Kaupunginhallituksen päätöksiä 20.6.2022

Kaupungintalon etuovi.

§ Esityslista

§ 265 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 266 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 267 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja

Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 268 Kaupunginvaltuuston kokouksen 25.4.2022 täytäntöönpanot

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta esityslistan mukaisesti.

§ 269 Kaupunginhallituksen lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä sosiaalisista yrityksistä annetun

Kaupunginhallitus päätti antaa Työ- ja Elinkeinoministeriölle esityslistan liitteen mukaisen lausunnon.

§ 270 Muodostettavan tontin 491-20-30-2 myyminen Posti Kiinteistöt Oy:lle

Kaupunginhallitus päätti myydä muodostettavan tontin 491-20-30-2 Posti Kiinteistöt Oy:lle. Kauppahinta on 534 849 euroa ja kaupan muut ehdot ilmenevät liitteenä olevasta kauppakirjaluonnoksesta. Samalla maankäyttöjohtaja valtuutettiin allekirjoittamaan kauppakirja kaupungin puolesta.

§ 271 Asemakaavan muutos / Veturitallit

Keskustelun aikana Nina Jussi-Pekka esitti, että kaava hyväksytään muutettuna niin,​ että lokkien pesintäalue Veturitallinluhta säilyy tai päätökseen kirjataan rakentajalle velvoite kompensoida alue ennallistamalla tai suojelemalla vastaava,​ lokeille sopiva kosteikko tarpeeksi läheltä sekä päätökseen lisätään vielä maininta siitä, että veturitallien suojelua on vielä tarkoin selvitettävä. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) kortteleita 26 ja 28 sekä katu-, yleisen tien-, rautatie ja suojaviheralueita koskevan asemakaavan muutosluonnoksen sekä asettaa sen julkisesti nähtäville, sekä pyytää niistä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Väylävirasto, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Savonlinnan maakuntamuseo, Mikkelin kaupungin museot, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut, maaomaisuus-, rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.

Merkittiin, että maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 272 Ristiinan päiväkodin tarjouspyyntöaineiston hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan Ristiinan päiväkodin tarjouspyynnön sekä esitetyn hankintaperiaatteen.

Lisäksi talonrakennuspalvelut (hankintayksikkönä) oikeutetaan tekemään lopullisen tarjouspyynnön asiakirjoihin tarvittaessa tarkennuksia ja muutoksia, jotka eivät oleellisesti muuta urakan sisältöä.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 273 Kuntarahoitus Oyj:n rahoitusleasingin puitesopimus Etelä-Savon pelastuslaitoksen irtaimen käyttöomaisuuden hankinnoille

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Mikkelin kaupungin liittymisen Kuntarahoitus Oyj:n rahoitusleasingin puitesopimukseen. Sopimuksen käyttö rajataan koskemaan Etelä-Savon pelastuslaitoksen irtaimistohankintoja.

Kaupunginhallitus valtuuttaa vt. talousjohtajan allekirjoittamaan puitesopimuksen.

§ 274 Rakennuttajapäällikön viran kelpoisuuden muuttaminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä virkaan esitetyn muutoksen.

§ 275 Talousjohtajan virka

Merkittiin, että vt. talousjohtaja Tiia Tamlander ilmoitti olevansa esteellinen (oma asia) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti antaa avointa virkaa hoitavalle talousjohtaja Tiia Tamlanderille virkamääräyksen hoitaa talousjohtajan avointa virkaa 1.8.2022 lukien 31.12.2022 kutenkin enintään siihen saakka, kunnes vakituinen virka on täytetty.  Edelleen kaupunginhallitus päättää, että viran täyttöprosessin käynnistäminen tuodaan erikseen hallituksen päätettäväksi syksystä 2022.

§ 276 Kaupunginjohtajan virkavaali

Keskustelun aikana Eero Aho esitti, että viran hakuaikaa jatketaan kuukaudella. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Kaupunginhallitus päätti kutsua haastatteluun FCG:n johtavan asiantuntijan Timo Nousiaisen sekä suostumuksen antaneet Lappajärven kunnanjohtajan Sami Alasaran, Etelä-Savon koulutus Oy:n toimitusjohtajan Arja Flinkmanin ja Hausjärven kunnanjohtajan Pekka Määttäsen.  Haastatteluryhmä on Pirjo Siiskonen, Satu Taavitsainen, Raimo Heinänen, Pirkko Valtola, Nina Jussi-Pekka ja Ari Liikanen. Haastatteluryhmä valtuutetaan päättämään soveltuvuusarvioinneista.

§ 277 Kaupunginjohtaja Timo Halosen selvitystehtävästä laadittava sopimus

Asia jätettiin pöydälle.

§ 278 Palvelusopimus Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa (lisäpykälä)

Merkittiin, että Armi Salo-Oksa ilmoitti olevansa esteellinen (Miksei Oy:n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n palvelusopimuksen ja sopimussumma vuosille 2022-2023 on 1 215 000 euroa/vuosi. Sopimussumma maksetaan kustannuspaikalta 1416/Miksei Oy.