty päätösesitys hyväksyttiin.

§ 121 Uuden varavaltuutetun nimeäminen, Kansallinen Kokoomus

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 122 Valtuustoaloite: Ihastjärven koulusta luonto- ja ympäristökoulu

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään kesäkuussa 2022.

§ 123 Valtuustoaloite: Selvitys Mikkelin kaupungin omistamien kiinteistöjen korjaustarpeesta 1-10 vuoden aikana

Jarno Strengell esitti, että vastausta täydennetään aloitevastauksessa kerrotun Mikkelin kaupungin ylläpitämän kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelman eli PTS käyttötalouspuolen merkittävimmät korjaushankkeet tuodaan kaupunginvaltuuston tiedoksi talousarvion käsittelyn yhteydessä. Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunkikehityslautakunnan vastauksen valtuutettu Jarno Strengellin ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 124 Valtuustoaloite: Mikkelin kouluissa liikutaan tunti päivässä

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan vastauksen valtuutettu Eero Ahon ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 125 Valtuustoaloite Torikokous

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen vastauksen valtuutettu Eero Ahon ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 126 Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin hallituksen, valtuuston ja lautakuntien hybridikokousten mahdollistaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen vastauksen valtuutettu Jenni Oksasen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 127 Valtuustoaloite: Hankintastrategian ja hankintaosaamisen kehittäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen hankintapalveluiden vastauksen valtuutettu Jaana Strandmanin ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.