Energiatyöryhmän esitys Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyksi

Mikkelin kaupungin logo.

Kaupunginhallitus asetti nykyisen energiatyöryhmän päätöksellään 23.8.2021 § 335. Kaupunginhallitus edellytti työryhmän tuovan esityksensä kaupunginhallitukselle vuoden 2021 loppuun mennessä. Energiatyöryhmään nimettiin Pirjo Siiskonen, Satu Taavitsainen, Raimo Heinänen, Heli Kauppinen ja Eero Aho. Viranhaltijoista ryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet ryhmän puheenjohtajana toiminut kaupunginjohtaja Timo Halonen, vt. talousjohtaja Tiia Tamlander sekä toukokuuhun 2022 asti hallintojohtaja Ari Liikanen.

Kaupunginvaltuuston 7.6.2021 § 76 linjauksen mukaisesti työryhmän toimeksianto keskittyi

  • Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajakuntien yhteisen holdingyhtiön muodostamisen selvittämiseen
  • muiden yhtiön osakkaina olevien tahojen kanssa tehtävien osakejärjestelyjen selvittämiseen.

Päätöksellään 13.12.2021 § 190 kaupunginvaltuusto laajensi energiatyöryhmän toimeksiantoa koskemaan myös Etelä-Savon Energia Oy:n omistusjärjestelyiden selvittämistä. Myös aiempi Suur-Savon Sähkö Oy:n omistusjärjestelyjen selvittämistä koskeva toimeksianto pidettiin voimassa. Valtuusto ohjeisti lisäksi energiatyöryhmää pyytämään Suur-Savon Sähkö Oy:n ja Etelä-Savon Energia Oy:n toimivaa johtoa myötävaikuttamaan due diligence -tarkastuksen toteuttamiseen yhtiöissä riippumatta siitä, millaiseen ratkaisuun Mikkelin energiaomistusratkaisussa päädytään.

Energiatyöryhmä on työskennellessään tarkastellut neljää pääratkaisuvaihtoehtoa:

  1. Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myyminen
  2. Mikkelin Vesiliikelaitoksen yhtiöittäminen ja myyminen Etelä-Savon Energia Oy:lle
  3. Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myyminen sijoittajalle
  4. Holding-yhtiön perustaminen Suur-Savon Sähkö Oy:n kuntaomistajien kanssa

Energiaomaisuusjärjestelylle on määritelty vähintään neljä ylätason tavoitetta, jotka eivät ole toisiaan poissulkevia.

  1. Kumulatiivisen alijäämän kattaminen
  2. Kassavaikutus, järjestelyn vaikutukset kaupungin tuloihin ja velkaantumiseen
  3. Omistajuuden ja yhtiöiden ohjauksen kehittäminen
  4. Kuntalaisten/asiakkaiden näkökulman huomioiminen                                                               

 

Alijäämän kattaminen

Kassavaikutus

Omistajuuden, ohjauksen kehittäminen

Kuntalaisten/

asiakkaiden näkökulma

ESE:n vähemmistöosuuden myyminen

++

++

+/-

+/-

Vesilaitos ESEn tytäryhtiöksi

+

+

+/ – –

SSS osakkeiden myynti sijoittajalle *

+

+

+/-

+/-

Kuntaholding
-yhtiö **

+

?

*      Nykyisen yhtiöjärjestyksen mukaan ostajana voi olla vain yhtiön nykyinen osakas.
**    Edellyttää laajan yhteisymmärryksen saavuttamista muiden osakkaiden kanssa yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Jokaisesta vaihtoehdosta on esitetty tarkemmat tekstimuotoiset analyysit liitteenä olevassa energiatyöryhmän yhteenvetoraportissa.

Työskentelyn aikana muodostettuna ja saatuihin selvityksiin perustuvana kokonaisharkintana energiatyöryhmä on 7.9.2022 kokouksessaan päätynyt pitämään Mikkelin kaupungin edun kannalta parhaana vaihtoehtona Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymistä. Huolellisesti valmisteltavalla myyntiprosessilla on tavoiteltava strategista omistajakumppania, joka tuo yhtiön johtamiseen aitoa lisäarvoa.

Osakekaupan merkittävän taloudellisen ja strategisen vaikutuksen vuoksi energiatyöryhmä suosittelee toteuttamaan vähemmistöosuuden myyntiprosessin toimialan ja yrityskaupat syvällisesti tuntevan asiantuntijakumppanin tukemana. Kaupunginhallitus määrittelee yhteistyössä asiantuntijakumppanin kanssa Mikkelin kaupungin näkökulmasta tarkoituksenmukaisimmat ehdot (sisältäen osakassopimuksen keskeisen sisällön), mahdolliset kauppaprosessin rajoitukset sekä tarkan myytävien osakkeiden määrän. Myynnin valmistelun aikana on syytä seurata aktiivisesti energiamarkkinan tilannetta. Mikäli sähkömarkkinan tilanne kehittyisi sellaiseksi, että osakekaupan valmistelun edistäminen ei olisi asiantuntijanäkemyksen mukaan kaupungin edun mukaista, on työ tarpeen tullen voitava keskeyttää.

Työryhmä näkee tarpeellisena jatkaa keskustelua Suur-Savon Sähkö Oy:n muiden omistajakuntien kanssa yhtiön omistajayhteistyön kehittämisestä yhtiön tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi ja kohtuullisen taksatason saavuttamiseksi.

Energiatyöryhmän esitys ei ole yksimielinen, vaan työryhmän jäsen Satu Taavitsainen jätti seuraavan eriävän mielipiteen työryhmän linjaukseen.

***

Eriävä mielipide energiatyöryhmän kokouksessa 7.9.2022

Jätän eriävän mielipiteeni energiatyöryhmän enemmistön päätökseen myydä kaupungin 100% omistaman Etelä-Savon Energia Oy:n (ESE) osakkeita. Mielestäni ESE on pidettävä itsenäisenä yhtiönä ja kokonaan Mikkelin kaupungin omistuksessa. En siis kannata ESE:n osakkeiden myymistä millekään taholle. ESE:n sähkö- ja kaukolämpöverkot on pidettävä 100 prosenttisesti kaupungin omissa käsissä. Se on kaupungin asukkaiden ja yritysten taloudellinen etu.

Talousviisautta on se, ettei julkista monopolia myydä pikavoittojen toivossa.

Erityisesti tällaisessa epävakaassa maailmantilanteessa on energiayhtiön kokonaan omistamisesta Mikkelin kaupungille ja sen asukkaille ja yrityksille hyötyä myös turvallisuuden, huoltovarmuuden ja omavaraisuuden näkökulmasta. Mikkelin on oltava mahdollisimman energiaomavarainen ja pidettävä verkot, putkistot ja kattilat kokonaan kaupungin omistuksessa.

Sähkönsiirto ja kaukolämpö ovat mikkeliläisille välttämättömyyshyödykkeitä. ESE:n toiminnan rungon muodostaa mikkeliläisille kohtuuhintaisen kaukolämmön tuotanto ja sähkönsiirto, joilla edistetään asukkaidemme ja yritystemme ostovoimaa. Näin tulee olla jatkossakin.

Mikkelissä 7.9.2022
Satu Taavitsainen (sd.)
Energiatyöryhmän jäsen
Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

***

Kaupunginhallitus käsittelee energiaomaisuusjärjestelyitä ma 19.9. ja kaupunginvaltuusto ma 26.9.