Kaupunginhallituksen päätöksiä 30.5.2022

kaupunginhallituksen huone ja nuija

§ Esityslista

§ 228 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 229 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja

Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin.

§ 230 Kaupunginjohtajan päätökset tiedoksi

Merkittiin tiedoksi.

§ 231 LUT-yliopiston vesitekniikan DI-ohjelman käynnistämisrahoitus, Mikkelin kaupungin osuus

Kaupunginhallitus päätti osallistua Di-ohjelman käynnistämisvaiheen starttirahoitukseen vuosina 2023-205 yhteensä enintään 180.000 €:n (60 000 €/vuosi) rahoitusosuudella. Rahoitus osoitetaan kustannuspaikalta 1412 (kehittämishankkeet).

§ 232 Sähköenergian hankinta 1.1.2023 – 31.12.2024

Merkittiin, että Minna Pöntinen ja Armi Salo-Oksa ilmoittivat olevansa esteellisiä (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsenyys) ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Suurimman pistemäärän saanut tarjoaja voittaa kilpailutuksen. Edellä mainituin perusteluin esitetään, että sähköenergian tuottajaksi Mikkelin kaupungille ja hankintarenkaalle ajalle 1.1.2023- 31.12.2024 valitaan Lumme Energia Oy pistemäärällä 100/100. Hyväksyttiin.

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimusasiakirjan allekirjoituksilla. Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen.

§ 233 Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutos / Kohaniemenmetsä

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutoksen koskien osaa tilasta Kohaniemen yhteismetsä 491-874-8-1 ja osaa tilasta Kohaniemenmetsä 491-517-1-44.

§ 234 Kätkytniemen ranta-asemakaava

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kätkytniemen ranta-asemakaavan.

§ 235 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen ja yhteistoimintamenettelyn tuloksena mahdollisista toimenpiteistä päättäminen

Kaupunginhallitus päätti, että

  1. Mikkelin kaupunkia koskevat yhteistoimintaneuvottelut, jotka aloitettiin 23.3.2022 ja joiden viimeinen neuvottelukerta oli 13.5.2022 ovat päättyneet.
  2. Yhteistoimintamenettelyssä läpi käydyt tuotannollista ja/tai taloudellisista perusteista irtisanomiset toteutetaan eläköitymistä tai muuta luonnollista poistumaa hyödyntäen.
  3. Työnantaja kannustaa henkilöstöä käyttämään palkattomia työ- ja virkavapaita, mikäli virka- ja työtehtävät sen mahdollistavat.
  4. Vahvistetaan henkilöstön joustavaa liikkumista yli palvelualuerajojen erityisesti loma-aikoina sijaistarpeen vähentämiseksi. Järjestetään lainsäädäntöä vastaavasti työntekijälle/viranhaltijalle työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta työtehtävien muuttuessa, vähentyessä tai päättyessä.
  5. Jatketaan toiminnan kehittämistä yhdessä henkilöstön kanssa sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläköitymisen vähentämiseksi. Sairauspoissaoloja ja niiden vaikutuksia sekä kustannusten seurantaa kehitetään.

§ 236 Etelä-Savon pelastuslautakunnan valmissuunnittelijan viran kelpoisuusehdon muuttaminen

Kaupunginhallitus päätti, että Etelä-Savon pelastuslaitoksen valmiussuunnittelijan viran (vakanssi 2260) kelpoisuusvaatimus on 1.6.2022 lukien soveltuva korkeakoulututkinto.

§ 237 Kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelän määrääminen Vesilaitoksen johtajaksi ajalle 1.7-31.12.2022 oman viran ohella

Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelän toimimaan oman viran ohella Vesilaitoksen johtajan virassa ajalla 1.7-31.12.2022. Jouni Riihelää on kuullut virantoimitusvelvollisuuden muutoksesta. Viran hoitamisesta maksetaan voimassa olevan ovo korvausten periaatteiden mukaisesti 10 % korvaus nykyiseen kokonaispalkkaan. Kokonaispalkka on 1.7.2022 lukien 8684,50 euroa kuukaudessa.

§ 238 Kaupunginjohtajan vuosilomaloma 2022

Merkittiin, että Timo Halonen ilmoitti olevansa esteellinen (oma asia). Ilmoitus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunginjohtaja Timo Halosen vuosiloman seuraavasti:
11.-25.7.2022 (11 päivää, lomavuosi 2021) ja
26.7.-7.8.2022 (9 päivää, lomavuosi 2022).
Lomavuoden 2022 vuosilomaa jää myöhemmin vahvistettavaksi 29 päivää.

§ 239 Valtuustoaloite talouden ja elinvoiman kehittämisohjelman laatimiseksi

Käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään ja esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun annettujen valmisteluohjeiden mukaisesti.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.