Kaupunginhallituksen päätöksiä 6.6.2022

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Kaupunginhallitus, kokous 6.6.2022

§ Esityslista

§ 242 Ilmoitusasiat

Otavian selvitys päätettiin julkaista kaupungin verkkosivuilla.  Selvitys on luettavissa osoitteesta www.mikkeli.fi/otaviaselvitys.

Muilta osin merkittiin tiedoksi.

§ 243 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 244 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 245 Asemakaava ja asemakaavan muutos 60. kaupunginosa (Ristiina) / Pellosniemi

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 60. kaupunginosan (Ristiinan) koskevan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen / Pellosniemi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 246 Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa / Pajakatu

Merkittiin, että kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Eero Ahon ja Satu Taavitsaisen kannattamana, että muilta osin kaava hyväksytään, mutta kaava-alueen tontin 5 rakennusoikeudeksi tulee määrätä 680 kerros-m2 (tekokkuusluku 0,40), jolloin tontin rakennusoikeus vastaa alueen yleistä tehokkuuslukua 0,35. Nyt tontille 5 esitetään tehokkuuslukua 0,59, joka poikkeaa liikaa Pajakadun nykyisten rakennusten rakennusoikeudesta, rakennuskorkeudesta ja yleisilmeestä.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jarno Strengellin esitystä, äänestävät ei.

Pohjaesitys JAA 8 ääntä: Pirjo Siiskonen, Raimo Heinänen, Minna Pöntinen, Pekka Pöyry,  Heli Kauppinen, Petri Pekonen, Pirkko Valtola, Tanja Hartonen
Jarno Strengellin vastaesitys EI 3 ääntä: Satu Taavitsainen, Jarno Strengell, Eero Aho

Esittelijän esitys tuli päätökseksi.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavan muutoksen koskien 9. kaupunginosan (Lähemäki) korttelia 16 ja katu sekä suojaviheralueita / Pajakatu.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkittiin, että Jarno Strengell ja Eero Aho jättivät eriävän mielipiteen.

Jarno Strengellin eriävä mielipide on sama kuin hänen tekemänsä muutosesitys.

Eero Ahon eriävä mielipide:
”Yhdyn Jarno Srengellin jättämään eriävään mielipiteeseen, koskien KH 6.6.2022 äätöstä §246 Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa / Pajakatu. Eriävä mielipide on siis sama kuin Jarno Strengellin muutosesitys.”

Pöytäkirja tarkistettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 247 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa (Kalevankangas) / Jokikatu 9

Merkittiin, että kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Minna Pöntinen ilmoitti olevansa esteellinen (isännöinti kaava-alueella) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se hyväksyy Mikkelin kaupungin 3. kaupunginosan (Kalevankangas) korttelin 11 osaa ja tonttia 270  koskevan asemakaavan muutoksen / Jokikatu 9.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 248 Terminaalikiinteistön, kuormausaluekiinteistön sekä pysäköintikiinteistön ostaminen VR-Yhtymä Oyj:ltä

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupunki ostaa VR-Yhtymä Oyj:ltä tilat 491-402-6-35, 491-402-6-36 ja 491-402-6-38 yhteensä 2 225 000 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevasta kauppakirjaluonnoksesta ilmenevillä ehdoilla. Maankäyttöjohtaja oikeutetaan valmistelemaan ja allekirjoittamaan lopullinen kauppakirja.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää 2 225 000 euron lisämäärärahan tämän kaupan toteuttamiseen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 249 Lähemäen kirjaston muutostyöt, määrärahasiirto

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Lähemäen kirjaston muutostyölle myönnetään investointiohjelmaan 200 000 euron määräraha vuodelle 2022. Määräraha katetaan investointiohjelman sisällä tehtävällä määrärahasiirrolla hankkeelta Launialan koulun muutos päiväkodiksi (projekti 10649).

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 250 Esitys Mikkelin etä- ja aikuislukion lakkauttamisesta

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin etä- ja aikuislukio lakkautetaan 1.8.2022 alkaen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 251 Hallintosäännön muutos – toimivalta yksityisen ammatillisen koulutuksen oppivelvollisen opiskeluoikeuden peruuttamisesta, palauttamisesta ja kurinpidosta

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin hallintosääntöön kohtaan ”31 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan erityinen toimivalta” lisätään:
16. päättää monijäsenisen toimikunnan asettamisesta ammatillisessa koulutuksessa olevan oppivelvollisen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä.

Hallintosäännön muutos tulee voimaan samaan aikaan lakimuutoksen kanssa 1.8.2022.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 252 Mikkelin kaupunkikonsernin hankintasäännön seurantaryhmän toimintamallin muuttaminen

Kaupunginhallitus päätti, että vuonna 2019 perustettu kaupunkikonsernin hankintasäännön seurantaryhmä korvataan esittelytekstin mukaisilla puolivuosittaisilla keskustelutilaisuuksilla.

§ 253 Kaupungin hankintarajoja koskevan ohjeen yhdenmukaistaminen hankintasäännön kanssa

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä esitetyn hankintasäännön liitteen A.

§ 254 Mikalo Oy:n ja Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n tertiäärilainojen takaisinmaksu

Kaupunginhallitus päätti, että tertiäärilainojen ennenaikainen takaisinmaksu ei ole mahdollista.

Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa talouspalvelut tarkistamaan ja päivittämään yhtiöiden kanssa kyseessä olevien lainojen lyhennysohjelmat, mutta kuitenkin siten, että velkakirjoihin kirjatut, esityslistatekstissä mainitut alkuperäiset ehdot lainojen maksuaikataulusta toteutuvat.

§ 255 Kaupunginhallituksen lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esitykseen eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Kaupunginhallitus päätti antaa työ- ja elinkeinoministeriölle esityslistan liitteen mukaisen lausunnon.

§ 256 Työnsuunnittelijan tehtävän muuttaminen määräaikaiseksi viraksi Mikkelin seudun kuntakokeilussa

Kaupunginhallitus päättää perustaa määräaikaisen viran ajalle 13.6.2022 – 30.6.2023. Määräaikaista virkaa hoitaa *********. Virkaan sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) ja hinnoittelutunnus on 01TOI060. Työaika on toimistotyöaika.

§ 257 Talousarvioraami 2023

Käydyn keskustelun pohjalta kaupunginhallitus hyväksyi talousarvioraamin vuodelle 2023 seuraavin muutoksin ja valtuutti talouspalvelut antamaan lautakunnille ja johtokunnille talousarvion valmisteluohjeet seuraavasti:

Käydyn keskustelun aikana

– Eero Aho esitti Petri Pekosen ja Armi Salo-Oksan kannattamana, että talousarvioraami hyväksytään esitetyn laisena. Talousarvion yksilöityjen toimenpiteiden valmisteluun palataan elokuussa keskeneräisten selvitysten valmistuttua. Lisäksi esittelytekstissä mainituista asioista ei nyt tehdä päätöstä, vaan ne käsitellään talousarvionprosessin aikana.
Äänestettiin.
Pohjaesitys JAA (jatketaan käsittelyä tässä kokouksessa): 6 ääntä Pirjo Siiskonen, Raimo Heinänen, Pekka Pöyry, Heli Kauppinen, Jarno Strengell, Tanja Hartonen
Eero Ahon vastaesitys EI (jatketaan käsittelyä elokuussa): 4 ääntä Armi Salo-Oksa, Eero Aho, Petri Pekonen, Pirkko Valtola
Esittelijän esitys (käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa) tuli päätökseksi.

–  Esittelijä muutti esitystään, niin että säästö uimahalleista 415 000 toteutetaan. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

– Petri Pekonen esitti, Armi Salo-Oksan kannattavana, että lentokenttää ei lakkauteta.
Äänestettiin.
Pohjaesitys JAA: 4 ääntä Pirjo Siiskonen, Heli Kauppinen, Raimo Heinänen, Tanja Hartonen
Petrin vastaesitys EI: 6 ääntä Eero Aho, Petri Pekonen, Armi Salo-Oksa, Pirkko Valtola, Jarno Strengell, Pekka Pöyry
Petri Pekosen vastaesitys tuli päätökseksi.

– Petri Pekonen esitti Pekka Pöyryn kannattama, että aluejohtokuntia ei lakkauteta.
Äänestettiin.
Pohjaesitys JAA: Eero Aho, Heli Kauppinen, Pirkko Valtola, Raimo Heinänen, Tanja Hartonen, Jouko Kervinen
Petri Pekosen vastaesitys EI: Jarno Strengell, Pekka Pöyry, Pirjo Siiskonen, Petri Pekonen
Pohjaesitys tuli päätökseksi.
Pekka Pöyry, Petri Pekonen ja Pirjo Siiskonen jättivät eriävän mielipiteen.

– Tanja Hartonen esitti Petri Pekosen kannattamana, että Suomenniemen koulun lakkauttaminen 227 000 poistetaan kokonaan talousarvioraamista vuodelta 2023 ja annetaan koululle jatkoaikaa pari vuotta lisätä oppilaita ja tarkastetaan tilannetta uudelleen v. 2024. Annetaan koulun jatkua nyt rauhassa ennallaan ilman mitään toimenpiteitä. Toinen vaihtoehto on, että jatkaa ns. pienten lasten kouluna. Jatkuminen on selvittävä kummalla tavalla jatkuu vielä pari vuotta.
Pohjaesitys JAA: Eero Aho, Heli Kauppinen, Pirkko Valtola, Jouko Kervinen
Tanja Hartosen vastaesitys EI: Jarno Strengell, Pekka Pöyry, Petri Pekonen,  Pirjo Siiskonen, Raimo Heinänen, Tanja Hartonen
Tanja Hartosen vastaesitys tuli päätökseksi.

– Heli Kauppinen esitti Jarno Strengellin kannattamana, että avoimen varhaiskasvatuksen muutoksista päätetään, vasta kun lapsivaikutusten arviointi on valmis.
Pohjaesitys JAA: Jouko Kervinen, Petri Pekonen, Tanja Hartonen, Eero Aho, Pekka Pöyry, Pirjo Siiskonen,  Pirkko Valtola, Raimo Heinänen,
Heli Kauppisen vastaesitys EI: Heli Kauppinen, Jarno Strengell
Pohjaesitys tuli päätökseksi
Heli Kauppinen jätti asiasta eriävän mielipiteen, joka on sama kuin esitys.

§ 258 Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen 2021 tekniset korjaukset

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi tilinpäätöskirjaan 2021 tehdyt tekniset korjaukset, muutokset ja täydennykset.

§ 259 Kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle kaupunkikehityslautakunnan alaisista säästötoimenpiteistä

Kaupunginhallitus merkitsee kysymykset tiedoksi ja edellyttää asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmistelemaan vastaukset kaupunginhallituksen kokoukseen 15.8.2022.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että Mikkelin kaupunki on julkaissut 23.5.2022 aiheesta tiedotteen ”Mikkelin kaupunki käyttää arkijärkeä kaupungin rakennusten kustannusten hallinnassa”. Tämä tiedote jaetaan kaupunginvaltuustolle 13.6.2022

§ 260 Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsaus 2021

Merkittiin tiedoksi ja esitetään kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsauksen 2021.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 261 Ilmoitus siirtymisestä Sosiaalidemokraattisesta valtuustoryhmästä Keskustan valtuustoryhmään (lisäpykälä)

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi Marita Hokkasen ilmoituksen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.