Kaupunginhallituksen päätöksiä 4.4.2022

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Kaupunginhallitus, kokous 4.4.2022

§ Esityslista

§ 148 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 149 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 150 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja

Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 151 Kaupunginvaltuuston kokouksen 14.2.2022 täytäntöönpanot

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta esityslistan mukaisesti. Hyväksyttiin.

§ 152 Palvelut ja tulevaisuus -prosessin jatkotoimenpiteet

Kaupunginhallitus päätti pitää ylimääräisen talousaiheisen suunnittelukokouksen 23.5.2022 sekä merkitä muut asiassa annetut selvitykset tiedoksi.

§ 153 Asemakaava ja asemakaavan muutos 60. kaupunginosa (Ristiina) / Pellosniemi

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti 60. kaupunginosan (Ristiinan) korttelin 323 osaa sekä katu- ja liikennealuetta ja viheralueita koskevan asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen sekä asettaa sen julkisesti nähtäville, sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Riihisaari – Savonlinnan museo, Mikkelin kaupungin museot, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut, maaomaisuus-, rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä, Teleoperaattorit, Hönkä Ry.

§ 154 Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutos / Kohaniemenmetsä

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutoksen tiloille Kohaniemen yhteismetsä 491-​874-​8-​1 (osa) ja Kohaniemenmetsä 491-​517-​1-​44 (osa) / Kohaniemenmetsä,​ asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta,​ Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta,​ Etelä-​Savon elinkeino-​,​ liikenne-​ ja ympäristökeskukselta ja Etelä-​Savon pelastuslaitokselta.

§ 155 Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta

Kaupunginjohtaja muutti esitystään:

”Lakiehdotuksessa esitetyn varausmaksun, 1 €/ha, summa tulisi olla merkittävästi suurempi, vähintään 100 €/ha.”

”Mikkelin kaupunki, Etelä-Savon maakuntaliiton tavoin esittää, että nykyisen kaivoslain 7 §:ää, jossa määritellään missä malminetsintätyötä ei saa tehdä, muutetaan siten, että sinne lisätään muiden rajoitusalueiden joukkoon kansallispuistot, luonnonsuojelu-, natura-, Unesco Global Geopark -alueet sekä alueen tyypilliset vesialueet. ”

Kaupunginjohtajan muutosesitykset hyväksyttiin.

Merkittiin tiedoksi.

§ 156 Kaupunginhallituksen lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ’

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan luonnoksen kaupungin lausunnoksi.

§ 157 Kaupunginhallituksen lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä 24.01.2022 § 6 tehtyyn valitukseen / Korpijärvi, Ylänne ym. ja Otavan rantaosayleiskaavojen muutos / Pekkala ja Simpukkaranta

Kaupunginhallitus päätti antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle esityslistan liitteenä olevan lausunnon Mikkelin kaupunginvaltuuston päätöksestä 24.01.2022 § 6 tehdyn valituksen johdosta.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 158 Julkisuuslain mukainen tietopyyntö konserniohjauksen sisäisen tarkastuksen tarkastusraportista

Kaupunginhallitus päätti, että toimittaja Elina Partiolle ei luovuteta Mikkelin kaupungin konserniohjauksen sisäisen tarkastuksen raportin alkuperäistä versiota, koska se sisältää julkisuuslain 24.1 § 15 ja 20 kohtien tarkoittamaa salassa pidettävää tietoa.

§ 159 Tietotilinpäätös 2021

Kaupunginhallitus merkitsi vuoden 2021 tietotilinpäätöksen tiedoksi.

§ 160 Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n konsernilaina 2022

Kaupunginhallitus päätti antaa Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle konsernilainatarjouksen edellä esitetyillä ehdoilla. Mikäli Kiinteistökehitys Naistinki Oy hyväksyy lainatarjouksen, kaupunginhallitus päättää myöntää konsernilainan yhtiölle tarjouksessa esitetyin ehdoin.

Kaupunginhallitus oikeuttaa talouspalvelut valmistelemaan mahdolliset konsernilainaan liittyvät sopimukset Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n kanssa.

§ 161 Magee-hankkeen (Maahanmuuttajien matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittäminen Etelä-Savossa) jatkohakemus Mikkelin kaupungin hakemana

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Magee-hankkeen hakemisen Mikkelin kaupungin toimesta ja hankkeen hallinnointi- ja rahoitusvastuun kantamisen kuvauksen mukaisesti.

§ 162 Kaupunginhallituksen avustukset 2022

Kaupunginhallitus päätti myöntää Mikkelin Oppaat ry:lle 1.000 euron suuruisen toiminta-avustuksen (kp Avustukset).

§ 163 Valtuustoaloite: Valmiussuunnitelma päivitettävä ja väestönsuojista informoitava

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.
Edelleen kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuussa 2022.

§ 164 Valtuustoaloite Mikkelin kaupungin ostolaskujen julkaisemiseksi

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi.
Edelleen kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuussa 2022.

§ 165 Valtuustoaloite: Mikkelin kestävän kehityksen strategia seudun yritysten kilpailuvaltiksi

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi.
Edelleen kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuussa 2022.

§ 166 Kaupunginjohtajan työn arviointi

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja esitteli arviointikyselyn tulokset,​ jonka jälkeen kaupunginhallitus keskusteli kaupunginjohtaja Timo Halosen työn arvioinnista,​vuoden 2022 tavoitteista sekä johtajasopimuksen mahdollisesta päivittämistarpeesta. Keskustelun pohjalta kaupunginhallituksen puheenjohtaja käy johtajasopimuksen mukaisen kehittämiskeskustelun kaupunginjohtajan kanssa.

Kaupunginhallitus keskusteli asiasta ja päätti jatkaa keskustelua seuraavassa kokouksessa 11.4.2022.